Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 3606

Gepubliceerd op 16 mei 2018 09:33
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

Provincie Limburg, omgevingsvergunning 1e fase Biopark de Peel B.V., Steegse Peelweg 125, 5813 BG Ysselsteyn

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat een besluit is genomen:

Omgevingsvergunning 1e fase

Voor: wijziging mestverwerkingsinstallatie (veranderen van de inrichting)

Locatie: Biopark de Peel B.V., Steegse Peelweg 125, 5813 BG Ysselsteyn

Datum besluit: 9 mei 2018

Zaaknummer: 2017-206598

Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet gewijzigd.

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 17 mei 2018 t/m 28 juni 2018:

- in het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, na telefonische afspraak via +31 43 389 78 12;

- in het gemeentehuis van Venray, op de gebruikelijke plaats en tijden.

Vergunningsbesluiten worden gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op www.limburg.nl/actueel/bekendmakingen.

Rechtsbescherming

Tegen het besluit kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit, belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over het ontwerpbesluit. Beroep instellen kan van 18 mei 2018 t/m 28 juni 2018 tegen betaling van de verschuldigde griffierechten bij de Rechtbank Limburg. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: naam en adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep (motivering). Het beroepschrift moet worden gericht aan: Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond of digitaal met DigiD via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Als u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Rechtbank Limburg, www.rechtspraak.nl.

Op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit heeft gevolgen voor de inhoud van een in te dienen beroepschrift.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de beroepstermijn van 6 weken. Indien binnen de beroepstermijn tegen het besluit bij de Voorzieningenrechter een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie

RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl