Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 3584

Gepubliceerd op 16 mei 2018 09:33

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 27 maart 2018, kenmerk 1060157/1060160 tot wijziging van het Instellingsbesluit Adviescommissie Schade Grondwater 2015

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 

Gelet op artikel 82 van de Provinciewet;

 

Besluiten:

ARTIKEL I

Het Instellingsbesluit Adviescommissie Schade Grondwater 2015 wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

Artikel 1 komt te luiden:

 

Artikel 1 Begripsbepaling

In dit besluit wordt verstaan onder:

 

BAC DROW: Bestuurlijke Adviescommissie Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling en Waterbeheer van de Vereniging het Interprovinciaal Overleg

 

BIJ12: uitvoeringsorganisatie van de gezamenlijke provincies, onderdeel van de Vereniging het Interprovinciaal Overleg

 

B.

Artikel 3, eerste lid, komt te luiden:

 

  • 1.

    De commissie bestaat uit een voorzitter en minimaal 4 en maximaal 6 andere leden. Zij worden op voordracht van de BAC DROW benoemd door Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten benoemen uit de andere leden tevens een plaatsvervangend voorzitter.

 

C.

In artikel 3, derde lid, wordt na “Gedeputeerde Staten stellen” ingevoegd: “op voordracht van de BAC DROW”.

 

D.

In artikel 3, vijfde lid, wordt de punt aan het slot vervangen door: “per adres, het secretariaat van de Adviescommissie Schade Grondwater bij BIJ12”.

 

E.

In artikel 3, zesde lid, wordt de punt aan het slot vervangen door: “op voordracht van de BAC DROW dan wel op eigen initiatief de BAC DROW gehoord hebbende”.

 

F.

Aan artikel 3 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 

  • 7.

    Gedeputeerde Staten dragen door middel van de BAC DROW zorg voor uniforme besluitvorming in de 12 provincies ten aanzien van benoeming, ontslag en schorsing.

 

G.

In artikel 4 worden de tweede en derde volzin vervangen door: “Zij zijn geen lid van de commissie. De secretaris en de plaatsvervangend secretaris worden door de Directeur van BIJ12 benoemd en zijn werkzaam bij BIJ12”.

 

H.

In de artikelen 5 en 6 vervalt telkens “van elk van de provincies”.

 

I.

In artikel 7 wordt “en stelt deze op schrift” vervangen door: “en legt deze vast in een reglement”.

 

J.

In artikel 12 wordt na “vergoeding” ingevoegd: “van BIJ12”.

 

K.

In artikel 12 vervalt “van de provincie Overijssel”.

 

L.

In artikel 13, tweede lid wordt “De voorzitter van de bestuurlijke adviescommissie Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en Waterbeheer van het IPO (BAC DROW)” vervangen door: “De portefeuillehouder van de BAC DROW”.

 

M.

Artikel 14 komt te luiden:

 

Artikel 14 Archief

Het archief van de commissie wordt bijgehouden door BIJ12, met inachtneming van de daarvoor geldende regels.

 

N.

Artikel 15 vervalt

ARTIKEL II

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2018.

Toelichting

Algemeen

In 2010 is bij de inwerkingtreding van de Waterwet in IPO-verband besloten vast te houden aan één landelijke, onafhankelijk opererende commissie voor het adviseren over verzoeken als bedoeld in artikel 7:19 van de Waterwet vanwege het beperkte aantal verzoeken op jaarbasis, de complexiteit van de schadevragen, de wenselijkheid van bundeling van expertise voor het beoordelen van die schadevragen en voorts vanwege de voordelen van een landelijk toegepaste uniforme werkwijze bij de behandeling van verzoeken.

 

De aanleiding voor de wijziging van het instellingsbesluit is de wens bij de provincies en BIJ12 om de aansturing van adviescommissies bij BIJ12 te uniformeren. De aansturing week tot nu toe af van de aansturing van vergelijkbare commissies. Daarnaast liep de Overeenkomst Advies Commissie Schade Grondwater 2015, waarin een coördinerende provincie werd aangewezen, af op 31 december 2017.

Het gevolg van dit gewijzigde instellingsbesluit is dat er vanaf 2018 geen coördinerende provincie meer nodig is. De opdracht voor het voeren van het secretariaat van de ACSG wordt onder het jaarplan van BIJ12 met bijbehorende begroting gebracht. De Overeenkomst ACSG 2015 is niet langer nodig en komt hiermee te vervallen.

 

 

 

Haarlem, 27 maart 2018.

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

 

J.W. Remkes, voorzitter

 

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl