Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 3578

Gepubliceerd op 16 mei 2018 09:33
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 27 maart 2018, nr. 954884/1058001, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen Noord-Holland 2017

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 

Overwegende dat het om uitvoeringstechnische redenen noodzakelijk is de Uitvoeringsregeling subsidie herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen Noord-Holland 2017

te wijzigen;

 

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

 

Besluiten:

ARTIKEL I

 

De regeling wordt als volgt gewijzigd:

 

A

 

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

 

 • 1.

  Het eerste lid komt te luiden:

   

  • 1.

   Subsidie als bedoeld in artikel 3, eerste en vierde lid wordt verstrekt aan gemeenten en aan openbare lichamen die zijn ingesteld op grond van hoofdstuk I, II of IV van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 • 2.

  In het derde lid wordt “vierde” vervangen door: derde.

 

B

 

Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:

 

 • 1.

  Het derde lid komt te luiden:

   

  • 3.

   De subsidie voor activiteiten genoemd onder artikel 3, derde lid, bedraagt 25% van de subsidiabele kosten voor procesmaatregelen tot maximaal € 100.000,-;

 • 2.

  Lid 4 en lid 5 worden vernummerd naar lid 5 en lid 6;

 

 • 3.

  Het vierde lid komt te luiden:

   

  • 4.

   De subsidie voor activiteiten genoemd onder artikel 3, vierde lid, bedraagt 25% van het door de aanvrager te besteden budget ten behoeve van de verbetering van het aanzicht van bedrijfspanden of duurzaamheidsmaatregelen tot maximaal € 100.000,-;

 • 4.

  In het vijfde lid wordt “lid 1 in samenhang met lid 3” vervangen door: lid 1 in samenhang met lid 4;

 

 • 5.

  In het zesde lid wordt “lid 1 in samenhang met lid 3” vervangen door: lid 1 in samenhang met lid 4.

ARTIKEL II  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

 

Haarlem, 27 maart 2018

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter.

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl