Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 3571

Gepubliceerd op 16 mei 2018 09:33

Besluit van de Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland houdende talent budget Regeling Talent Budget Noord-Holland 2017

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 

Overwegende dat een regeling dient te worden vastgesteld ter uitvoering van het onderhandelaarsakkoord dat in het Georganiseerd Overleg is bereikt tussen bonden en de werkgever om de afkoopsom die medio 2016 is overeengekomen m.b.t. decentrale arbeidsvoorwaardengelden, te besteden aan een Individueel Talent Budget (ITB) voor alle medewerkers met een aanstelling voor onbepaalde tijd;

 

Besluiten vast te stellen:

 

Regeling Talent Budget Noord-Holland 2017

Artikel 1 Definities

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ambtenaar: een persoon die door gedeputeerde staten is aangesteld om in de openbare dienst van de provincie Noord-Holland te werken en die op 1 juli 2017 een aanstelling voor onbepaalde tijd heeft;

 • b.

  Talent Budget : het totale budget dat een ambtenaar in de periode vanaf 1 oktober 2017 tot en met 30 september 2022 kan inzetten voor de in artikel 3 genoemde activiteiten;

 • c.

  opleidingenportal: de digitale portal voor het indienen van een aanvraag voor besteding van het Talent Budget;

 • d.

  opleidingencatalogus: de catalogus met opleidingen, studies en trainingen die voor besteding vanuit het Talent Budget in aanmerking kunnen komen.

Artikel 2 Talent Budget

 • 1.

  Een ambtenaar heeft aanspraak op een Talent Budget ter hoogte van € 4.000,00.

 • 2.

  Een aanvraag voor een vergoeding uit het Talent Budget kan tot en met 30 september 2022 worden ingediend via de opleidingenportal.

Artikel 3 Besteding Talent Budget

 • 1.

  Het Talent Budget is bedoeld voor opleiding en ontwikkeling gericht op zowel de huidige als toekomstige werkzaamheden.

 • 2.

  De besteding van het Talent Budget moet voldoen aan de voorwaarden van artikel 31a, tweede lid, onderdelen c en d, van de Wet op de loonbelasting 1964.

Artikel 4 Studieverlof en vergoeding reiskosten

 • 1.

  De door de ambtenaar gevolgde opleiding vindt plaats in eigen tijd van de ambtenaar.

 • 2.

  Reiskosten in het kader van de opleiding komen niet voor vergoeding vanuit het Talent Budget in aanmerking.

 • 3.

  Gedeputeerde staten kunnen artikel 4, eerste lid, buiten toepassing laten voor zover toepassing, gelet op het belang voor de provincie dat de ambtenaar de desbetreffende opleiding volgt, zou leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 5 Afwijzing

Gedeputeerde staten wijzen een aanvraag niet af alvorens de ambtenaar in de gelegenheid is gesteld zijn aanvraag toe te lichten in een persoonlijk gesprek met een daartoe aangewezen HR-adviseur van de sector HRM.

Artikel 6 Overige bepalingen

 • 1.

  De ambtenaar heeft geen recht op uitbetaling van het Talent Budget.

 • 2.

  Het eerste lid is niet van toepassing op ambtenaren die tussen 1 juli 2017 en 1 juli 2018 de pensioengerechtigde leeftijd bereiken.

Artikel 7 Inwerkingtreding regeling

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2017.

Artikel 8 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Talent Budget Noord-Holland 2017.

 

Haarlem, 24 april 2018

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter.

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris

Toelichting

Algemeen

Tussen het Georganiseerd Overleg en de provincie Noord-Holland is in 2016 een akkoord bereikt over de besteding van decentrale arbeidsvoorwaardengelden voor de periode vanaf 1 oktober 2017 tot en met 30 september 2022. Overeengekomen is dat deze gelden aan de medewerkers beschikbaar worden gesteld in de vorm van een individueel ‘Talent Budget’, dat alleen kan worden ingezet ten behoeve van loopbaanontwikkeling en/of duurzame inzetbaarheid.

Deze regeling strekt ter uitvoering van het akkoord.

 

De regeling geldt voor alle ambtenaren die op 1 juli 2017 een aanstelling voor onbepaalde tijd hadden. Het initiatief voor het inzetten van het Talent Budget ligt bij de ambtenaar. Binnen de grenzen van de regeling kan hij op eigen initiatief een opleiding, training of studie uitkiezen en hiervoor een aanvraag indienen. Die aanvraag wordt getoetst aan fiscale kaders. Het budget wordt onbelast verstrekt. Daar gelden bepaalde fiscale criteria voor die in artikel 3 van de regeling zijn opgenomen. Deze criteria zijn ontleend aan artikel 31a van de Wet op de loonbelasting. Alleen als in het concrete geval voldaan wordt aan die criteria kan de opleiding, training of studie belastingvrij worden vergoed. Dat maakt maximale benutting van het budget voor loopbaanontwikkeling en verbreding inzetbaarheid mogelijk.

 

Een aanvraag kan alleen via de opleidingenportal worden ingediend. Via deze portal verkrijgt de ambtenaar toegang tot de opleidingencatalogus.

 

Als niet aannemelijk is dat de opleiding, training of studie is bedoeld voor opleiding en ontwikkeling van de huidige of toekomstige (betaalde) werkzaamheden wordt de aanvraag afgewezen. Tegen een afwijzingsbesluit kan een bezwaarschrift worden ingediend.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1

Alleen ambtenaren die op 1 juli 2017 waren aangesteld voor onbepaalde tijd komen in aanmerking voor een bijdrage uit het Talent Budget. Het Talent Budget kan alleen worden aangevraagd via de opleidingenportal, waarlangs men toegang heeft tot de opleidingencatalogus.

 

Artikel 2

Het Talent Budget bedraagt € 4000,00 per ambtenaar. Het bedrag is gedurende vijf jaar beschikbaar.

 

Artikel 3

De fiscale criteria maken het mogelijk dat het gehele budget benut kan worden omdat er geen loonheffingen over afgedragen hoeven te worden. Een aanvraag wordt getoetst aan de fiscale criteria zoals opgenomen in artikel 31a van de Wet op de loonbelasting en artikel 6.27 en verder van de Wet op de inkomstenbelasting 2001. Daarbij zijn de concrete omstandigheden van de aanvrager relevant. De plannen om met de opleiding of studie andere betaalde werkzaamheden te gaan verrichten moeten concreet en realistisch zijn. Als het gaat om onderhoud en verbetering van de vaardigheden ten behoeve van de huidige functie zal meewegen of deze vaardigheden daadwerkelijk van belang zijn voor de huidige functie.

 

Artikel 4

Opleidingen, trainingen en studies die vanuit het Talent Budget vergoed worden vinden plaats in de eigen tijd van de ambtenaar. Hij zal daarvoor derhalve verlof moeten opnemen in overleg met zijn leidinggevende. In uitzonderlijke situaties kan daarvan worden afgeweken, bijvoorbeeld als de ambtenaar gevraagd is de opleiding te volgen met het oog op zijn werkzaamheden. Reiskosten worden niet vergoed uit het Talent Budget, tenzij de reis zelf integraal onderdeel uitmaakt van de opleiding, training of studie. Dit zal niet snel het geval zijn. Te denken valt aan een studiereis waarbij bijvoorbeeld verschillende projecten, bedrijven, locaties worden bezocht.

 

Artikel 5

Gedeputeerde staten zijn verantwoordelijk voor de uiteindelijke beslissing om een bijdrage uit het Talent Budget toe te kennen dan wel af te wijzen. Een besluit tot afwijzing is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en zal zorgvuldig moeten worden gemotiveerd in het licht van de gestelde fiscale voorwaarden.

 

Artikel 6

Als tijdens de opleiding, training of studie het dienstverband eindigt, zal met de desbetreffende ambtenaar een regeling worden getroffen, in die zin dat eventuele betalingsverplichtingen die zijn aangegaan niet voor rekening van de ambtenaar zullen komen.

 

Artikel 7

Het budget is beschikbaar gesteld met ingang van 1 oktober 2017. Vanaf die datum konden aanvragen worden ingediend. Het is daarom nodig om terugwerkende kracht tot die datum aan deze regeling toe te kennen. Door het toekennen van terugwerkende kracht wordt niemand benadeeld.

 

 

Uitgegeven op 4 mei 2018

 

 

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

 

 

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl