Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 3569

Gepubliceerd op 15 mei 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

Provincie Utrecht – Beschikking in het kader van de Verordening Natuur en Landschap

Bekendmaking

Beschikking artikel 5.6.1, eerste lid, van de ‘Verordening Natuur en Landschap provincie Utrecht 2017’ (hierna: VNL) van het bepaalde bij of krachtens artikel 5.3.1, eerste lid, van de VNL.

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben een ontheffing op grond van artikel 5.3.1, eerste lid, van de VNL verleend aan provincie Utrecht afdeling Leefomgeving voor de locatie gelegen in de nabijheid van Proostdijerdwarsweg 14 te Waverveen, met zaakkenmerk Z-VNL-ST-2018-0530. De ontheffing is verleend tot 31 december 2022. Aan de ontheffing zijn voorwaarden verbonden.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen van dinsdag 15 mei 2018 tot en met dinsdag 26 juni 2018 een bezwaarschrift bij Gedeputeerde Staten van Utrecht indienen:

 

 • 1.

  Digitaal: gebruikt u hiervoor het formulier “Bezwaar tegen beslissing provinciaal bestuur met DigiD”. Uw DigiD geldt als ondertekening. U vindt het formulier via: www.provincie-utrecht.nl onder loket / klacht, bezwaar of melding doorgeven / bezwaar tegen beslissing provincie;

 • 2.

  Schriftelijk: t.a.v. de secretaris van de Awb- adviescommissie van PS en GS, postbus 80300, 3508 TH Utrecht.

 

Het bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten:

 • 1.

  uw naam en adres;

 • 2.

  de datum;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (indien mogelijk, onder vermelding van het besluitnummer);

 • 4.

  de reden van bezwaar;

 • 5.

  ondertekening.

 

Aan de behandeling van een bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

 

Inwerkingtreding besluit

De beschikking treedt in werking op de dag na bekendmaking door uitreiking of verzending aan de aanvrager (en indien van toepassing adviseur). Het indienen van bezwaar schorst de werking van de beschikking niet.

 

Voorlopige voorziening

Als u niet kunt wachten op de normale behandeling van uw bezwaarschrift, hebt u de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank. U moet op dat moment ook al een bezwaarschrift hebben ingediend. Het verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

 

Griffierecht

Voor het behandelen van een verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

Informatie

Als u vragen heeft over de inhoud van deze bekendmaking kunt u contact opnemen met ons Servicebureau, bereikbaar op telefoonnummer (030) 258 3311 of via e-mailadres Servicebureau@provincie-utrecht.nl onder vermelding van zaaknummer.

   

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl