Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 3559Overige overheidsinformatieKennisgeving beschikking

WET BODEMBESCHERMING

 

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland(GS) hebben een evaluatieverslag en een nazorgplan op grond van de Wet bodembescherming ontvangen voor de locatie Waaldijk 7-13 te Ridderkerk.

 

GS hebben ingestemd met het evaluatieverslag en het nazorgplan.

 

Inzage

U kunt de beschikking en de overige stukken vanaf 17 mei 2018 gedurende zes weken op de volgende plaatsen inzien:

- de gemeente Ridderkerk, Koningsplein 1, 2981 EA RIDDERKERK (telefoon: 0180 451 234);

- de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1, 3112 AN SCHIEDAM (telefoon: 010 246 86 21).

 

Bezwaar

Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het besluit kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij GS van de provincie Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP DEN HAAG, o.v.v. "Awb-bezwaar".

 

Inlichtingen: mevrouw M. Herijgers van de DCMR, telefoon: 010 - 246 8305.

Wbb-code: AA059700814, Zaak: 999974494