Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 3558Beschikkingen | afhandelingBeschikking wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Ambachtshof 2 te Nootdorp

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat besloten is om de op 19 juli 2006, kenmerk DGWM/2006/10420, 18 september 2007, kenmerk PZH-2007-407846 en 3 april 2012, kenmerk PZH-2012-330040523 verleende omgevingsvergunningen ambtshalve aan te passen. De locatie betreft Ambachtshof 2, 2632 BB te Nootdorp (zaaknummer 00498581).

Ten opzichte van de ontwerpbeschikking zijn wijzigingen aangebracht aangaande de opslag van afvalstoffen.

Beroep en inzage

De beschikking en de relevante documenten liggen vanaf 15 mei 2018 ter inzage. Een belanghebbende kan binnen zes weken vanaf de dag na die waarop de beschikking ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag onder vermelding van het zaaknummer 00498581. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren te hebben gebracht. Bij een spoedeisend belang kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van zowel het beroep- als het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om een beroep of verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te dienen via het Digitaal loket (https://loket.rechtspraak.nl).

Voor informatie over het inzien van de beschikking en de relevante documenten verwijzen wij u naar de contactgegevens op de website van de Gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.