Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2018, 3551Beschikkingen | afhandelingGemeente Heerenveen Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Verleend aan: Fonterra Europe Manufacturing B.V een omgevingsvergunning onder kenmerk 2018-FUMO-0027100.

Betreft: het plaatsen van twee tanks op een tankplaat.

Locatie: Mars 37,8448 CP Heerenveen, gemeente Heerenveen.

 

Belanghebbenden kunnen tegen de beschikking van 10 mei t/m 20 juni 2018 bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten.

 

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO, e-mail waboloket@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.

 

Bezwaar- en beroepschriften moeten bevatten: naam en adres, het kenmerk van het betreffende besluit, motivering, datum en ondertekening.

 

Bezwaarschriften en zienswijzen kunt u sturen naar: Gedeputeerde Staten, postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden.