Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2018, 3550Beschikkingen | aanvraagGemeente Heerenveen Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Ontvangen van: Royal A-ware Cheese Production B.V. een aanvraag om een omgevingsvergunning.

Betreft: een uitbreiding van een installatie voor een zuivelfabriek.

Locatie: Mars 35-37, 8448 CP Heerenveen, gemeente Heerenveen.

Gedeputeerde Staten zijn van plan de gevraagde vergunning te verlenen onder kenmerk 2018-FUMO-0027314.

 

Tegen de ontwerpbeschikking kan iedereen van 14 mei t/m 25 juni 2018 zienswijzen indienen bij Gedeputeerde Staten.

 

De ontwerpbeschikking ligt ter inzage van 14 mei t/m 25 juni 2018 in het:

- provinsjehûs en bij de FUMO, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur (graag vooraf contact opnemen);

- gemeentehuis van de betreffende gemeente.

 

Voor inlichtingen of het indienen van mondelinge zienswijzen neemt u contact op de FUMO,

e-mail waboloket@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.

 

Bezwaar- en beroepschriften moeten bevatten: naam en adres, het kenmerk van het betreffende besluit, motivering, datum en ondertekening.

 

Bezwaarschriften en zienswijzen kunt u sturen naar: Gedeputeerde Staten, postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden.