Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 3539

Gepubliceerd op 15 mei 2018 09:00
Inhoudsopgave

Wet bodembescherming - Overrijn 18 te Katwijk ZH

De Omgevingsdienst West-Holland heeft een melding ontvangen ingevolge artikel 29 en 37 (ernst en spoed) en 28, 39 en 40 (goedkeuring deelsaneringsplan) van de Wet bodembescherming (Wbb), ingediend door Stantec B.V. Het betreft een verzoek tot het afgeven van een beschikking inzake ernst en spoed en de instemming met het ingediende deelsaneringsplan voor de locatie Overrijn 18 te Katwijk ZH, kadastraal bekend Katwijk, sectie D, nummer 1243 (gedeeltelijk). De locatie is geregistreerd onder de locatiecode AA053702316.

Verkorte procedure

De melder heeft verzocht de behandeling volgens de verkorte procedure te laten verlopen. Wij hebben besloten dit verzoek te honoreren. De beschikking zal derhalve zonder voorafgaande ontwerpfase worden gepubliceerd.

Beschikking

Wij hebben besloten dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging waarvan de sanering niet spoedeisend is en in te stemmen met het saneringsplan.

Stukken inzien

De stukken liggen ter inzage van 16 mei 2018 tot en met 26 juni 2018 in het gemeentehuis van Katwijk, Koningin Julianalaan 3 in Katwijk. Voor de openingstijden wordt verwezen naar de website van de gemeente.

Bezwaar

Volgens artikel 7:1 van de Awb kan door de belanghebbende(n) bij de Provincie Zuid-Holland een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend tegen dit besluit. Dit moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit, onder vermelding van "Awb-bezwaar" in de linkerbovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift. Dit bezwaar dient te worden gericht aan de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

Ook kan een voorlopige voorziening gevraagd worden bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de heer J. Kromhout via 071-4083392 of J.Kromhout@odwh.nl. Vermeld hierbij het zaaknummer: 2018073333.

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl