Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 3529

Gepubliceerd op 14 mei 2018 09:00
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende wijziging van het Mandaatbesluit gedeputeerde staten 2017

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 17 april 2018, nummer 18003673, houdende wijziging van het Mandaatbesluit gedeputeerde staten 2017 van 9 mei 2017, Provinciaal Blad 2017, nummer 2819.

 

Gedeputeerde staten van Zeeland,

 • overwegende dat in verband met de wens om in bepaalde gevallen eerder in het grondproces een belangenafweging te kunnen maken, de mandaten met betrekking tot de aankoop van onroerende zaken en de verkoop van provinciale eigendommen dienen te worden gewijzigd;

 • gelet op hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten vast te stellen de navolgende wijziging van het Mandaatbesluit gedeputeerde staten 2017:

 

Artikel I  

De mandaten inzake:

 • a.

  de bevoegdheid tot het besluiten tot de aankoop van onroerende zaken (aankoopbesluit) en daaruit voortvloeiend het besluiten tot het aangaan van een privaatrechtelijke overeenkomst op het gebied van grondverwerving en eigendomsbeheer; en

 • b.

  de bevoegdheid tot het besluiten tot de verkoop van en het bezwaren van provinciale eigendommen alsmede het besluiten tot het vestigen van beperkte rechten;

opgenomen in onderdeel I van het Mandaatbesluit gedeputeerde staten 2017 onder afdeling Planvorming en realisatie worden gewijzigd als volgt:

 

Provinciewet

Besluiten tot de aankoop van onroerende zaken (aankoopbesluit), behoudens opstallen, en daaruit voortvloeiend het besluiten tot het aangaan van een privaatrechtelijke overeenkomst op het gebied van grondverwerving en eigendomsbeheer

Artikel 158, eerste lid sub e Provinciewet

Afdelingshoofd

 • a)

  Uitsluitend voor zover dit geschiedt binnen het daarvoor beschikbaar gestelde krediet e/o budget

 • b)

  Altijd op basis van een taxatierapport van een deskundige (Als uitvloeisel van de nota grondbeleid zijn er aanvullende richtlijnen van gs inzake taxatierapporten, vastgelegd in de werkprocessen)

 • c)

  Aankoop van strategische (niet-taakgebonden) gronden van € 1 miljoen of hoger wordt altijd aan GS voorgelegd en valt dus buiten het mandaat

Besluiten tot de verkoop van provinciale eigendommen, behoudens opstallen, en het bezwaren van provinciale eigendommen alsmede het besluiten tot het vestigen van beperkte rechten

Artikel 158, eerste lid sub e Provinciewet

Afdelingshoofd

 • a.

  Altijd op basis van een taxatierapport van een deskundige. (Als uitvloeisel van de nota grondbeleid zijn er aanvullende richtlijnen van gs inzake taxatierapporten, vastgelegd in de werkprocessen).

 • b.

  Verkoop van strategische (niet-taakgebonden) gronden van € 1 miljoen of hoger wordt altijd aan GS voorgelegd en valt dus buiten het mandaat

Besluiten tot aan- en verkoop van provinciale eigendommen die onderdeel uitmaken van een (kavel)ruil, behoudens opstallen.

Artikel 158, eerste lid sub e Provinciewet

Afdelingshoofd

 • a.

  Altijd op basis van een taxatierapport van een deskundige. (Als uitvloeisel van de nota grondbeleid zijn er aanvullende richtlijnen van gs inzake taxatierapporten, vastgelegd in de werkprocessen).

 • b.

  het saldo van de aan- en verkoop van strategische (niet-taakgebonden) gronden van € 1 miljoen of hoger wordt altijd aan GS voorgelegd en valt dus buiten het mandaat

 

Artikel II  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 17 april 2018.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven 14 mei 2018

De secretaris, A.W. Smit


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl