Provinciaal blad van Noord-Brabant

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-BrabantProvinciaal blad 2018, 3241VerordeningenNegende wijzigingsregeling Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

 

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten op 31 mei 2016 de Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant hebben vastgesteld;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten de die regeling opnieuw wensen open te stellen;

Overwegende dat gelijktijdig enkele technische wijzigingen meegenomen worden;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten daartoe de Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant wensen te wijzigen;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel I Wijzigingen

De Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant wordt als volgt gewijzigd:

 

 • A.

   

In artikel 1.1, onder a, wordt “Adviescommissie kunsten” vervangen door: Adviescommissie professionele kunsten

 

 • B.

   

In artikel 1.13 wordt “Adviescommissie kunsten” vervangen door: Adviescommissie professionele kunsten.

 

 • C.

   

In artikel 2.1, onder a, wordt “Adviescommissie kunsten” vervangen door: Adviescommissie professionele kunsten

  

 • D.

   

In artikel 2.13 wordt “Adviescommissie kunsten” vervangen door: Adviescommissie professionele kunsten.

 

 • E.

   

In artikel 3.1, onder a, wordt “Adviescommissie kunsten” vervangen door: Adviescommissie professionele kunsten.

 

 • F.

   

In artikel 3.5 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 • 1.

  onderdeel d komt te luiden:

  • d.

   de aanvrager reeds subsidie heeft ontvangen op grond van paragraaf 1 van deze regeling, de Subsidieregeling infrastructuur professionele kunsten Noord-Brabant 2013-2016 of de Subsidieregeling infrastructuur professionele kunsten Noord-Brabant;

 • 2.

  onderdeel e vervalt;

 • 3.

  de onderdelen f en g worden geletterd e en f.

 

 • G.

   

In artikel 3.6 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 • 1.

  In onderdeel b wordt “2017-2018” vervangen door: 2019-2020;

 • 2.

  Onderdeel f komt te luiden:

  • f.

   aan de aanvraag liggen ten grondslag:

   • 1°.

    een werkplan voor de periode 2019-2020, dat samenhang en ontwikkeling vertoont en waarin in ieder geval is opgenomen op welke wijze wordt voldaan aan de vereisten in deze paragraaf;

   • 2°.

    een publieksstrategie;

   • 3°.

    een strategie voor fondsenwerving en sponsoring;

   • 4°.

    een visie op de marktontwikkeling;

   • 5°.

    een sluitende begroting;

 • 3.

  Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • g.

   de subsidieaanvrager is na 1 januari 2008 actief geworden op het gebied van de subsidiabele activiteiten en toont dit aan door middel van:

   • 1°.

    een inschrijving in het handelsregister van de kamer van koophandel; of

   • 2°.

    een statutenwijziging.

     

 • H.

   

In artikel 3.7 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 • 1.

  Het tweede lid komt te luiden:

  • 2.

   Voor de berekening van uurtarieven past de subsidieaanvrager de berekeningssystematiek, genoemd in artikel 2, eerste lid, onder c en artikel 5, eerste lid van de Regeling uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen subsidies Noord-Brabant 2017 toe en hanteert daarbij het in artikel 5, eerste lid van die regeling genoemde uurtarief van € 50.

 • 2.

  Aan artikel 3.7 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 3.

   Onverminderd het eerste lid komen de kosten voor externe subsidieadviseurs voor subsidie in aanmerking tot een maximum van € 1.500.

 

 • I.

   

Artikel 3.8 vervalt.

 

 • J.

   

In artikel 3.9 wordt “1 december 2016 tot en met 10 januari 2017” vervangen door: 3 mei 2018 tot en met 20 juni 2018.

 

 • K.

   

In artikel 3.12, eerste lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 • 1.

  In onderdeel a wordt “20 punten” vervangen door: 15 punten.

 • 2.

  In onderdeel b wordt “10 punten” vervangen door: 15 punten.

 

 • L.

   

In artikel 3.13 wordt “Adviescommissie kunsten” vervangen door: Adviescommissie professionele kunsten.

 

 • M.

   

In artikel 6.5 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 • 1.

  Onderdeel e komt te luiden:

  • e.

   voor het project reeds subsidie is verstrekt op grond van deze regeling of op grond van paragraaf 1 van de Subsidieregeling buurtfonds Noord-Brabant;

 • 2.

  Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • f.

   voor het project reeds subsidie is verstrekt op grond van het Financieringsreglement Stichting Brabant C Fonds 2018.

Artikel II Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst,met dien verstande dat artikel I, onderdeel M, onder 1, terug werkt tot en met 10 februari 2018.

Artikel III Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Negende wijzigingsregeling Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant.

’s-Hertogenbosch, 24 april 2018

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Toelichting behorende bij de Negende wijzigingsregeling Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant.  

Artikel 3.6, onder g

Op grond van deze paragraaf wordt subsidie verstrekt aan startende organisaties op het gebied van ontwikkeling, productie en presentatie van professionele kunsten. De subsidieaanvrager dient aan te tonen dat hij na 1 januari 2008 actief is geworden op dit gebied. Dit kan blijken uit de inschrijving van de organisatie in het handelsregister na 1 januari 2008 of een belangrijke wijziging van de feitelijke activiteiten van de subsidieaanvrager, die ook blijkt uit een wijziging van de statuten na 1 januari 2008.

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter de secretaris

 

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. M.J.A. van Bijnen MBA