Wijzigingsbesluit Openstellingsbesluit paragraaf 2 Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen 2018 Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) Limburg

Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) Limburg bekend dat zij in hun vergadering van 24 april 2018 hebben vastgesteld:

 

Wijzigingsbesluit Openstellingsbesluit paragraaf 2 Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen 2018 Subsidieverordening Plattelands-ontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) Limburg

Artikel I Wijziging

Artikel 2 ‘Subsidieplafond’ van het Openstellingsbesluit paragraaf 2 Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen 2018 Subsidieverordening Plattelandsontwikkelings-programma 2014-2020 (POP3) Limburg (PB 2018, nr. 525):

 

‘Het subsidieplafond wordt voor 2018 voor Paragraaf 2 “Fysieke investeringen 2018” vastgesteld op € 2.700.000,00 bestaande uit 50% ELFPO en 50% Provinciale middelen’.

 

Wordt gewijzigd in:

‘Het subsidieplafond wordt voor 2018 voor Paragraaf 2 “Fysieke investeringen 2018” vastgesteld op € 5.135.000 bestaande uit 50% ELFPO en 50% Provinciale middelen’.

Artikel II Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking de dag na de dag van publicatie in het Provinciaal Blad.

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 24 april 2018.

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

de secretaris

dhr. Drs. G.H.E. Derks MPA

Naar boven