Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2018, 3197Beschikkingen | afhandelingPROVINCIE GELDERLAND - BEKENDMAKING MILIEUEFFECTRAPPORT- PARENCO B.V. - VEERWEG 1 TE RENKUM

BEKENDMAKING VERSLAG EVALUATIE MILIEUEFFECTRAPPORT PARENCO B.V. IN VERBAND MET DE IN 2015 VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING VOOR DE UITBREIDING EN OMBOUW VAN PAPIERMACHINE 2

Achtergrond

Op 27 maart 2015 is aan Parenco B.V. te Renkum een vergunning verleend voor de uitbreiding van de productiecapaciteit van papier (artikel 2.1 lid 1 onder e, sub 2 van de Wabo). Voor deze vergunning is een milieueffectrapportage (MER) opgesteld om het milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming te geven.

Voor een m.e.r.-procedure is in de Wet milieubeheer vastgelegd dat het bevoegd gezag de gevolgen van het genomen besluit voor het milieu onderzoekt (zogenaamde MER evaluatie). Het onderzoek dient na te gaan of geen grotere effecten optreden dan beschreven in het MER. Omgevingsdienst Regio Nijmegen heeft in opdracht van Gedeputeerde Staten van Gelderland deze MER evaluatie uitgevoerd.

Procedure

De verplichting tot evaluatie van het MER vloeit voort uit paragraaf 7.12 van de Wet milieubeheer en is tevens opgenomen in paragraaf 4.5 van de aan Parenco B.V. verleende omgevingsvergunning van 27 maart 2015.

MER-Evaluatierapport

Het evaluatierapport is in april 2018 afgerond. Uit de evaluatie komt naar voren dat er geen grotere effecten optreden dan beschreven in het MER, behoudens voor trillinghinder aan één woning. Hiernaar vindt nader onderzoek plaats.

Waar vindt u meer informatie

Het evaluatierapport treft u als externe bijlage van deze bekendmaking aan.

U kunt tegen het evaluatierapport geen bezwaar indienen of beroep instellen

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland

Omgevingsdienst Regio Nijmegen