Zevende wijzigingsregeling Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant in hun hoedanigheid als managementautoriteit voor het Operationeel Programma EFRO Zuid-Nederland 2014-2020;

 

Gelet op artikel 125, derde lid, van de Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013, houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006;

 

Gelet op artikel 5.2.2 van de Regeling Europese EZ-subsidies;

 

Overwegende dat de Managementautoriteit op 24 februari 2015 de Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 heeft vastgesteld;

 

Overwegende het advies van het Comité van Toezicht om de investeringsprioriteit 1B2 “Valorisatievermogen MKB-ondernemingen” opnieuw open te stellen;

 

Overwegende dat de Managementautoriteit de Subsidieregeling daartoe wenst te wijzigen;

 

 

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

 

Artikel I Wijzigingen

De Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 wordt als volgt gewijzigd:

 • A.

  In artikel 3.5 wordt “15 mei 2017 tot en met 23 juni 2017, 17.00 uur” vervangen door: 1 juni, 09.00 uur tot en met 30 november 2018, tot 17.00 uur.

 

 • B.

  In artikel 3.6 wordt “€ 8.250.000”vervangen door: € 6.108.618;

 

 • C.

  In artikel 3.8, wordt onder vernummering van het tweede lid tot derde lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 2.

   Aanvragers van subsidieaanvragen als bedoeld in het eerste lid, lichten op verzoek van de Managementautoriteit hun subsidieaanvraag mondeling toe.

Artikel II Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel III Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Zevende wijzigingsregeling Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020.

 

’s-Hertogenbosch, 10 april 2018

Gedeputeerde Staten voornoemd in hun hoedanigheid als managementautoriteit voor het Operationeel Programma EFRO Zuid-Nederland 2014-2020,

de voorzitter

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Naar boven