Mandaatbesluit gemeente ‘s-Hertogenbosch inzake paragraaf 3 van de Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant 2016 (versie 2018)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

 

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Gelet op artikel 59a van de Provinciewet;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten op 12 juli 2016 de Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant 2016 hebben vastgesteld;

 

Overwegende dat paragraaf 3 van voornoemde subsidieregeling betrekking heeft op de versterking van de agrifood sector in de regio Noordoost-Brabant;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten om redenen van doelmatigheid de bevoegdheid tot het nemen van besluiten betreffende de verstrekking van subsidie op grond van paragraaf 3 van voornoemde subsidieregeling wensen te mandateren aan regiodirecteur Noordoost Brabant, gemeente ‘s-Hertogenbosch;

 

Overwegende dat vanwege een personele wisseling binnen de directie van Noordoost-Brabant, de wijze van ondertekening aanpassing behoeft;

 

Gezien de schriftelijke instemming van de secretaris, d.d. 27-9-2016, C2194060/406859, bedoeld in artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Besluiten vast te stellen:

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Regiodirecteur: regiodirecteur Noordoost Brabant;

 • b.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • c.

  mandaatregister: openbaar register als bedoeld in artikel 11 van Regeling mandaat Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.

Artikel 2 Mandaatverlening

 • 1.

  Gedeputeerde Staten verlenen aan de regiodirecteur mandaat tot het namens hen nemen van besluiten betreffende de verstrekking van subsidie op grond van de Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant 2016.

 • 2.

  Het mandaat, bedoeld in het eerste lid, in acht genomen het bepaalde in hoofdstuk 4 van de Awb, ziet tevens op de bevoegdheid tot:

  • a.

   het verstrekken van informatie over de werking van de regeling;

  • b.

   het in behandeling nemen en beoordelen van definitieve aanvragen;

  • c.

   het verstrekken van subsidie, tot het maximum van het subsidieplafond;

  • d.

   onder het verstrekken, bedoeld onder c, wordt in ieder geval ook begrepen het nemen van besluiten tot weigeren van subsidie of het intrekken of wijzigen van subsidieverleningsbeschikkingen;

  • e.

   het toepassen van artikel 4:5 van de Awb;

  • f.

   het opvragen van overige gegevens, indien de subsidieaanvraag daartoe aanleiding geeft;

  • g.

   het aan de subsidieverstrekking verbinden van verplichtingen als bedoeld in de artikelen 4:38 en 4:39 van de Awb;

  • h.

   het verlenen van voorschotten;

  • i.

   het opschorten van de verplichting tot betaling van voorschotten of subsidiebedragen uit het subsidieplafond;

  • j.

   het betalen van voorschotten of subsidiebedragen uit het subsidieplafond;

  • k.

   het betalen van voorschotten of subsidiebedragen in gedeelten;

  • l.

   het terugvorderen van onverschuldigd betaalde voorschotten of subsidiebedragen;

  • m.

   het nemen van overige ter zake van subsidiëring te nemen uitvoeringsbeslissingen;

  • n.

   het ondertekenen van namens Gedeputeerde Staten genomen beschikkingen en overige correspondentie;

  • o.

   het vormen van archiefdossiers waarbij goed te reconstrueren is op welke gronden de besluitvorming heeft plaatsgevonden.

 • 3.

  Het mandaat zoals bedoeld in voorgaande lid ziet in ieder geval niet op:

  • a.

   het toepassen van de hardheidsclausule, bedoeld in artikel 24 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

  • b.

   het beslissen op bezwaarschriften, bedoeld in artikel 6:4 van de Awb en het behandelen van beroepschriften gericht tegen de subsidieverstrekking;

  • c.

   het wijzigen of intrekken van reeds vastgestelde subsidiebeschikkingen.

Artikel 3 Ondertekening

 • 1.

  De regiodirecteur brengt in de door hem te nemen besluiten tot uitdrukking dat er sprake is van een in mandaat namens Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant genomen besluit en van een door de provincie Noord-Brabant beschikbaar gestelde subsidie.

 • 2.

  De ondertekening van besluiten als bedoeld in artikel 2, eerste en tweede lid, luidt:

   

  ‘Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

  namens deze,

   

  [naam regiodirecteur], regiodirecteur Noordoost Brabant

   

  gevolgd door de handtekening van de regiodirecteur.

   

Artikel 4 Rechtsmiddelenverwijzing

Onder de besluiten, bedoeld in artikel 2, eerste en tweede lid, wordt de volgende rechtsmiddelenverwijzing opgenomen:

 

Rechtsmiddel

Binnen zes weken ingaand op de dag na de datum van verzending van het bijgaand besluit, kunt u daartegen een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.

 

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste:

 • a.

  de naam en het adres van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d.

  de gronden van het bezwaar.

 

Voor de behandeling van een bezwaarschrift is geen griffierecht verschuldigd.

 

Voor inlichtingen over de bezwaarschriftenprocedure kunt u zich wenden tot de secretaris van de hoor- en adviescommissie van de provincie Noord-Brabant.

 

Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Sector Bestuursrecht Rechtbank Oost-Brabant (telefoon 073-6202750). In dat geval is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde is dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.

Artikel 5 Instructies

De regiodirecteur neemt bij de uitoefening van de aan hem gemandateerde bevoegdheden algemene instructies en instructies per geval van Gedeputeerde Staten als bedoeld in artikel 10:6 van de Awb in acht.

Artikel 6 Toepasselijke wet- en regelgeving

De regiodirecteur neemt bij de uitoefening van de aan hem gemandateerde bevoegdheden de Awb, de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant en de Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant 2016 in acht.

Artikel 7 Informatieplicht

 • 1.

  De regiodirecteur stelt Gedeputeerde Staten tijdig in kennis van krachtens mandaat te nemen of reeds genomen besluiten, waarvan hij redelijkerwijs moet aannemen dat kennisneming door hen gewenst is.

 • 2.

  Kennisgeving als bedoeld in het eerste lid, vindt in ieder geval plaats indien:

  • a.

   de maatschappelijke, beleidsmatige, politieke, juridische of financiële omstandigheden daartoe aanleiding geven;

  • b.

   het besluit ertoe kan leiden dat de provincie aansprakelijk wordt gesteld.

 • 3.

  Gedeputeerde Staten kunnen op grond van de kennisgeving, bedoeld in het eerste lid, ten aanzien van een voorgenomen besluit bepalen dat van het bij of krachtens dit mandaatbesluit verleende mandaat geen gebruik mag worden gemaakt.

 • 4.

  Gedeputeerde Staten voorzien de regiodirecteur van alle benodigde informatie ten behoeve van de invulling van zijn mandaat.

Artikel 8 Verantwoording

 • 1.

  De regiodirecteur brengt jaarlijks aan Gedeputeerde Staten verslag uit over de krachtens dit mandaatbesluit genomen besluiten.

 • 2.

  Het verslag, bedoeld in het eerste lid, bevat in ieder geval:

  • a.

   een overzicht van de besteding van het uitgetrokken budget voor te verlenen subsidies.

  • b.

   een uiteenzetting van de bij de besteding opgedane ervaringen en de daaruit te trekken conclusies;

  • c.

   een opgave van alle in de voorafgaande periode in mandaat genomen besluiten.

 • 3.

  Onverminderd het eerste en tweede lid, verschaft de regiodirecteur desgevraagd alle informatie aan Gedeputeerde Staten ter zake van de uitoefening van de ingevolge dit besluit aan hem gemandateerde bevoegdheden.

Artikel 9 Intrekking

Het Mandaatbesluit gemeente ‘s-Hertogenbosch inzake paragraaf 3 van de Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant 2016 wordt ingetrokken.

Artikel 10 Registratie en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit wordt gevoegd in het mandaatregister.

 • 2.

  Dit besluit wordt aan de regiodirecteur gezonden.

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 11 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit gemeente ‘s-Hertogenbosch inzake paragraaf 3 van de Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant 2016 (versie 2018).

 

’s-Hertogenbosch, 3 april 2018

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Naar boven