Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 13 maart 2018, PZH-2017-624795588 (DOS-2007-0010053) tot wijziging van het Instellingsbesluit Adviescommissie Schade Grondwater 2015

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland;

 

Gelet op artikel 82 van de Provinciewet;

 

Besluiten:

 

ARTIKEL I  

 

Het Instellingsbesluit Adviescommissie Schade Grondwater 2015 wordt als volgt gewijzigd:

 

A

Artikel 1 komt te luiden:

 

Artikel 1 Begripsbepaling

 

In dit besluit wordt verstaan onder:

 

BAC DROW: Bestuurlijke Adviescommissie Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling en Waterbeheer van de Vereniging het Interprovinciaal Overleg

 

BIJ12: uitvoeringsorganisatie van de gezamenlijke provincies, onderdeel van de Vereniging het Interprovinciaal Overleg

 

B

Artikel 3, eerste lid, komt te luiden:

 

 • 1.

  De commissie bestaat uit een voorzitter en minimaal 4 en maximaal 6 andere leden. Zij worden op voordracht van de BAC DROW benoemd door gedeputeerde staten. Gedeputeerde staten benoemen uit de andere leden tevens een plaatsvervangend voorzitter.

 

C

In artikel 3, derde lid, wordt na “Gedeputeerde staten stellen” ingevoegd: “op voordracht van de BAC DROW”

 

D

In artikel 3, vierde lid, vervalt in de eerste volzin “, met dien verstande dat de eerste benoeming plaatsvindt tot 1 januari 2014”.

 

E

In artikel 3, vijfde lid, wordt de punt aan het slot vervangen door: “per adres, het secretariaat van de Adviescommissie Schade Grondwater bij BIJ12”.

 

F

In artikel 3, zesde lid, wordt de punt aan het slot vervangen door: “op voordracht van de BAC DROW dan wel op eigen initiatief, de BAC DROW gehoord hebbende”.

 

G

Aan artikel 3 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 

 • 7.

  Gedeputeerde staten dragen door middel van de BAC DROW zorg voor uniforme besluitvorming in de 12 provincies ten aanzien van benoeming, ontslag en schorsing.

 

H

In artikel 4 worden de tweede en derde volzin vervangen door: “Zij zijn geen lid van de commissie. De secretaris en de plaatsvervangend secretaris worden door de Directeur van BIJ12 benoemd en zijn werkzaam bij BIJ12”.

 

I

In de artikelen 5, 6, 7 en 13, eerste lid, vervalt telkens “van elk van de provincies”

 

J

In artikel 7 wordt “en stelt deze op schrift” vervangen door: “en legt deze vast in een reglement”.

 

K

In artikel 12 wordt na “vergoeding” ingevoegd: “van BIJ12”.

 

L

In artikel 12 vervalt “, van de provincie Overijssel”.

 

M

In artikel 13, tweede lid wordt “De voorzitter van de IPO-adviescommissie Water” vervangen door: “De portefeuillehouder van de BAC DROW”.

 

N

Artikel 14 komt te luiden:

 

Artikel 14 Archief

Het archief van de commissie wordt bijgehouden door BIJ12, met inachtneming van de daarvoor geldende regels.

 

O

Artikel 15 en 16 vervallen

 

 

ARTIKEL II  

 

Artikel I treedt in werking op de dag na de dag van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2018.

 

ARTIKEL III  

Na bovenstaande wijziging komt de geconsolideerde tekst van het Instellingsbesluit Adviescommissie Schade Grondwater als volgt te luiden:

 

Artikel 1 Begripsbepaling

BAC DROW: Bestuurlijke Adviescommissie Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling en Waterbeheer van de Vereniging het Interprovinciaal Overleg

 

BIJ12: uitvoeringsorganisatie van de gezamenlijke provincies, onderdeel van de Vereniging het Interprovinciaal Overleg

 

Artikel 2 Instelling en taak

 • 1.

  Er is een Adviescommissie Schade Grondwater, in dit besluit commissie genoemd.

 • 2.

  De commissie heeft tot taak het adviseren over verzoeken als bedoeld in artikel 7.19, eerste lid, van de Waterwet.

 

Artikel 3 Benoeming

 • 1.

  De commissie bestaat uit een voorzitter en minimaal 4 en maximaal 6 andere leden. Zij worden op voordracht van de BAC DROW benoemd door gedeputeerde staten. Gedeputeerde staten benoemen uit de andere leden tevens een plaatsvervangend voorzitter.

 • 2.

  De samenstelling van de commissie is zodanig dat deskundigheid op de volgende gebieden aanwezig is:

  • a.

   hydrologie;

  • b.

   geotechniek en schade aan bebouwing en infrastructuur;

  • c.

   invloed van veranderingen van grondwaterregime op land- en bosbouw, natuur en landschap;

  • d.

   juridische aspecten van schade als gevolg van wijziging in grondwaterregime.

 • 3.

  Gedeputeerde staten stellen op voordracht van de BAC DROW voor elke functie een functieprofiel op.

 • 4.

  Een benoeming geldt voor een termijn van ten hoogste vier jaar. Herbenoeming is mogelijk.

 • 5.

  De voorzitter of een ander lid kan te allen tijde ontslag nemen door een schriftelijke kennisgeving aan gedeputeerde staten per adres, het secretariaat van de Adviescommissie Schade Grondwater bij BIJ12.

 • 6.

  Gedeputeerde staten kunnen de voorzitter of een ander lid schorsen of uit zijn functie ontslaan op voordracht van de BAC DROW dan wel op eigen initiatief de BAC DROW gehoord hebbende.

 • 7.

  Gedeputeerde staten dragen door middel van de BAC DROW zorg voor uniforme besluitvorming in de 12 provincies ten aanzien van benoeming, ontslag en schorsing.

 

Artikel 4 Secretaris en plaatsvervangend secretaris

De commissie wordt bijgestaan door een secretaris en een plaatsvervangend secretaris. Zij zijn geen lid van de commissie. De secretaris en de plaatsvervangend secretaris worden door de Directeur van BIJ12 benoemd en zijn werkzaam bij BIJ12.

 

Artikel 5 Verstrekken informatie

Gedeputeerde staten dragen er zorg voor dat de commissie beschikt over de informatie die nodig is voor de uitvoering van haar taak.

 

Artikel 6 Procedure bij in behandeling nemen verzoek

Indien gedeputeerde staten een verzoek als bedoeld in artikel 7.19, eerste lid, van de Waterwet aan de commissie voorleggen, zenden zij daarvan een afschrift aan de vergunninghouder of vergunninghouders die zij daarbij betrokken achten. Zij doen daarvan mededeling aan de verzoeker en, in geval het verzoek verband houdt met een door het bestuur van een waterschap verleende vergunning, aan het desbetreffende bestuur.

 

Artikel 7 Werkwijze commissie

De commissie stelt haar eigen werkwijze vast binnen de kaders van dit besluit en legt deze vast in een reglement. Zij zendt een afschrift daarvan aan gedeputeerde staten.

 

Artikel 8 Procedure advies

 • 1.

  Wanneer de commissie een verzoek als bedoeld in artikel 7.19, eerste lid, van de Waterwet wordt voorgelegd brengt zij zo spoedig mogelijk advies uit over de ondervanging of vergoeding van schade dan wel over de overneming van de onroerende zaak.

 • 2.

  De commissie zendt het ontwerp van haar advies toe aan degene op wiens verzoek zij een onderzoek heeft ingesteld en aan de betrokken vergunninghouder of vergunninghouders.

 

Artikel 9 Indienen zienswijzen

 • 1.

  Gedurende zes weken na de verzending van het ontwerpadvies kunnen de betrokkenen, bedoeld in artikel 8, tweede lid, schriftelijk hun zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij de commissie. De commissie stelt degenen die een zienswijze hebben ingediend in de gelegenheid hun zienswijze in persoon of bij gemachtigde op een daartoe door haar te beleggen zitting voor één of meer van haar leden mondeling toe te lichten, daarbij desgewenst bijgestaan door deskundigen.

 • 2.

  Van hetgeen op de zitting, bedoeld in het eerste lid, naar voren wordt gebracht wordt een verslag gemaakt.

 • 3.

  Indien zienswijzen naar voren zijn gebracht stelt de commissie haar advies al dan niet gewijzigd vast en zendt dat gelijktijdig met het verslag van de zitting en haar beschouwingen omtrent de zienswijzen toe aan de betrokkenen, bedoeld in artikel 8, tweede lid.

 • 4.

  Indien geen zienswijzen naar voren zijn gebracht stelt de commissie haar advies binnen vier weken nadat de termijn voor het naar voren brengen van zienswijzen is verstreken, vast en zendt dat toe aan de betrokkenen, bedoeld in artikel 8, tweede lid.

 • 5.

  De in het derde en vierde lid genoemde stukken worden tevens toegezonden aan gedeputeerde staten van de desbetreffende provincie en, in geval het verzoek, bedoeld in 7.19, eerste lid, van de Waterwet, verband houdt met een door het bestuur van een waterschap verleende vergunning, aan het desbetreffende bestuur.

 

Artikel 10 Behandeling verzoeken

 • 1.

  De commissie stelt per ingediend verzoek een beschrijving op van de behandeling ervan, inclusief een tijdsplanning en kostencalculatie. Bij uitbesteding van onderzoek worden de aanbestedingsregels in acht genomen die gelden voor BIJ12.

 • 2.

  De commissie zendt de beschrijving ter accordering aan gedeputeerde staten van de desbetreffende provincie.

 • 3.

  De commissie houdt de stukken die betrekking hebben op de door haar uitgebrachte adviezen, ter beschikking van gedeputeerde staten van de desbetreffende provincie.

 

Artikel 11 Openbaarheid van vergaderingen

De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.

 

Artikel 12 Vergoeding

De voorzitter en de andere leden van de commissie ontvangen een vergoeding van BIJ12 met toepassing van de verordening, bedoeld in artikel 94 van de Provinciewet.

 

Artikel 13 Rapportage; verantwoording

 • 1.

  De commissie brengt jaarlijks voor 1 april aan gedeputeerde staten een verslag uit van haar werkzaamheden in het daaraan voorafgaande jaar. Gedeputeerde staten kunnen aanwijzingen geven omtrent de inhoud van het verslag.

 • 2.

  De portefeuillehouder van de BAC DROW heeft jaarlijks voor 1 april een overleg met de voorzitter van de commissie. Onderwerp van gesprek zijn de zaken die van belang zijn voor het functioneren van de commissie.

 

Artikel 14 Archief

Het archief van de commissie wordt bijgehouden door BIJ12, met inachtneming van de daarvoor geldende regels.

 

Artikel 17 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Adviescommissie Schade Grondwater 2015

 

 

 

Den Haag, 13 maart 2018

 

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

 

drs. J.H. de Baas, secretaris

drs. J. Smit, voorzitter

 

 

 

Toelichting

 

In 2010 is bij de inwerkingtreding van de Waterwet in IPO-verband besloten vast te houden aan één landelijke, onafhankelijk opererende commissie voor het adviseren over verzoeken als bedoeld in artikel 7:19 van de Waterwet vanwege het beperkte aantal verzoeken op jaarbasis, de complexiteit van de schadevragen, de wenselijkheid van bundeling van expertise voor het beoordelen van die schadevragen en voorts vanwege de voordelen van een landelijk toegepaste uniforme werkwijze bij de behandeling van verzoeken.

 

De aanleiding voor de wijziging van het instellingsbesluit is de wens bij de provincies en BIJ12 om de aansturing van adviescommissies bij BIJ12 te uniformeren. De aansturing week tot nu toe af van de aansturing van vergelijkbare commissies. Daarnaast liep de Overeenkomst Advies Commissie Schade Grondwater 2015 waarin een coördinerende provincie werd aangewezen, af op 31 december 2017.

Het gevolg van dit gewijzigde instellingsbesluit is dat er vanaf 2018 geen coördinerende provincie meer nodig is. De opdracht voor het voeren van het secretariaat van de ACSG wordt onder het jaarplan van BIJ12 met bijbehorende begroting gebracht. De Overeenkomst ACSG 2015 is niet meer nodig en komt hiermee te vervallen.

Naar boven