Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2018, 2386Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende opdracht om omvang van de verwilderde duif (Columba livia forma domestica) te beperken

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 13 maart 2018, nummer 18006736, tot vaststelling van de opdracht ex artikel 3.18, Wet natuurbescherming om de omvang van de populatie van de verwilderde duif ( Columba livia forma domestica ) te beperken.

 

Gedeputeerde staten van Zeeland,

gelet op:

 • de Wet natuurbescherming;

 • het Besluit natuurbescherming;

 • de Regeling natuurbescherming;

de op 20 december 2002 door provinciale staten vastgestelde Nota Faunabeleid Zeeland;

Besluiten:

 

Op grond van artikel 3.18, juncto artikel 3.25, eerste lid van de Wet natuurbescherming (verder Wnb), over te gaan tot het geven van een opdracht om de omvang van de populatie verwilderde duiven op of nabij de schadepercelen van Limagrain Nederland B.V. in de gemeente Reimerswaal te beperken.

 

Artikel 1  

Opdracht te geven aan houders van een geldige jachtakte om de populatie van verwilderde duiven te beperken met het geweer op of nabij de schadepercelen van Limagrain Nederland B.V in de gemeente Reimerswaal.

 

Artikel 2  

Aan de uitvoering van dit besluit de volgende voorwaarden te verbinden:

 • 1.

  Alle personen die uitvoering geven aan dit besluit dienen op de hoogte te zijn van de inhoud van dit besluit en de voorschriften die daaraan verbonden zijn;

 • 2.

  Van dit besluit mag alleen gebruik worden gemaakt op de schadepercelen van Limagrain Nederland B.V in de gemeente Reimerswaal, zoals aangegeven in bijlage 1 behorende bij dit besluit en binnen een afstand van maximaal 200 meter vanaf deze schadepercelen.

 • 3.

  Personen als bedoeld in artikel 1 dienen te beschikken over toestemming van de grondgebruiker van de gronden als bedoeld in het tweede lid.

 • 4.

  Ringen die aan de vogels zitten moeten worden gemeld bij: https://vogeltrekstation.nl/nl/vogels/ring-gevonden of worden gestuurd aan het NIOO-CTE Vogeltrekstation, Postbus 40, 6666 ZG Heteren. Hierbij moet nauwkeurig aangeven worden de plaats en datum waarop de betreffende vogels zijn geschoten.

 • 5.

  Alle op basis van dit besluit gedode verwilderde duiven moeten worden geregistreerd in het Faunaregistratiesysteem (FRS)

Artikel 3  

Bij bijzondere weersomstandigheden kunnen gedeputeerde staten besluiten om de uitvoering van dit besluit op te schorten.

 

Artikel 4  

Dit besluit kan (gedeeltelijk) worden ingetrokken of gewijzigd.

 

Artikel 5  

Deze opdracht treedt in werking de eerste dag na de dag van uitgifte van het Provinciaal blad, waarin hij is opgenomen.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 13 maart 2018.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven 3 april 2018

De secretaris, A.W. Smit

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij: gedeputeerde Staten van Zeeland t.a.v. de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. In het bezwaarschrift neemt u tenminste op uw naam en adres, de dagtekening en het bezwaarschrift tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend. U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending. Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren geen rekening wordt gehouden. Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u een informatiefolder aanvragen op telefoonnummer 0118-631000. U kunt de informatie ook downloaden via https://www.zeeland.nl.subsidieregels-en-procedures/bezwaar maken. Wij wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd. 

 

Toelichting Besluit opdracht ex artikel 3.18 van de Wet natuurbescherming

 

Toetsingskader en grondslag besluit

Op grond van artikel 3.18, vierde lid, van de Wnb kunnen Gedeputeerde Staten aan faunabeheereenheden of wildbeheereenheden, aan andere samenwerkingsverbanden van personen, of aan personen opdracht geven voor het beperken van de omvang van populaties van dieren die zijn aan te merken als exoten of verwilderde dieren als dat nodig is ter bescherming van een aantal in de Wnb genoemde belangen, zoals het voorkomen van belangrijke schade aan gewassen en het voorkomen van schade en overlast.

Op grond van artikel 3.25, eerste lid, van de Wnb worden bij het geven van een opdracht als bedoeld in artikel 3.18 van de Wnb de middelen aangewezen die voor het vangen en doden van de in de opdracht bedoelde vogels en dieren mogen worden gebruikt.

 

Overwegingen

 

Verwilderde duif

De verwilderde duif is een gedomesticeerde afstammeling van de rotsduif (Columba livia) welke in wilde staat voorkomt in Ierland en het Verenigd Koninkrijk en in Zuid-Europa. Wilde rotsduiven komen in Nederland niet voor. Wel bestaat er een aanzienlijke populatie van verwilderde gedomesticeerde rotsduiven, vooral in stedelijke gebieden. De verwilderde duif is een talrijke broedvogel die jaarrond aanwezig is. De verwilderde duif zelf geniet geen bescherming ingevolge de Wnb. Hoewel onbeschermde dieren gedood mogen worden, is voor het gebruik van geweer, een opdracht in de zin van artikel 3.18 van de Wnb noodzakelijk.

 

Ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, schade en overlast.

Limagrain Nederland BV te Rilland is een research en veredelingsbedrijf en aanbieder van landbouwzaden voor professioneel gebruik in de voeder- en akkerbouw en groensector. In de polders van de gemeente Reimerswaal heeft Limagrain Nederland BV meerdere proefvelden met een totale oppervlakte van circa 100 ha. Het betreft velden voor beproeving, vermeerdering en instandhouding van vele rassen zomertarwe en –gerst, peulvruchten en vlas. Limagrain Nederland B.V. ondervindt schade en overlast van verwilderde duiven. De schade door vraat van verwilderde duiven treedt vooral op in de zaai- en kiemperiode en in de oogstfase. Ingeval van Limagrain Nederland BV met kapitaalintensieve proefvelden in de open lucht is de schade vele malen groter dan van een regulier akkerbouwbedrijf, omdat mislukte proeven het jaar daarop pas weer herhaald kunnen worden. De gewasschade door vertraging of door het missen van ras-ontwikkeling in een gegeven jaar kan oplopen tot wel een 10-voud daarvan bij het compleet missen van een ras. De verwachting is dat de schade aanzienlijk zal zijn als geen adequate mogelijkheden worden geboden om de populatie verwilderde duiven op de percelen van Limagrain Nederland B.V. te beperken.

 

Vanwege de onbeschermde status van de verwilderde duif is het niet mogelijk om voor de door deze soort veroorzaakte schade een tegemoetkoming te ontvangen van Bij12-Faunafonds. Daarom bestaan er geen objectieve gegevens over de door deze soort veroorzaakte landbouwschade. Bekend is evenwel dat de verwilderde duif landbouwschade kan veroorzaken.

 

Om inzicht te krijgen in de door verwilderde duiven veroorzaakte schade heeft Limagrain Nederland BV in 2016-2017 een onafhankelijk taxatiebureau de schade laten taxeren. Uit deze taxatie is gebleken dat percelen met erwten en veldbonen gevoelig zijn voor schade door verwilderde duiven.

Ondanks het toepassen van preventieve maatregelen zoals de inzet van reflectoren, knalapparaten, gaskannonen, opblaasbare vogelverschrikkers ( Scary-man), stokken met linten, vogelverschrikkers, kunstroofvogels en menselijke verjaging met o.a. behulp van een vogelafweerpistool, is toch schade ontstaan. Zo blijkt uit taxatierapporten van Limagrain BV dat in 2016-2017 aan diverse gewassen belangrijke schade werd geconstateerd en dat deze schade deels werd veroorzaakt door verwilderde duiven. De gewasschade kan variëren van €18.000-144.000,- voor erwten tot €240.000,- voor veldbonen voor een proefveld, bij een beschadiging van 100%. Op de percelen waar verwilderde duiven schade veroorzaakten was dit 5-10% van de totaal veroorzaakte schade op die percelen.

Het beperken van de omvang van de populatie verwilderde duiven is derhalve noodzakelijk om belangrijke schade aan landbouwgewassen en schade en overlast te voorkomen.

 

Middelen en methoden

Op grond van artikel 3.25, eerste lid van de Wnb dienen, bij het geven van een opdracht, de middelen te worden aangewezen die voor het doden worden gebruikt. Het in dit besluit genoemde middel, het geweer, is voor het beperken van de populatie verwilderde duiven het meest effectieve middelen dat bovendien ook vanuit dieren welzijn het best geschikt is. Door gebruik van het geweer wordt geen onnodig lijden veroorzaakt.

 

Voor een effectieve bestrijding is het nodig om ook in de nabijheid van de schadepercelen verwilderde duiven te doden, waarbij een afstand van maximaal 200 meter vanaf het schadeperceel voldoende wordt geacht.

 

Provinciaal beleid

In de Nota Faunabeleid Zeeland (2003) is opgenomen dat de verwilderde duif naast het veroorzaken van schade ook hinder en overlast kan leveren. Uit oogpunt van faunavervalsing en concurrentie met beschermde inheemse diersoorten, kunnen jachthouders aangewezen worden als categorie van personen die verwilderde duiven mogen bestrijden met behulp van een geweer om de ontwikkeling van verwilderde dieren te beperken. Zij mogen dit doen op de gronden waarover zij de jachtrechten bezitten. Dit besluit levert derhalve geen strijdigheid op met het provinciale beleid.

 

Samenhangende besluiten

Er kunnen nog andere bepalingen van kracht zijn, op grond waarvan vergunningen, toestemmingen, ontheffingen of meldingen benodigd zijn om dit besluit te kunnen uitvoeren. Zo is bijvoorbeeld het gebruik van het geweer niet alleen gebonden aan de bepalingen van de Wnb maar ook aan die van de Wet wapens en munitie.

 

 

Bijlage 1  

Locaties waar het besluit mag worden uitgevoerd (schadepercelen + een afstand van maximaal 200 meter vanaf de schadepercelen)

 • Duivenhoek, kad. nr: Reimerswaal, sectie L, nummer 118

 • Vierlingweg, kad. nr: Reimerswaal sectie N, nummer 116

 • Anna Mariaweg, kad. nr: Reimerswaal sectie N, nummer 144

 • Zuidhof, kad. nr: Reimerswaal, sectie M , nummer 344

 • Schorre, kad. nr: Reimerswaal sectie M, nummer 226

 • Korenweg, kavel 12 kad. nr: Reimerswaal sectie L, nummer 256

 • Korenweg, kavel 14, kad. nr: Reimerswaal sectie L, nummer 256

 • Akkerweg, kad nr: Reimerswaal sectie L. nummer 87

 

 • Zimmerman Groot

 • Zimmerman kavel 2

 • Zimmerman kavel 3

 • Zimmerman kavel 4

 • Frederica Zuid

 • Frederica Noord