Bekendmaking Dijkversterking Gorinchem – Waardenburg, Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend, mede namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, dat Waterschap Rivierenland de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) heeft vastgesteld voor het project Dijkversterking Gorinchem - Waardenburg.

Aanleiding

De dijk tussen Gorinchem (provincie Zuid-Holland) en Waardenburg (provincie Gelderland) voldoet niet aan de wettelijke normen voor hoogwaterveiligheid. De dijk moet worden verhoogd en versterkt. De beheerder van deze waterkering, Waterschap Rivierenland, heeft daarom van het landelijke Deltaplan Waterveiligheid (Hoogwaterbeschermingsprogramma) de opdracht gekregen om ongeveer 23 km dijk te versterken. Dit moet in 2023 klaar zijn. Het waterschap werkt in de Graaf Reinaldalliantie samen met de drie aannemers Heijmans, GMB en de Vries & van de Wiel, ondersteund door ingenieursbureau Royal HaskoningDHV.

 

Doel Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Het waterschap stelt voor de dijkversterking een projectplan Waterwet op. Hierin staat hoe deze wordt uitgevoerd. Voorafgaand hieraan stelt het waterschap een Milieueffectrapport (MER) op. Het MER brengt de milieueffecten van het project in beeld, zoals op het gebied van gebruikswaarde, natuur, landschap, bodem, cultuurhistorie, veiligheid, etc. Door middel van het MER krijgt het milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau is de eerste stap van de procedure voor de milieueffectrapportage. In de notitie staat wat we in het MER onderzoeken en hoe dit gebeurt. Ook staat er in hoe de alliantie de effecten onderzoekt van binnendijkse versterking (landzijde), buitendijkse versterking (rivierzijde) en van constructies, zoals een damwand. Gedeputeerde Staten zijn het bevoegd gezag voor de procedure van de milieueffectrapportage en brengen daarom advies uit aan het waterschap over reikwijdte en detailniveau. De beide provincies hebben afgesproken dat Gelderland de werkzaamheden van deze procedure coördineert.

 

Advies

De wettelijke adviseurs en de bestuursorganen (zoals gemeenten en Rijkswaterstaat) die bij de besluitvorming over de dijkversterking betrokken zijn, kunnen advies uitbrengen over de reikwijdte en detailniveau van het MER. Ook de onafhankelijke Commissie voor de Milieueffectrapportage wordt om advies gevraagd.

 

Reageren

Iedereen kan een zienswijze op de NRD indienen. Dit kan van 22 maart 2018 t/m 18 april 2018. De NRD ligt ter inzage tijdens de gebruikelijke openingstijden bij:

• Provincie Gelderland, Markt 11, Arnhem

• Provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1, Den Haag

• Waterschap Rivierenland, De Blomboogerd 1, Tiel

• Kantoor van de Graaf Reinaldalliantie, Waaldijk 91, Vuren

• Gemeente Gorinchem, Stadhuisplein 1, Gorinchem

• Gemeente Neerijnen, Van Pallandtweg 11, Neerijnen

• Gemeente Lingewaal, Raadhuisplein 3, Asperen

De stukken zijn ook in te zien op de website van Overheid.nl → Provinciaal Blad → vul in het veld ”Woord(en) of zinsdeel” de locatienaam in en klik op zoeken. Ook zijn de stukken in te zien op de website van het waterschap Rivierenland: www.gralliantie.nl bij Documenten

 

Bijeenkomsten

Er zijn twee inloopbijeenkomsten waar u een toelichting krijgt op de NRD en waar u vragen kunt stellen. Deze bijeenkomsten vinden plaats op:

• 27 maart en 5 april van 16.00 uur tot 20.30 uur in het alliantiekantoor, Waaldijk 91 te Vuren

U kunt van 22 maart 2018 tot en met 18 april 2018 schriftelijk of mondeling bij de provincie Gelderland een zienswijze indienen. U kunt uw zienswijze sturen aan Gedeputeerde Staten van Gelderland, Afdeling KOB/IBT, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem of per mail aan: post@gelderland.nl. Beiden onder vermelding van ”Notitie Reikwijdte en Detailniveau dijkversterking Gorinchem – Waardenburg, zaaknummer 2014 – 015308. Iedereen die een zienswijze instuurt kan vragen om persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Een mondelinge zienswijze kunt u binnen de gestelde termijn inbrengen door een afspraak te maken met de heer D.B. ten Hooven, telefoon (026) 359 88 10.

 

Vervolg

Alle zienswijzen en adviezen worden opgenomen in een Nota van Advies en Zienswijzen. In deze nota beschrijven Gedeputeerde Staten het advies aan het waterschap voor het op te stellen MER. In een latere fase van het project is er nog de gelegenheid om op het MER te reageren. Voor nadere informatie kunt u bellen met het provincieloket, telefoon (026 – 359 99 99).

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland, mede namens Zuid-Holland

 

Naar boven