Wijzigingsbesluit van de Subsidieplafonds 2018 voor diverse subsidieregels en beleidsregels

Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. bekend dat zij in hun vergadering van 6 maart 2018 hebben vastgesteld :

 

Wijzigingsbesluit Subsidieplafonds 2018 voor diverse subsidieregels en beleidsregels

Artikel 1 Wijziging

  • 1.

    Het subsidieplafond van de Nadere subsidieregeling opruiming drugsafval Provincie Limburg, voor het jaar 2018, wordt opgehoogd van € 200.727,27 naar € 392.669,27.

  • 2.

    Het besluit Subsidieplafonds 2018 voor diverse subsidieregels en beleidsregels wordt als volgt gewijzigd:

    In de bijlage ‘Overzicht subsidieplafonds’ wordt het subsidieplafond voor de Nadere subsidieregeling opruiming drugsafval Provincie Limburg gewijzigd:

 

12.

RMT

SUB

Nadere subsidieregeling opruiming drugsafval Provincie Limburg

€ 392.669,27

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt de dag na publicatie in het Provinciaal Blad in werking.

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 6 maart 2018.

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

de heer drs. G.H.E. Derks

Naar boven