Wijzigingsbesluit Nadere subsidieregels opruiming drugsafval provincie Limburg

Gedeputeerde Staten van Limburg

 

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. bekend dat zij in hun vergadering van 6 maart 2018 hebben vastgesteld:

 

Wijzigingsbesluit Nadere subsidieregels opruiming drugsafval provincie Limburg

Artikel I Wijziging Nadere subsidieregels opruiming drugsafval provincie Limburg

De Nadere Subsidieregels opruiming drugsafval provincie Limburg wordt als volgt gewijzigd:

 

 • A.

  De laatste alinea’s in de aanhef luidende:

“Overwegende dat in de provincie Limburg jaarlijks tientallen drugsdumpingen plaatsvinden en derhalve voor 2016 via het provinciefonds gelden beschikbaar worden gesteld aan de Provincie Limburg voor subsidieverstrekking. Daarnaast wordt ook het resterende bedrag over het jaar 2015 ter beschikking gesteld.

 

Overwegende dat uit de evaluatie van de subsidieverstrekking over het jaar 2015 de noodzaak is gebleken tot het verruimen van de subsidieregeling”

 

wordt als volgt gewijzigd:

 

“Overwegende dat in de provincie Limburg jaarlijks tientallen drugsdumpingen plaatsvinden en derhalve voor 2017 via het provinciefonds gelden beschikbaar worden gesteld aan de Provincie Limburg voor subsidieverstrekking. Daarnaast wordt ook het resterende bedrag over het jaar 2016 ter beschikking gesteld.

Overwegende dat uit de evaluatie van de subsidieverstrekking over het jaar 2016 gebleken is dat de maatregelen naar aanleiding van de evaluatie over het jaar 2015 effectief waren. Daardoor bestaat er geen noodzaak om de nieuwe subsidieregeling wederom beduidend te wijzigen. Gezien het feit dat er in 2017 in Limburg veel opruimingen van drugsafval zijn geweest waarbij sprake was van hoge kosten, wordt wel de subsidiehoogte aangepast.

 

 • B.

  In artikel 4, eerste lid, onder d wordt

“het drugsafval of de uit het achterlaten van drugsafval voortvloeiende bodemverontreiniging, is opgeruimd in een van de twee kalenderjaren voorafgaand aan de subsidieaanvraag”

 

als volgt gewijzigd:

 

“het drugsafval of de uit het achterlaten van drugsafval voortvloeiende bodemverontreiniging, is opgeruimd in het kalenderjaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag.”

 

 • C.

  In artikel 8, wordt

“De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 2, bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 15.000,--“

 

als volgt gewijzigd:

 

“De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 2, bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 24.000,--“.

 

 • D.

  In artikel 10, eerste lid, wordt

“Subsidieaanvragen kunnen vanaf 1 april 2017 worden ingediend en dienen uiterlijk 31 augustus 2017 te zijn ontvangen door de Provincie Noord-Brabant”,

 

als volgt gewijzigd:

 

“Subsidieaanvragen kunnen vanaf 15 maart 2018 worden ingediend en dienen uiterlijk 31 juli 2018 te zijn ontvangen door de Provincie Noord-Brabant”.

Artikel II Wijziging Toelichting

De toelichting op de ‘Nadere subsidieregels opruiming drugsafval provincie Limburg’ wordt als volgt gewijzigd:

 

 • A.

  Onder het kopje ‘Algemeen’ wordt achter de derde alinea de volgende zin toegevoegd: “Deze wijzigingen zijn effectief gebleken gezien het aantal en de hoogte van de subsidieaanvragen over het jaar 2017.

 

 • B.

  In de toelichting bij artikel 4 ‘Subsidiecriteria’ wordt

“Eerste lid onder d. In het convenant en het amendement is bepaald dat na afloop van het kalenderjaar subsidie kan worden verstrekt over opruiming van dumpingen in dat (voorafgaande) kalenderjaar.

In verband met het achterblijven van subsidieaanvragen voor het jaar 2015 is besloten om onderhavige subsidieregeling open te stellen voor de twee voorafgaande kalenderjaren”,

 

als volgt gewijzigd:

 

“Eerste lid onder d. In het convenant en het amendement is bepaald dat na afloop van het kalenderjaar subsidie kan worden verstrekt over opruiming van dumpingen in dat (voorafgaande) kalenderjaar.”

Artikel III Overgangsrecht

Voor besluiten die zijn genomen vóór de inwerkingtreding van deze wijzigingen blijven de bepalingen van de Nadere subsidieregels opruiming drugsafval Provincie Limburg (prb-2017-1639) van kracht zoals die golden vóór de inwerkingtreding van deze wijzigingen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.

Artikel IV Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van publicatie in het Provinciaal Blad.

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 6 maart 2018.

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

dhr. drs.G.H.E. Derks

Naar boven