Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2018, 1794Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende wijziging van Openstellingsbesluit Voorbereiding en uitvoering van samenwerkingsactiviteiten van de lokale groep Zeeuws-Vlaanderen

Besluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland van 6 maart 2018, kenmerk 18004959 tot wijziging van het besluit van Gedeputeerde Staten van 28 november 2017, kenmerk 17025968 tot openstelling van de regeling voorbereiding en uitvoering van samenwerkingsactiviteiten van de lokale groep Zeeuws-Vlaanderen, Provincie Zeeland, uit de Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP-3) Zeeland.

 

Gedeputeerde Staten van Zeeland;

  • Gelet op de artikelen 1.3 en 3.4.1 tot en met 3.4.6 van de Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP-3) Zeeland;

  • Overwegende dat het wenselijk is om middelen beschikbaar te stellen voor concrete acties ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van samenwerkingsactiviteiten van de lokale groep Zeeuws-Vlaanderen.

Besluiten:

 

A.

I. wordt gewijzigd en komt te luiden:

Open te stellen de regeling Voorbereiding en uitvoering van samenwerkingsactiviteiten van de lokale groep Zeeuws-Vlaanderen voor voorbereiding en uitvoering van samenwerkingsactiviteiten in het kader van LEADER als bedoeld in artikel 3.4.1 tot en met 3.4.6 van de Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP-3) Zeeland – verder te noemen de Verordening subsidies POP-3 - voor de periode van 4 december 2017 tot en met 1 juli 2018 17.00 uur.

Een aanvraag is tijdig ingediend indien deze binnen deze periode is ingediend.

B.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 6 maart 2018.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven 8 maart 2018

De secretaris, A.W. Smit

TOELICHTING

Het blijkt dat potentiële aanvragers meer tijd nodig hebben om projecten in te dienen voor Samenwerking dan was voorzien. In de Lokale ontwikkelingsstrategie (LOS) van de Lokale Actiegroep Zeeuws-Vlaanderen is specifiek in samenwerking voorzien en het wordt belangrijk geacht dat ook op dit onderdeel van de LOS projecten worden ingediend. Gedeputeerde Staten van Zeeland willen hierop anticiperen door het vigerende openstellingsbesluit te verlengen.