Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 1348Overige overheidsinformatieKennisgeving beschikking

WET BODEMBESCHERMING

 

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland(GS) hebben een evaluatieverslag op grond van de Wet bodembescherming ontvangen voor de locatie Driekamp 4 te Krimpen aan den IJssel.

 

GS hebben ingestemd met het evaluatieverslag.

 

Inzage

U kunt de beschikking en de overige stukken vanaf 21 februari 2018 gedurende zes weken op de volgende plaatsen inzien:

- de gemeente Krimpen aan den IJssel, Raadhuisplein 2, 2922 AD KRIMPEN AAN DEN IJSSEL (telefoon: 0180 540 655);

- de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1, 3112 AN SCHIEDAM (telefoon: 010 246 86 21).

 

Bezwaar

Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het besluit kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij GS van de provincie Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP DEN HAAG, o.v.v. "Awb-bezwaar".

 

Inlichtingen: mevrouw M. Alakhramsing van de DCMR, telefoon: 010 - 246 8662.

Wbb-code: AA054200605, Zaak: 999956450