Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2018, 1081Plannen | overigProvincie Gelderland Wet bodembescherming locatie Binnenhoek, Hanzetoren in Tiel.

Vaststelling besluit bodemsanering

Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mee dat zij de ernst van het geval van bodemverontreiniging en de spoedeisendheid van de sanering hebben vastgesteld en hebben ingestemd met de aanpak van de (deel)sanering ingevolge de Wet bodembescherming van een bodemverontreiniging aan de Binnehoek Hanzetoren te Tiel. De toplaag van de locatie bevat sterk verhoogde gehaltes voor zware metalen en PCB. De toplaag wordt ontgraven en de restverontreiniging wordt afgedekt door een duurzame aaneengesloten afdekking (betonfundatie van de te bouwen woontoren).

 

Mogelijkheid van inzien

De besluiten en bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken na de publicatiedatum ter inzage.

Kopieën van de stukken worden op verzoek toegestuurd. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Provincieloket, telefoon (026) 359 99 99.

De ter inzage gelegde stukken kunt u ook op afspraak inzien in het Provinciehuis. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met het Provincieloket. In alle gevallen dient u het zaaknummer 2018-000804 te vermelden.

 

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen tijdens de inzagetermijn bezwaar maken tegen de besluiten, onder vermelding van zaaknummer 2018-000804. Meer informatie hierover is vermeld aan het slot van het besluit zelf.

 

Wilt u meer weten?

Bel het Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99.

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland