Bekendmaking subsidieplafond fieldlabs Kansen voor West II

Gedeputeerde Staten,

Gelet op:

Artikel 4:25 en 4:26 van de Awb;

Artikel 5, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Alsmede gelet op de in artikel 2.5 van de Subsidieregeling cofinanciering EFRO Zuid-Holland opgenomen verdelingsregels;

Besluiten:

Deelplafond 3. van € 2 mln. staat open voor:

Prioritaire as 1 van het operationeel programma Kansen voor West II 2014-2020: Versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie, voor projecten passend binnen doelstelling 1 prioriteit 1b: ‘Valorisatie, het vergroten van het aandeel (met name internationaal vermarktbare) innovatieve producten en diensten in de totale omzet bij bedrijven’.

De beschikbaar gestelde middelen zijn uitsluitend bedoeld voor fieldlabs die een bijdrage leveren aan de transitie naar de Next Economy, gekenmerkt door digitalisering en verduurzaming van productiesystemen. Hierbij gaat het om de inzet van nieuwe technologieën zoals robotisering, 3D printing, big data en sensortechnologie. Ook gaat het om fieldlabs die deze technologieën inzetten voor de sterke (groei)sectoren in Zuid-Holland. Waar met name het MKB samen met kennisinstellingen producten en technologieën kan testen en ontwikkelen. Projecten moeten tevens een bijdrage leveren aan de versterking van de regionale samenhang en aandacht besteden aan de aansluiting met het onderwijs.

Het maximale subsidiepercentage voor dit deelplafond is maximaal 25% van de totale subsidiabele kosten.

Den Haag, 21 februari 2017

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

drs. J. H. de Baas, secretaris

drs. J. SMIT, voorzitter

Naar boven