Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 757

Gepubliceerd op 22 februari 2017 09:00
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving





Verordening op de Vertrouwenscommissie herbenoeming Commissaris van de Koning Provincie Limburg 2017

Provinciale Staten van Limburg

Maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 10 februari 2017 vastgesteld hebben de nieuwe integrale tekst van:

Verordening op de Vertrouwenscommissie herbenoeming Commissaris van de Koning Provincie Limburg 2017

Artikel 1 Instelling

Er is een commissie genaamd ‘Vertrouwenscommissie inzake de herbenoeming van de Commissaris van de Koning’, hierna te noemen ‘de Vertrouwenscommissie’.

Artikel 2 Taak

De Vertrouwenscommissie is belast met de voorbereiding van een aanbeveling van Provinciale Staten aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake de herbenoeming van de Commissaris van de Koning.

Artikel 3 Samenstelling

 • 1.

  De Vertrouwenscommissie bestaat uit evenveel leden als er Statenfracties in Provinciale Staten zijn. Elke fractie levert een lid voor de Vertrouwenscommissie.

 • 2.

  Provinciale Staten kunnen een lid van Gedeputeerde Staten tot adviseur van de Vertrouwenscommissie benoemen.

 • 3.

  De vicevoorzitter van Provinciale Staten zit de Vertrouwenscommissie voor. De Vertrouwenscommissie wijst uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter aan. De voorzitter vertegenwoordigt de Vertrouwenscommissie en treedt op als contactpersoon en woordvoerder.

 • 4.

  De griffier van Provinciale Staten is secretaris en adviseur van de Vertrouwenscommissie. Zij laat zich bijstaan door de plaatsvervangend griffier. Beiden nemen deel aan de vergaderingen van de Vertrouwenscommissie. Bij ontstentenis van de griffier wordt zij vervangen door de plaatsvervangend griffier.

 • 5.

  Voor de leden van de Vertrouwenscommissie worden geen plaatsvervangers aangewezen, zij kunnen zich niet laten vervangen.

Artikel 4 Werkwijze

 • 1.

  De Vertrouwenscommissie vormt zich een oordeel over het functioneren van de Commissaris van de Koning. Het toetsingskader hiervoor vormt de profielschets, door Provinciale Staten bij besluit P-11-008 vastgesteld op 20 april 2011.

 • 2.

  De Vertrouwenscommissie legt haar bevindingen schriftelijk vast in een verslag aan Provinciale Staten. Dit verslag is geheim.

 • 3.

  Het verslag van de Vertrouwenscommissie wordt bij meerderheid van stemmen vastgesteld. In het verslag kunnen de leden van de Vertrouwenscommissie van minderheidsstandpunten blijk geven.

 • 4.

  Alvorens het verslag aan Provinciale Staten te zenden, bespreekt de Vertrouwenscommissie dit met de Commissaris van de Koning.

 • 5.

  Indien ter zake van zijn functioneren afspraken met de Commissaris van de Koning worden gemaakt, worden deze in het verslag aan Provinciale Staten vermeld.

Artikel 5 Vergaderingen

 • 1.

  De Vertrouwenscommissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee leden dit noodzakelijk achten.

 • 2.

  De uitnodigingen voor de vergaderingen van de Vertrouwenscommissie worden ten minste drie dagen tevoren door of vanwege de voorzitter aan de leden gezonden.

 • 3.

  De Vertrouwenscommissie vergadert uitsluitend wanneer meer dan de helft van het aantal commissieleden aanwezig is.

 • 4.

  De vergaderingen van de Vertrouwenscommissie vinden plaats achter gesloten deuren.

Artikel 6 Geheimhouding

 • 1.

  Ten aanzien van al hetgeen voor, tijdens of na het verrichten van de werkzaamheden van de Vertrouwenscommissie direct of indirect door of met de (leden van de) Vertrouwenscommissie wordt besproken, schriftelijk wordt vastgelegd en/of aan de leden en de voorzitter van de Vertrouwenscommissie, de griffier, diens plaatsvervanger en de gedeputeerde wordt voorgelegd, geldt voor de voorzitter en de leden van de Vertrouwenscommissie, de gedeputeerde, de griffier, diens plaatsvervanger en eventuele derden waar de (leden van de) Vertrouwenscommissie informatie ingewonnen hebben omtrent het functioneren van de Commissaris van de Koning een volstrekte geheimhoudingsplicht.

 • 2.

  De in lid 1 van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt evenzeer tegenover Provinciale Staten, alsmede tegenover de afzonderlijke leden van Provinciale Staten, behoudens wanneer het stukken, gegevens of informatie betreft die door de Vertrouwenscommissie aan Provinciale Staten zijn overgelegd, medegedeeld of anderszins ter kennis zijn gebracht. In het laatste geval blijft de geheimhoudingsplicht tegenover derden evenwel onverkort van kracht.

 • 3.

  Ten aanzien van al hetgeen door de Vertrouwenscommissie aan Provinciale Staten wordt overgelegd, medegedeeld of anderszins ter kennis wordt gebracht geldt voor Provinciale Staten, alsmede voor de afzonderlijke leden van Provinciale Staten, de gedeputeerde en de Commissaris van de Koning een volstrekte geheimhoudingsplicht.

 • 4.

  De behandeling van de in lid 3 van dit artikel bedoelde stukken, gegevens of informatie door Provinciale Staten zal steeds achter gesloten deuren plaatsvinden. De verslagen van deze vergaderingen zijn geheim.

 • 5.

  De geheimhoudingsverplichtingen die krachtens deze verordening gelden, of zullen komen te gelden, blijven onverminderd van kracht na ontbinding van de Vertrouwenscommissie en na het vervallen van deze verordening.

Artikel 7 Besluitvorming

 • 1.

  De Vertrouwenscommissie besluit bij de voorbereiding van de aanbeveling bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij elk lid één stem heeft. Geen lid van de Vertrouwenscommissie zijn de voorzitter, de griffier, de plaatsvervangend griffier en de door Provinciale Staten als adviseur aan de Vertrouwenscommissie toegevoegde gedeputeerde.

 • 2.

  Bij het staken van de stemmen bij de uit te brengen bevindingen wordt het nemen van de beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering. Is uitstel van beslissing niet mogelijk of staken de stemmen ook in die volgende vergadering, dan worden geen bevindingen van de Vertrouwenscommissie maar de verschillende meningen in het verslag opgenomen.

 • 3.

  De Vertrouwenscommissie streeft naar unanimiteit.

 • 4.

  Het verslag van de Vertrouwenscommissie wordt bij meerderheid van stemmen vastgesteld. In het verslag kunnen leden van de Vertrouwenscommissie blijk geven van minderheidsstandpunten.

Artikel 8 Aanbeveling

 • 1.

  De aanbeveling inzake de herbenoeming van de Commissaris van de Koning is openbaar met ingang van het moment waarop deze door Provinciale Staten als zodanig is vastgesteld.

 • 2.

  De bij de aanbeveling behorende stukken, alsmede de overige stukken, gegevens of informatie waarop Provinciale Staten de aanbeveling hebben gebaseerd, blijven onverminderd geheim overeenkomstig het dienaangaande in de onderhavige verordening is bepaald.

Artikel 9 Onvoorziene gevallen

In alle gevallen, waarin deze verordening niet voorziet, beslist de Vertrouwenscommissie. Bij het staken der stemmen beslist de voorzitter van de Vertrouwenscommissie.

Artikel 10 Ontbinding van de Vertrouwenscommissie

De Vertrouwenscommissie wordt geacht te zijn ontbonden met ingang van de dag, volgende op die, waarop het Koninklijk Besluit tot herbenoeming van de Commissaris van de Koning aan Provinciale Staten bekend is gemaakt.

Artikel 11
 • 1.

  De secretaris van de Vertrouwenscommissie draagt er zorg voor dat alle door de Vertrouwenscommissie opgemaakte stukken, alsmede de overige stukken die op grond van de Archiefwet of naar het oordeel van de voorzitter van de Vertrouwenscommissie voor archivering in aanmerking komen, na ontbinding van de Vertrouwenscommissie onverwijld in verzegelde enveloppen, voorzien van een duidelijke aanduiding ‘GEHEIM’, worden overgebracht naar de krachtens de Archiefwet door Provinciale Staten aangewezen archiefbewaarplaats.

 • 2.

  Van de in het eerste lid bedoelde overbrenging wordt een verklaring van overbrenging volgens artikel 9 van het Archiefbesluit 1995 opgemaakt.

 • 3.

  In de verklaring als bedoeld in het tweede lid wordt melding gemaakt van de met toepassing van artikel 15, eerste lid, onder a en c, van de Archiefwet gestelde beperkingen van openbaarheid, geldende voor een periode van 75 jaar.

 • 4.

  Indien voor de uitvoering van het bepaalde in de leden 1 tot en met 3 de tussenkomst van het college van Gedeputeerde Staten in haar hoedanigheid van zorgdrager als bedoeld in de Archiefwet 1995 vereist is, verleent zij daaraan volledig en onverkort haar medewerking. Wanneer dit noodzakelijkerwijze met zich mee mocht brengen dat de enveloppen aan het college van Gedeputeerde Staten dienen te worden overgedragen, zal het dit college niet zijn toegestaan deze te openen.

 • 5.

  Alle stukken die door of vanwege de Vertrouwenscommissie zijn opgemaakt of aan haar zijn toevertrouwd en niet voor archivering in aanmerking komen, worden door de voorzitter en de secretaris in gezamenlijkheid vernietigd, dan wel worden geretourneerd aan degenen die deze stukken hebben verschaft.

Artikel 12

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van haar vaststelling en vervalt met ingang van de dag waarop het Koninklijk Besluit tot herbenoeming van de Commissaris van de Koning aan Provinciale Staten bekend is gemaakt, met uitzondering van het bepaalde in artikel 6 lid 5.

Artikel 13

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening op de Vertrouwenscommissie herbenoeming Commissaris van de Koning Provincie Limburg 2017’.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten, gehouden op 10 februari 2017.

Provinciale Staten voornoemd

de vicevoorzitter,

dhr. mr. G.H.C. Frische

de griffier,

mw. drs. J.J. Braam


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl