Provinciaal blad van Noord-Brabant

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-BrabantProvinciaal blad 2017, 730VerordeningenVierde wijzigingsregeling Subsidieregeling verkeer en vervoer Noord-Brabant 2016

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

 

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

 

Overwegende dat de Subsidieregeling verkeer en vervoer Noord-Brabant is vastgesteld op 1 december 2015;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten ten behoeve van de eenduidigheid in de uitvoering de subsidieregeling wensen te wijzigen;

 

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel I Wijzigingen

De Subsidieregeling verkeer en vervoer Noord-Brabant 2016 wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

In artikel 6.7 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 • 1.

  Het tweede lid alsmede de aanduiding “1.” voor het eerste lid vervallen.

 • 2.

  Onderdeel m komt te luiden:

  • m.

   een vast bedrag van 15 procent van de subsidiabele kosten, genoemd onder a tot en met l, voor voorbereiding, administratie en toezicht;

Artikel II Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 13 oktober 2016.

Artikel III Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Vierde wijzigingsregeling Subsidieregeling verkeer en vervoer Noord-Brabant 2016.

 

’s-Hertogenbosch, 14 februari 2017

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris

mw. ir. A.M. Burger