Eerste wijzigingsregeling Beleidsregel verkoop provinciale of rijksgronden in de EHS aan eindbeheerders Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

 

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten op 21 april 2015 de Beleidsregel verkoop provinciale of rijksgronden in de EHS aan eindbeheerders Noord-Brabant hebben vastgesteld;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten hebben geconcludeerd dat het, ter voorkoming van belangenverstrengeling, niet gewenst is dat bij de verkoop van categorie 2 gronden een adviesrol is toebedeeld aan de werkgroep waarin de manifestpartners zijn vertegenwoordigd;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten het daarom noodzakelijk achten de Beleidsregel verkoop provinciale of rijksgronden in de EHS aan eindbeheerders Noord-Brabant te wijzigen;

 

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel I Wijzigingen

De Beleidsregel verkoop provinciale of rijksgronden in de EHS aan eindbeheerders Noord-Brabant wordt als volgt gewijzigd:

  • A.

    Artikel 5, derde lid, vervalt.

Artikel II Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel III Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Eerste wijzigingsregeling Beleidsregel verkoop provinciale of rijksgronden in de EHS aan eindbeheerders Noord-Brabant.

’s-Hertogenbosch, 7 februari 2017

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter

prof. dr. W.B.H.J.van de Donk

de secretaries

mw. ir. A.M. Burger

Naar boven