Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2017, 6136VerordeningenUitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017

Besluit: 19.12.2017

Kenmerk: 2017/0409273

Inlichtingen bij: H. Coskun

Telefoon: 038 499 8381

E-mail: h.coskun@overijssel.nl

 

Gedeputeerde Staten van Overijssel

 

Delen mee dat het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 als volgt is gewijzigd:

 

Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 (Ubs)

Artikel I

Paragraaf 1.1 Algemeen

Artikel 1.1.1

Toelichting Mkb-onderneming komt als volgt te luiden:

 

Toelichting: Een kleine onderneming is een onderneming waar minder dan 50 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet of het jaarlijkse balanstotaal 10 miljoen EUR niet overschrijdt. Een micro-onderneming is een onderneming waar minder dan 10 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet of het jaarlijkse balanstotaal 2 miljoen EUR niet overschrijdt. Tot de categorie middelgrote ondernemingen behoren ondernemingen waar minder dan 250 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet 50 miljoen EUR en/of het jaarlijkse balanstotaal 43 miljoen EUR niet overschrijdt.

Paragraaf 1.5 Vaststelling van de subsidie

Artikel 1.5.1. Subsidies tot € 25.000

‘de AGVV, LVV of de de-minimisverordening’ wordt vervangen door: de AGVV of LVV

Paragraaf 2.2 Leefbare kleine kernen

 

Artikel 2.2.5 komt als volgt te luiden:

Artikel 2.2.5 Subsidiabele kosten

In afwijking van artikel 1.1.6 eerste lid zijn de vergoedingen voor de inzet in uren van vrijwilligers wel subsidiabel tegen een maximum uurtarief van € 15,- per uur.

Artikel 2.2.8 Weigeringsgronden

Sub b komt als volgt te luiden:

 • b.

  als vier keer subsidie is verstrekt op basis van deze subsidieparagraaf, voor activiteiten die vallen binnen de gemeentegrenzen van die gemeente;

Toelichting: Een gemeente en waterschap kunnen samen vier keer een subsidie ontvangen op basis van deze subsidieparagraaf. Voorbeeld: Als een waterschap voor activiteiten die vallen binnen de betreffende gemeentegrens al een keer subsidie heeft ontvangen, dan kan een gemeente of een andere waterschap nog maar drie keer een subsidie ontvangen.

 

sub c wordt toegevoegd:

 • c.

  voor de betreffende kleine kern al een subsidie is verstrekt op basis van deze subsidieparagraaf.

Paragraaf 2.6 Ruimtelijke kwaliteit groene omgeving

Artikel 2.6.1 Begripsbepalingen

Voor ‘landelijk gebied’ wordt toegevoegd:

 • -

  fysieke maatregelen: maatregelen die zichtbaar en tastbaar zijn in de groene omgeving;

na ‘ruimtelijke kwaliteit’ wordt toegevoegd:

 • -

  uitvoeringsplan: een beschrijving van de werkwijze en de maatregelen om tot uitvoering van een opgave te komen.

Artikel 2.6.2 Subsidiabele activiteiten

Sub b: punt wordt vervangen door: ;

Sub c wordt toegevoegd:

 • c.

  realisatie van de fysieke maatregelen, die voortvloeien uit het onder sub a of b genoemde proces of aanpak.

Toelichting: Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor zowel planvormingsactiviteiten (lid a en b) als voor fysieke maatregelen (lid c) die zichtbaar en tastbaar zijn in de groene omgeving. Dit betekent dat de kosten die gemaakt worden ten behoeve van deze fysieke maatregel subsidiabel zijn.

Artikel 2.6.3 Criteria

Bestaande lid 3 wordt lid 4

 

Er wordt een nieuw lid 3 toegevoegd:

 • 3.

  Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 2.6.2 sub c voldoet aan de volgende criteria:

  • a.

   de aanvrager is

   • a.

    een rechtspersoon in de vorm van een stichting, vereniging of coöperatie van inwoners of omwonenden in Overijssel; of

   • b.

    een Overijsselse gemeente;

  • b.

   de uitvoering van de maatregel geschiedt op basis van het uitvoeringsplan, waar de locatie onderdeel van uitmaakt;

  • c.

   de activiteiten dragen bij aan de versterking van ruimtelijke kwaliteit in het landelijk gebied van Overijssel;

  • d.

   de activiteit draagt bij aan provinciale belangen van ruimtelijke kwaliteit zoals opgenomen in de catalogus gebiedskenmerken/omgevingsvisie

   Toelichting: catalogus is te vinden op www.overijssel.tercera-ro.nl via link https://overijssel.tercera-ro.nl/SiteData/9923/Publiek/BV00019/b_NL.IMRO.9923.VerordeningOv01-va01_12208.pdf

Artikel 2.6.4 Grondslag subsidie

Lid 3 wordt toegevoegd:

 • 3.

  De subsidie als bedoeld in artikel 2.6.2 sub c bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 75.000,- per aanvrager.

Artikel 2.6.5 komt als volgt te luiden:

Artikel 2.6.5 Subsidiabele kosten

In afwijking van artikel 1.1.6 eerste lid zijn de vergoedingen voor de inzet in uren van vrijwilligers wel subsidiabel tegen een maximum uurtarief van € 15,- per uur.

 

Artikel 2.6.7 komt als volgt te luiden:

Artikel 2.6.7 Aanvullende stukken bij de aanvraag tot subsidieverlening

 • 1.

  De aanvrager maakt bij de aanvraag gebruik van het aanvraagformulier Ruimtelijke kwaliteit groene omgeving.

 • 2.

  In aanvulling op artikel 1.2.1 tweede lid overlegt de aanvrager bij een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 2.6.2 sub c een uitvoeringsplan. Het uitvoeringsplan bevat in ieder geval de volgende onderdelen:

  • a.

   een beschrijving van de opgave: de aanleiding en probleemstelling;

  • b.

   een beknopte beschrijving van de locatie en de situatie;

  • c.

   een beschrijving van de bijdrage van de fysieke maatregelen aan de ruimtelijke kwaliteit van de groene omgeving;

  • d.

   een beschrijving van alle voorgestelde maatregelen, ook die waarvoor geen subsidie wordt aangevraagd;

  • e.

   een beschrijving van het resultaat;

  • f.

   een beschrijving van het draagvlak en participatie door derden;

  • g.

   een begroting van de kosten en financiering van de afzonderlijke maatregelen met daarbij het dekkingsvoorstel per maatregel;

  • h.

   de verwachte planning van de uitvoering.

Artikel 2.6.8 Weigeringsgronden

Sub d: punt wordt vervangen door: ;

Sub e wordt toegevoegd:

 • e.

  de te verstrekken subsidie als bedoeld in artikel 2.6.2 sub c lager is dan € 25.000,-;

sub f wordt toegevoegd:

 • f.

  aan de aanvrager al drie subsidies zijn verstrekt op basis van deze subsidieparagraaf.

Sub g wordt toegevoegd:

 • g.

  de gemeente uitsluitend een aanvraag indient voor de subsidie als bedoeld 2.6.2 sub c

Artikel 2.6.9 wordt toegevoegd:

Artikel 2.6.9 Verplichtingen subsidieontvanger

In aanvulling op de artikelen 1.4.1, 1.4.5 en 1.4.6 is de subsidieontvanger verplicht binnen twaalf maanden na datum van de subsidieverlening te starten met de uitvoering van de activiteit en deze binnen drie jaar na datum van subsidieverlening te hebben uitgevoerd.

 

Artikel 2.6.10 wordt toegevoegd:

Artikel 2.6.10 Bevoorschotting

Indien sprake is van een subsidie als bedoeld in artikel 2.6.2 sub c verstrekken Gedeputeerde Staten, in afwijking van artikel 1.3.2 geen voorschot. Het eerste voorschot wordt verstrekt na de start van de uitvoering van de fysieke maatregelen.

Paragraaf 2.7 Huisvesting statushouders

Artikel 2.7.1 Begripsbepalingen

 • -

  nieuwbouw: vervallen

 • -

  onzelfstandige woonvoorziening: vervallen

 • -

  transformatie: vervallen

 • -

  tijdelijke woonvoorziening: vervallen

 • -

  zelfstandige woonvoorziening: vervallen

artikel 2.7.2 komt als volgt te luiden:

Artikel 2.7.2 Subsidiabele activiteiten

Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor het beschikbaar stellen van tijdelijke woningen voor statushouders voor een periode van minimaal één jaar.

 

Toelichting: De subsidie wordt verleend voor het beschikbaar stellen van tijdelijke woningen voor statushouders. De subsidie wordt conform artikel 2.7.4 berekend per slaapkamer die beschikbaar gesteld wordt. De gemeente moet verantwoorden dat gedurende een periode van minimaal één jaar woningen beschikbaar gesteld zijn voor statushouders. Het is niet noodzakelijk dat de gesubsidieerde woningen alleen maar voor statushouders zijn. Het is mogelijk dat de gemeente woningen realiseert die de doorstroming op de woningmarkt stimuleren waardoor aantoonbaar elders locaties vrijkomen voor statushouders.

Artikel 2.7.3 Criteria

Sub b

‘huisvesting’ wordt vervangen door: het beschikbaar stellen van woningen voor

 

Sub c komt als volgt te luiden:

 • c.

  de activiteiten zijn gestart na 1 mei 2016;

toelichting sub c vervalt

 

sub e komt als volgt te luiden:

 • e.

  de aan de statushouder gevraagde maximale huurprijs per woning bedraagt niet meer dan de actuele aftoppingsgrens. De maximale huurprijs geldt niet voor huishoudens of gezinnen die bestaan uit zes of meer personen.

Toelichting: De aftoppingsgrens is een begrip uit de huurtoeslag. Als je huurprijs hoger is dan deze grens wordt de huurtoeslag verlaagd.

 

Artikel 2.7.4 komt als volgt te luiden:

Artikel 2.7.4 Grondslag subsidie

De subsidie bedraagt een forfaitair vastgesteld tarief van € 5.000,- per slaapkamer. De totale subsidie per aanvraag bedraagt maximaal € 250.000,- per aanvraag.

Toelichting : Een slaapkamer is een kamer waarin men hoofdzakelijk slaapt. De subsidie wordt berekend op basis van het aantal slaapkamers. De subsidie van € 5.000,- is bedoeld voor het realiseren van woonvoorzieningen voor statushouders. In dit bedrag is inbegrepen de kosten voor basisvoorzieningen zoals een keuken of sanitair en andere kosten die nodig zijn voor het realiseren van een op basis waarvan de subsidie wordt berekend.

Artikel 2.7.9 Weigeringsgronden

‘twee’ wordt vervangen door: drie

Paragraaf 4.4 Ontwikkelopgave Twickel

Artikel 4.4.7 Aanvullende stukken bij de aanvraag tot subsidieverlening

Lid 2 sub c:

‘vierde lid’ wordt vervangen door: derde lid

Paragraaf 3.3 Energiebesparende maatregelen (geld terug actie)

Artikel 3.3.3 Criteria

Sub a komt als volgt te luiden:

 • a.

  de aanvrager is een privaatrechtelijke rechtspersoon, een maatschap, een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, een eenmanszaak of een kerkgenootschap;

Sub c (i) komt als volgt te luiden:

 • i.

  door een gecertificeerd energie-adviseur met aantoonbare ervaring in het Mkb;

  Toelichting: De ervaring van de energie-adviseur kan aangetoond worden door verwijzing naar referentieprojecten. Voorbeelden van certificatie zijn EPA, EPA-U of ander certificaat. Voorbeeld van een certificerende instantie is FeDec.

Sub i: ‘MKB onderneming’ wordt vervangen door: Mkb-onderneming

Artikel 3.3.8 Weigeringsgrond

Lid 1

Sub e: punt wordt vervangen door: ;

 

Sub d wordt toegevoegd:

 • d.

  de aanvrager een vereniging van eigenaars (VvE) betreft.

Paragraaf 3.7 Duurzame voucher energieaanbod

Ingetrokken

Paragraaf 3.8 Stimulering actieve marktaanpak verduurzaming woningen

Artikel 3.8.6 Subsidiabele kosten

Lid 2 komt als volgt te luiden:

 • 2.

  In afwijking van artikel 1.1.6 eerste lid zijn de vergoedingen voor de inzet in uren van vrijwilligers wel subsidiabel tegen een maximum uurtarief van € 15,- per uur.

Subparagraaf 3.9.2 Energie-efficiëntie door ondernemingen

Artikel 3.9.2.11 Kenmerken van uitvoeringsovereenkomst, kredietovereenkomst en garantie

Lid 2: ’15 jaar’ wordt vervangen door: de technische levensduur van het energieproject

Paragraaf 4.2 Opruiming drugsafval

Artikel 4.2.6 Indieningstermijn aanvraag

‘2017’ wordt vervangen door: 2018

Paragraaf 5.1 Mobiliteit Overijssel

 

Artikel 5.1.3 komt als volgt te luiden:

Art. 5.1.3. Criteria

Een aanvraag voor subsidie voldoet aan de volgende criteria:

 • a.

  de aanvrager is een Overijsselse gemeente;

 • b.

  het eigen aandeel als bedoeld in artikel 5.1.4 eerste lid is toegekend aan het betreffende project, blijkend uit een B&W besluit of een raadsbesluit.

Artikel 5.1.6 komt als volgt te luiden:

Artikel 5.1.6. Indieningstermijn aanvraag

In afwijking van artikel 1.1.2 moet de subsidieaanvraag uiterlijk 1 mei van het betreffende kalenderjaar ontvangen zijn, met uitzondering van aanvragen die worden ingediend voor de in het uitvoeringsprogramma genoemde reserve projecten, deze moeten uiterlijk 1 december van het betreffende kalenderjaar ontvangen zijn.

Artikel 5.1.5 Subsidiabele kosten

Lid 2:

‘1.1.5 derde lid’ wordt vervangen door: 1.1.6 vierde lid

Artikel 5.1.8 Verplichtingen subsidieontvanger

Sub a komt als volgt te luiden:

 • a.

  met de uitvoering van de activiteiten te starten binnen twaalf maanden na datum van de subsidieverlening;

Paragraaf 5.3 Kennis en ondersteuning Nieuwe Mobiliteit Overijssel

Artikel 5.3.6 Aanvullende stukken bij de aanvraag tot subsidieverlening

Aan lid 2 wordt de volgende toelichting toegevoegd:

Toelichting: Ondertekend betekent dat een offerte is voorzien van een handtekening.

Paragraaf 5.4 Inzet vrijwilligers bij buurtbussen in Overijssel

Artikel 5.4.4 Grondslag subsidie

Toelichting sub b

‘dekkingplan’ wordt vervangen door: dekkingsplan

Artikel 5.4.5 Subsidiabele kosten

‘Subsidiable’ wordt vervangen door: subsidiabele

Artikel 5.4.7 Indieningstermijn aanvraag voor subsidie

Lid 2: ‘2024’ wordt vervangen door: 2023

In lid 2 vervalt 1 keer: worden

Artikel 5.4.9 Verplichtingen subsidieontvanger

Vervallen

Paragraaf 6.1 Kennisondersteuning agro&food in Overijssel

Artikel 6.1.7 Aanvullende stukken bij de aanvraag tot subsidieverlening

Lid 2

‘getekend’ wordt vervangen door: ondertekend

 

Aan de toelichting van lid 2 wordt de volgende zin toegevoegd:

Ondertekend betekent dat een offerte is voorzien van een handtekening.

Paragraaf 6.2 Innovatie agro&food in Overijssel

Artikel 6.2.3 Criteria

Lid 1 sub b komt als volgt te luiden:

 • b.

  er is sprake van een samenwerking

  • i.

   tussen ten minste twee onderling onafhankelijke ondernemingen of organisaties; of

  • ii.

   tussen ten minste twee onderling onafhankelijke ondernemingen of organisaties die ten behoeve van de uitvoering van het innovatieproject een nieuwe onderneming met rechtspersoonlijkheid starten;

Paragraaf 6.3 Innovatiedriehoek

Ingetrokken

Paragraaf 6.8 Leren van elkaar kringen

Artikel 6.8.7 Aanvullende stukken bij de aanvraag tot subsidieverlening

Lid 2 sub a

‘getekend’ wordt vervangen door: ondertekend

Aan lid 2 sub a wordt de volgende toelichting toegevoegd:

Toelichting: Ondertekend betekent dat een offerte is voorzien van een handtekening.

Paragraaf 6.9 Ondernemend noaberschap

Artikel 6.9.2 Subsidiabele activiteiten

‘aaneengesloten’ wordt vervangend door: aangesloten

Artikel 6.9.7 Indieningstermijn aanvraag

Lid 1

’19 januari’ wordt vervangen door: 26 februari

Paragraaf 6.10 Product Markt Partner Combinaties (PMPC’s) Toerisme Overijssel

Artikel 6.10.1 Begripsbepalingen

 • -

  businesscase

Eerste zin van het begrip ‘Businesscase’ komt als volgt te luiden:

businesscase: een plan waarin in ieder geval de volgende informatie is opgenomen:

 

 • -

  onderneming

volgende zinsdeel vervalt: , ongeacht de rechtsvorm of wijze van financiering’

Artikel 6.10.5 Subsidiabele kosten

Lid 3:

‘als’ wordt vervangen door: mits

Artikel 6.10.8 Indieningstermijn aanvraag

Lid 1 sub a en sub b:

‘19.00’ uur wordt vervangen door: 17.00 uur

Artikel 6.10.10 Aanvullende stukken bij de aanvraag tot subsidieverlening

Lid 2 sub b komt als volgt te luiden:

 • b.

  indien sprake is van kosten van derden een offerte waaruit de subsidiabele kosten blijken;

Paragraaf 6.12 Retailvouchers

Ingetrokken

Paragraaf 6.21 Voucherregeling startende ondernemers

Artikel 6.21.6 Aanvullende stukken bij de aanvraag tot subsidieverlening

Lid 2:

‘getekend’ wordt vervangen door: ondertekend

Aan lid 2 wordt de volgende toelichting toegevoegd:

Toelichting: Ondertekend betekent dat een offerte is voorzien van een handtekening.

 

Er wordt een nieuwe paragraaf toegevoegd:

Paragraaf 6.27 ZP-netwerkbijeenkomsten

Algemene toelichting

Gedeputeerde Staten willen met deze subsidieparagraaf bijdragen aan de netwerkvorming en de zichtbaarheid van ZP-ers, zodat ZP-ers elkaar goed leren kennen, waar mogelijk samen gaan werken om beter in te kunnen inspelen op de vraag vanuit de markt en hun zichtbaarheid richting het MKB verbeteren. De subsidie bedraagt minimaal € 1.000,- (artikel 1.1.7 lid 2) en maximaal € 2.000,-. Een aanvraag voor subsidie kan ingediend worden voor één of meerdere ZP-netwerkbijeenkomsten. Een aanvrager kan per kalenderjaar maximaal één keer een aanvraag indienen.

Artikel 6.27.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • -

  ZP-netwerk: een in het handelsregister van de Kamer van Koophandel geregistreerde vereniging of stichting voor ZP-ers;

 • -

  ondernemershuis: een centrum waar individueel advies wordt gegeven aan ondernemers en waar trainingen en netwerkbijeenkomsten voor ondernemers georganiseerd worden;

  Toelichting: Ondernemershuizen (ook wel een Hub) in Overijssel zijn o.a. het Ondernemershuis voor het Vechtdal en het Startershuis Doen in Hardenberg, het Ondernemershuis Deventer, het Regionaal Orgaan Zelfstandigen in Hengelo, het Centrum voor Jong Ondernemerschap (CvJO) en het Ondernemershuus in Rijssen-Holten, de hub Zwolle en Steenwijkerland.

 • -

  ondernemersvereniging: een vereniging van ondernemers met één of meerdere raakvlakken die zich verenigd hebben om op te komen voor hun gezamenlijke belangen;

  Toelichting: Een ondernemersvereniging kan bestaan uit ondernemers uit verschillende sectoren. Zij worden ook wel bedrijfskringen, ondernemerskringen, netwerkverenigingen, bedrijfsverenigingen, businessclubs, commerciële clubs of winkeliersverenigingen genoemd.

 • -

  zelfstandig professional (ZP-er): bij de Kamer van Koophandel ingeschreven zelfstandige ondernemer met maximaal één medewerker in loondienst.

  Toelichting: Ook een freelancer, vof een cv, een maatschap of een eenmanszaak valt onder deze begripsbepaling mits deze niet meer dan één medewerker in loondienst heeft.

Artikel 6.27.2 Subsidiabele activiteiten

Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor het organiseren van een ZP-netwerkbijeenkomst voor ZP-ers in Overijssel.

Artikel 6.27.3 Criteria

Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 6.27.2 voldoet aan de volgende criteria:

 • a.

  de aanvrager is een ondernemershuis, een ZP-netwerk of een ondernemersvereniging uit Overijssel;

 • b.

  de ZP-netwerkbijeenkomst heeft als doel:

  • i.

   ZP-ers te stimuleren om elkaar te leren kennen en samen te werken om beter in te kunnen inspelen op vragen vanuit de markt; of

  • ii.

   het stimuleren van netwerkvorming en zichtbaarheid van ZP-ers richting Mkb-ondernemingen.

Artikel 6.27.4 Grondslag subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 80% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 2.000,- per aanvraag.

Artikel 6.27.5 Subsidiabele kosten

Uitsluitend kosten van derden zoals bedoeld in artikel 1.1.5 derde lid zijn subsidiabel.

Artikel 6.27.6 Aanvullende stukken bij de aanvraag tot subsidieverlening

 • 1.

  De aanvrager maakt bij de aanvraag gebruik van het aanvraagformulier ZP-netwerkbijeenkomsten.

 • 2.

  In aanvulling op artikel 1.2.1 tweede lid overlegt de aanvrager bij de aanvraag om subsidie als bedoeld in artikel 6.27.2 één of meerdere offertes. Uit elke offerte blijkt dat de offerte is afgegeven ten behoeve van de betreffende ZP-netwerkbijeenkomst inclusief vermelding van de datum van de ZP-netwerkbijeenkomst.

Artikel 6.27.7 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks een subsidieplafond vast.

Artikel 6.27.8 Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 1.1.7 weigeren Gedeputeerde Staten de subsidie indien de aanvrager in het jaar waarin de aanvraag is ontvangen al subsidie heeft ontvangen op grond van deze paragraaf.

Artikel 6.27.9 Verplichtingen subsidieontvanger

In aanvulling op de artikelen 1.4.1, 1.4.5 en 1.4.6 is de subsidieontvanger verplicht:

 • a.

  de subsidiabele activiteit uiterlijk zes maanden na datum van de subsidieverlening te hebben uitgevoerd;

 • b.

  deel te nemen aan de evaluatie van de subsidieregeling door de provincie;

 • c.

  een deelnemerslijst bij te houden waarin de naam van de deelnemers en de betreffende sector is opgenomen.

Er wordt een nieuwe paragraaf toegevoegd:

Paragraaf 6.28 Ondersteuning financiering Mkb-ondernemingen

Algemene toelichting

De provincie wil de werkgelegenheid in Overijssel behouden en waar mogelijk uitbreiden. Daarvoor is nodig dat de Overijsselse MKB bedrijven toekomst bestendig zijn en blijven.

Drie sleutelfactoren zijn van belang voor een sterke structuur van de regionale economie: Innovatie, Internationalisering en Ondernemerschap. Deze drie factoren versterken de concurrentiekracht van het Overijsselse bedrijfsleven. Goed en sterk ondernemerschap is een basisvoorwaarde voor innovatie, internationalisering en groei. De afgelopen jaren heeft de provincie veel ingezet op innovatie en internationalisering. Met de introductie van een geheel nieuw programma per 2016 zet de provincie nu ook in op het versterken van het Ondernemerschap bij Mkb-ondernemingen. In dit programma is een aantal actielijnen opgenomen op basis waarvan de provincie het MKB en Ondernemerschap wil versterken.

Bij één van deze actielijnen (actielijn 3: financiering) is opgenomen dat de provincie ondernemers wil ondersteunen om aan financiering te komen.

 

Het financieringslandschap is de afgelopen jaren flink veranderd, onder andere door het toetreden van nieuwe kredietmogelijkheden als kredietunies en crowdfunding. Het MKB ervaart dat het landschap onoverzichtelijk is en het moeilijk is financiering te vinden voor haar investeringen. Het MKB heeft onvoldoende zicht op de financieringsmogelijkheden die er zijn. Ook hebben ze ondersteuning nodig bij het opstellen en investorready maken van een investeringsplan.

 

Het doel van deze subsidieparagraaf is dat de provincie ondernemingen wil ondersteunen om aan financiering voor hun investeringsprojecten te komen.

 

Onder financiering kan worden verstaan: een geldlening, deelneming, sponsering, subsidie, een garantie, crowdfunding of nieuwe vormen van financiering. Ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid, zoals een eenmanszaak, een V.O.F, ZZP-er en freelancers en grote ondernemingen zijn uitgesloten.

 

De subsidie bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 3.000,- per aanvraag. Een onderneming kan maximaal één keer een subsidie ontvangen voor ondersteuning voor het opstellen of verbeteren van een investeringsproject en één keer voor ondersteuning bij het verkrijgen van een financiering voor een investeringsproject. In totaal maximaal € 6.000,-.

Artikel 6.28.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • -

  investeringsproject: een nauwkeurig omschreven plan om nieuwe bezittingen, zijnde activa, aan te schaffen of bestaande bezittingen te verbeteren of uit te breiden.

Artikel 6.28.2 Subsidiabele activiteiten

Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor:

 • a.

  ondersteuning bij het opstellen of het verbeteren van een investeringsplan voor een investeringsproject;

 • b.

  ondersteuning bij het verkrijgen van financiering voor een investeringsproject.

Artikel 6.28.3 Criteria

Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 6.28.2 voldoet aan de volgende criteria:

 • a.

  de aanvrager is een Mkb-onderneming met rechtspersoonlijkheid, die volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel is gevestigd in Overijssel;

  Toelichting: de aanvrager is een Mkb-onderneming (artikel 1.1.1) met rechtspersoonlijkheid. Een eenmanszaak, een ZZP-er en een V.O.F zijn ondernemingen maar hebben geen rechtspersoonlijkheid en kunnen daarom geen aanvraag indienen. Ook grote ondernemingen kunnen geen aanvraag indienen.

 • b.

  de activiteiten worden uitgevoerd door een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven deskundige met aantoonbaar ervaring op het gebied van het opstellen van een investeringsplan of financiering van een investeringsproject;

  Toelichting: De ervaring van de deskundige kan aangetoond worden door bijvoorbeeld te verwijzen naar referentieprojecten.

 • c.

  indien de te verstrekken subsidie staatssteun oplevert in de zin van artikel 107 eerste lid van het VWEU, dan moet de subsidie voldoen aan de de-minimisverordening.

Artikel 6.28.4 Grondslag subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 3.000,- per aanvraag.

Artikel 6.28.5 Subsidiabele kosten

Uitsluitend kosten van derden zoals bedoeld in artikel 1.1.5 derde lid zijn subsidiabel.

Artikel 6.28.6 Aanvullende stukken bij de aanvraag tot subsidieverlening

 • 1.

  De aanvrager maakt bij de aanvraag voor subsidie gebruik van het aanvraagformulier Ondersteuning financiering Mkb-ondernemingen.

 • 2.

  In aanvulling op artikel 1.2.1 tweede lid overlegt de aanvrager bij de aanvraag om subsidie als bedoeld in artikel 6.28.2 een door de opdrachtnemer ondertekende offerte:

  • a.

   die op het moment van de aanvraag niet ouder dan zes maanden is;

  • b.

   die een duidelijke omschrijving van de ondersteuning bevat; en

  • c.

   waarin is opgenomen in welke periode de ondersteuning gegeven wordt.

 • Toelichting: Ondertekend betekent dat de offerte is voorzien van een handtekening.

Artikel 6.28.7 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks een subsidieplafond vast.

Artikel 6.28.8 Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 1.1.7 weigeren Gedeputeerde Staten de subsidie als:

 • a.

  de aanvrager voor zowel de subsidiabele activiteit als bedoeld in artikel 6.28.2 sub a als voor de subsidiabele activiteit als bedoel in artikel 6.28.2 sub b, subsidie heeft ontvangen op grond van deze subsidieparagraaf;

 • b.

  de aanvrager een onderneming is met 250 personeelsleden of meer en een jaaromzet van € 50 miljoen euro of meer of een jaarlijks balanstotaal van 43 miljoen euro of meer.

  Toelichting: Deze subsidieparagraaf is niet bedoeld voor grote ondernemingen.

Artikel 6.28.9 Verplichtingen subsidieontvanger

In aanvulling op de artikelen 1.4.1, 1.4.5 en 1.4.6 is de subsidieontvanger verplicht;

 • a.

  de activiteiten uiterlijk twaalf maanden na subsidieverlening te hebben uitgevoerd;

 • b.

  deel te nemen aan de evaluatie van de subsidieregeling door de provincie.

Paragraaf 7.3 Erfgoed ‘Het verhaal van Overijssel’

Artikel 7.3.3 Criteria

Sub g komt als volgt te luiden:

 • g.

  de volledige aanvraag, inclusief de stukken zoals genoemd in artikel 7.3.6, is voordat deze wordt ingediend afgestemd met de provinciale beleidsmedewerker Cultuur.

Artikel 7.3.4 Grondslag subsidie

 

Lid 4 komt als volgt te luiden:

 • 4.

  In aanvulling op het eerste, tweede en derde lid bedraagt het subsidiepercentage maximaal 60% van de subsidiabele kosten indien de subsidiabele activiteit het verhaal van één van de historische thema’s uit de cultuurnota als hoofdthema heeft, of als het project het verduurzamen van erfgoed, ontwikkeling van toeristisch-recreatieve producten, de verbetering van de sociale kwaliteit, of het vergroten van de werkgelegenheid als hoofddoel heeft. In het kader van het Europees Jaar voor het Cultureel Erfgoed 2018 geldt voorgaande ook voor projecten die Europese samenwerking als hoofddoelstelling hebben.

  Toelichting: het trekken van meer bezoekers is geen substantiële bijdrage aan de provinciale doelstellingen op het gebied van vrijetijdseconomie.

Artikel 7.3.5 Indieningstermijn aanvraag

‘1 februari 2017’ wordt vervangen door: 8 januari van het betreffende kalenderjaar

Artikel 7.3.6 Aanvullende stukken bij de aanvraag tot subsidieverlening

Lid 2 sub b:

Voor ‘hoe’ wordt toegevoegd: wat de doelgroep is of de doelgroepen zijn van het project en

Artikel 7.3.8 Weigeringsgronden

Sub b: punt wordt vervangen door een komma

Sub c wordt toegevoegd:

 • c.

  aan de aanvrager al twee keer subsidie per kalenderjaar is verstrekt op grond van deze subsidieparagraaf.

Paragraaf 7.4 Versterking productieaanbod Overijssel

Artikel 7.4.1 Begripsbepalingen

Onder begrip ‘maker’ wordt toegevoegd:

 • -

  producerende instelling: een organisatie die als primaire bezigheid heeft het ontwikkelen en vervolgens presenteren van producties in verschillende kunstdisciplines;

Definitie van ‘productie’ wijzigt als volgt:

achter ‘boek,’ wordt toegevoegd: album,

achter ‘tentoonstelling’ wordt toegevoegd: of gebruiksartikelen

Artikel 7.4.2 Subsidiabele activiteiten

Laatste zin van de toelichting van sub b komt als volgt te luiden:

Aanvragen voor festivals, boekuitgaven, gebruiksartikelen, tentoonstellingen, albums, cd- en dvd uitgaven en aanvragen ter aanvullende bekostiging van de reguliere activiteiten van door de provincie Overijssel gesubsidieerde instellingen komen niet in aanmerking.

Artikel 7.4.3 Criteria

Lid 1 sub b

Achter ‘als maker’ wordt toegevoegd: dan wel als producerende instelling

 

Lid 3 komt als volgt te luiden:

 • 3.

  In aanvulling op het eerste lid voldoet een subsidie als bedoeld in artikel 7.4.2 sub b aan de volgende criteria:

  • a.

   de maker of een deel van de makers of de producerende instelling is gevestigd of woonachtig in Overijssel;

  • b.

   een deel van de kunstenaars die bij de productie betrokken zijn, is gevestigd of woonachtig in Overijssel;

  • c.

   de productie wordt ontwikkeld in Overijssel.

Artikel 7.4.6 Aanvullende stukken bij de aanvraag tot subsidieverlening

Lid 2 sub c komt als volg te luiden:

 • c.

  CV van de maker of makers en de producerende instelling;

Artikel 7.4.9 Weigeringsgronden

Lid 1 sub a

Achter ‘tentoonstelling,’ wordt toegevoegd: album,

Achter dvd uitgave’ wordt toegevoegd: of een gebruiksartikel

 

Lid 2

‘vijfde lid’ wordt vervangen door: derde lid

Paragraaf 7.11 Nieuwe makers Overijssel

Artikel 7.11.3 Criteria

Sub c:

Achter ‘woonachtig’ wordt toegevoegd: of gevestigd

Sub e:

Achter ‘ten minste 12 maanden’ wordt toegevoegd: en ten hoogste 24 maanden

 

Sub f komt als volgt te luiden:

 • f.

  de nieuwe maker besteedt gemiddeld 20 uren per week aan het ontwikkelingstraject;

Artikel 7.11.5 komt als volgt te luiden:

Artikel 7.11.5 Subsidiabele kosten

De loonkosten van de nieuwe maker worden aangemerkt als kosten van derden overeenkomstig artikel 1.1.5 derde lid, waarbij het maximale subsidiabele uurtarief van de nieuwe maker maximaal € 25,- per uur met een maximum van € 2.000,– bruto per maand bedraagt.

Artikel 7.11.8 Weigeringsgronden

Sub c

Achter ‘subsidieparagraaf’ wordt toegevoegd: binnen de beleidsperiode 2017 t/m 2020

 

Artikel 7.11.10 komt als volgt te luiden:

Artikel 7.11.10 Aanvullende stukken bij de aanvraag tot vaststelling van de subsidie

In aanvulling op artikel 1.5.2 tweede lid bevat een aanvraag voor vaststelling van een subsidie van € 25.000,– of meer een door de nieuwe maker ingevuld evaluatieformulier voorzien van een handtekening. In het evaluatieformulier dient te worden ingegaan op de gerealiseerde artistieke, zakelijke en persoonlijke doelen en de borging ervan in de toekomst.

 

Toelichting blijft ongewijzigd.

Artikel II Inwerkingtreding

Wijzigingen treden in werking op 2 januari 2018, na publicatie in het Provinciaal Blad.