Provinciaal blad van Drenthe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrentheProvinciaal blad 2017, 6056Overige besluiten van algemene strekkingAanpassing begrenzing kaart Wet ammoniak en veehouderij

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 14 december 2017, kenmerk MBE/2017003554, team Milieu, Bodem en Energie, tot bekendmaking van het besluit van Provinciale Staten inzake de aanpassing van de begrenzing van de kaart Wet ammoniak en veehouderij

 

 

Gedeputeerde Staten maken bekend dat door Provinciale Staten in hun vergadering van 13 december 2017 is vastgesteld hetgeen volgt.

 

 

Besluit G-1

 

 

Provinciale Staten van Drenthe;

 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 18 oktober 2017, kenmerk 42/3.1/2017002804;

 

overwegende, dat de Wet ammoniak en veehouderij regels stelt ter bescherming van natuurgebieden tegen de effecten van ammoniakemissie door veehouderijen;

 

dat Provinciale Staten op 12 november 2010 op basis van artikel 2, eerste lid, van de Wet ammoniak en veehouderij de Drentse kaart Wet ammoniak en veehouderij hebben vastgesteld;

 

dat de Wet ammoniak en veehouderij randvoorwaarden en criteria bevat op basis waarvan Provinciale Staten de zeer kwetsbare gebieden op kaart aanwijzen;

 

dat kennis is genomen van het initiatief om te komen tot het oprichten van een stadsboerderij in de nabijheid van het zuidelijke deel van het Noordbargerbos, nabij de woonwijk Bargeres te Emmen;

 

dat het oprichten van het melkveebedrijf niet mogelijk is als gevolg van de huidige begrenzing van een naastgelegen en als zeer kwetsbaar aangemerkt gebied;

 

dat Provinciale Staten de bevoegdheid hebben om de grenzen van zeer kwetsbare gebieden aan te wijzen en daarmee ook te wijzigen;

 

dat de Wet ammoniak en veehouderij bepaalt dat afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de voorbereiding van een besluit tot wijziging van deze gebieden;

 

dat overeenkomstig het bepaalde in artikel 2a, tweede lid, van de Wet ammoniak en veehouderij vooroverleg heeft plaatsgevonden met betrokken instanties;

 

dat uit het gehouden vooroverleg is gebleken dat aanpassen van de begrenzing van de kaart Wet ammoniak en veehouderij ten behoeve van dit specifieke initiatief niet stuit op bezwaren indien door initiatiefnemers tegemoet wordt gekomen aan de in het vooroverleg overeengekomen randvoorwaarden;

 

dat deze randvoorwaarden zijn vastgelegd in een privaatrechtelijke overeenkomst tussen de provincie Drenthe en de initiatiefnemers;

 

dat tegen het ontwerpbesluit drie zienswijzen zijn ingebracht en dat ter beoordeling van deze zienswijzen een antwoordnota is opgesteld waarin de zienswijzen inhoudelijk zijn beantwoord;

 

dat op basis van de ingebrachte zienswijzen het ontwerpbesluit niet inhoudelijk is aangepast;

 

gelet op artikelen 2 en 2a, van de Wet ammoniak en veehouderij;

 

 

BESLUITEN:

 

 

in te stemmen met de voorgestelde grensaanpassing van het Noordbargerbos op de kaart Wet ammoniak en veehouderij.

 

Assen, 13 december 2017

 

Provinciale Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

mevrouw mr. drs. S. Buissink, griffier

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

namens dezen,

 

R. de Wilde,

teamleider Milieu, Bodem en Energie

 

 

 

Uitgegeven 22 december 2017

 

Link naar de gewijzigde versie van de WAV kaart:

 

https://geo.drenthe.nl/geoportaal/src/?lang=nl&topic=portaal&bgLayer=openbasiskaart.nl&layers=GBI.FO_MASK_DR_NL,GBI.MILIEU_BOBES_WAV_V