Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2017, 6051Overige besluiten van algemene strekkingGrenscorrectie Nissewaard en Hellevoetsluis

 

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Gelezen het vaststellingsbesluit van Provinciale Staten van 8 november 2017, nummer 7052, betreffende de Herindelingsregeling grenscorrectie Nissewaard en Hellevoetsluis (Prov. Blad 5253, 2017);

Gelet op  het bepaalde in de artikel 1, eerste lid, onder h, artikel 3, tweede lid, onder b, juncto artikel 8, vijfde lid, van de Wet algemene regels herindeling;

Besluiten:

 • I.

  Dat onderdeel II van het vaststellingsbesluit als volgt komt te luiden:

  II. Te bepalen dat de Herindelingsregeling grenscorrectie Nissewaard en Hellevoetsluis op 31 december 2017 in werking treedt.

   

 • II.

  Dat van dit besluit tot wijziging van het vaststellingsbesluit kennis wordt gegeven in het Provinciaal Blad.

   

 • III.

  Dat dit besluit tot wijziging van het vaststellingsbesluit vanaf de dag na de dag van publicatie gedurende een periode van zes weken ter inzage ligt op het provinciehuis.

 

Den Haag, 20 december 2017.

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

griffier,

voorzitter,