Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 604

Gepubliceerd op 14 februari 2017 09:00
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

Wijzigingsbesluit Reglement bezwaren en klachten Provincie Limburg

Gedeputeerde Staten van Limburg

 

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 7 februari 2017 hebben vastgesteld

 

Wijzigingsbesluit Reglement bezwaren en klachten Provincie Limburg

Artikel I Wijzigingen van het Reglement bezwaren en klachten

Het Reglement bezwaren en klachten Provincie Limburg wordt als volgt gewijzigd:

 • A.

  Artikel 1, aanhef en sub d komt te luiden: bezwaarschrift: een geschrift zoals bedoeld in artikel 6:4, eerste lid, Awb.

 • B.

  In artikel 1, aanhef en sub m wordt het woord ‘extern’ tussen haakjes gezet en komen de passages ‘in bepaalde gevallen’ en ‘en dat tevens tijdens een hoorzitting optreedt als gespreksleider’ te vervallen.

 • C.

  Artikel 3, eerste lid komt te luiden: De commissie bestaat uit een (externe) voorzitter en ten minste twee (externe) leden.

 • D.

  Aan artikel 3, tweede lid wordt toegevoegd: De voorzitter en leden van de commissie kunnen tussentijds schriftelijk ontslag nemen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

 • E.

  Artikel 3, derde lid komt te luiden: De leden van de commissie kunnen optreden als plaatsvervangend voorzitter(s) van de commissie.

 • F.

  Aan artikel 3 wordt een vijfde lid toegevoegd, luidende: Als de aard of de omstandigheden van een bezwaar hier aanleiding toe geven kunnen GS besluiten voor een incidenteel geval tijdelijk een andere deskundige te benoemen als lid van de commissie.

 • G.

  Aan artikel 3 wordt een zesde lid toegevoegd, luidende: De voorzitter en leden van de commissie ontvangen een vergoeding voor het voorbereiden en het bijwonen van de vergaderingen van de commissie en voor de reiskosten, welke vergoeding is gebaseerd op het bepaalde in artikel 13 van het Rechtspositiebesluit Staten- en commissieleden.

 • H.

  Het huidige vijfde lid van artikel 3 wordt hernummerd naar het zevende lid en komt als volgt te luiden: De voorzitter en/of de leden van de commissie onthouden zich in de volgende gevallen van deelname aan de hoorzitting en de advisering:

  • a.

   indien het een aangelegenheid betreft die hem/haar persoonlijk aangaat; of

  • b.

   indien het gaat om een bezwaarschrift dat is ingediend door een instantie waarvan hij/zij (bestuurs)lid is of waaraan hij/zij op enigerlei wijze verantwoording schuldig is.

 • I.

  In artikel 4, tweede lid komt de tekst ‘heeft uit hoofde van deze functie een raadgevende stem en’ te vervallen.

 • J.

  In artikel 4, zevende lid komt de tekst ‘of procureur’ te vervallen.

 • K.

  Het huidige vierde, vijfde en zesde lid van artikel 5 worden hernummerd naar vijfde, zesde en zevende lid.

 • L.

  Het vierde lid van artikel 5 komt te luiden: De secretaris heeft een raadgevende stem.

 • M.

  In artikel 7, tweede lid worden de teksten ‘afdeling 9.2 Awb’ en ‘afdeling 9.3 Awb’ vervangen door ‘afdeling 9.1.2 Awb’ en ‘afdeling 9.1.3 Awb’.

 • N.

  Artikel 8, eerste lid komt te luiden: De klachtenfunctionaris en diens plaatsvervanger worden benoemd, geschorst en (tussentijds) ontslagen door Gedeputeerde Staten. De klachtenfunctionaris en diens plaatsvervanger kunnen tussentijds schriftelijk ontslag nemen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

 • O.

  Artikel 8, tweede lid komt te luiden: De klachtenfunctionaris en diens plaatsvervanger worden voor een periode van maximaal vier jaren benoemd en zijn herbenoembaar.

 • P.

  Artikel 8, derde lid komt te luiden: Als de aard of de omstandigheden van de klacht hier aanleiding toe geven kunnen Gedeputeerde Staten besluiten voor een incidenteel geval tijdelijk een andere deskundige te benoemen als plaatsvervangend klachtenfunctionaris.

 • Q.

  Aan artikel 8 wordt een vierde lid toegevoegd, luidende: De klachtenfunctionaris en diens plaatsvervanger ontvangen een vergoeding voor het voorbereiden en het bijwonen van de vergaderingen van de klachtenfunctionarissen en voor de reiskosten, welke vergoeding is gebaseerd op het bepaalde in artikel 13 van het Rechtspositiebesluit Staten- en commissieleden.

 • R.

  Aan artikel 8 wordt een vijfde lid toegevoegd, luidende: De klachtenfunctionaris en diens plaatsvervanger onthouden zich in de volgende gevallen van deelname aan het gesprek/de hoorzitting en de advisering:

  • a.

   indien het een aangelegenheid betreft die hem/haar persoonlijk aangaat; of

  • b.

   indien het gaat om een klacht die is ingediend door een instantie waarvan hij/zij (bestuurs)lid is of waaraan hij/zij op enigerlei wijze verantwoording schuldig is.

 • S.

  In de Toelichting bij artikel 2, tweede lid komt de tekst ‘GS leggen een bezwaarschrift dat naar hun oordeel kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond is (zoals bedoeld in artikel 7:3, sub a respectievelijk sub b, van de Algemene wet bestuursrecht) in beginsel niet ten behoeve van advies aan een commissie voor’ te vervallen.

 • T.

  De Toelichting bij artikel 2, derde lid komt te luiden: Omdat is gebleken dat bezwaarschriften tegen besluiten van PS of de CdK in de praktijk niet vaak voorkomen, kunnen deze bestuursorganen op ad hoc basis besluiten of zij bij de voorbereiding van hun besluit op bezwaar advies van de in het eerste lid bedoelde commissie willen inwinnen. Overigens brengt de commissie in een dergelijk geval rechtstreeks, dat wil zeggen zonder tussenkomst van GS, advies uit aan PS of de CdK.

 • U.

  De tweede alinea van de Toelichting bij artikel 4, vijfde lid komt te luiden: Onder bemiddeling moet met name worden verstaan: contact leggen tussen de vertegenwoordiging van het bestuursorgaan en de bezwaarmaker, in het geval dat het gevoel bestaat dat door middel van communicatie of via een herziening van het bestreden besluit de achterliggende reden van het bezwaar weggenomen kan worden.

 • V.

  De Toelichting bij artikel 7, eerste en vierde lid komt te luiden: PS en de CdK dienen, gelet op het bepaalde in artikel 9:13 van de Algemene wet bestuursrecht, voorafgaand aan het verzoek (zoals bedoeld in lid 4) aan de klachtenfunctionaris, te besluiten dat in aanvulling op de bepalingen in afdeling 9.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht, afdeling 9.1.3 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de behandeling van klachten tegen hun gedragingen.

Artikel II Overgangsrecht

Bezwaarschriften of klachten die voor de inwerkingtreding van dit gewijzigde Reglement zijn ingediend, en waarover bij inwerkingtreding van dit gewijzigde Reglement nog niet is beslist, worden geacht op basis van dit gewijzigde Reglement te zijn ingediend.

Artikel III Inwerkingtreding

Dit besluit treedt de dag na publicatie in het Provinciaal Blad in werking.

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 7 februari 2017

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl