Provinciaal blad van Drenthe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrentheProvinciaal blad 2017, 5952Overige besluiten van algemene strekkingVaststelling subsidieplafonds 2018

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 11 december 2017, kenmerk S&I/2017003555, team Subsidies en Inkoop, tot bekendmaking van hun besluit tot vaststelling van de subsidieplafonds 2018

 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op artikel 4:27 Algemene wet bestuursrecht en artikel 1.4 Algemene subsidieverordening Drenthe 2017;

 

 

BESLUITEN:

 

 

de volgende subsidieplafonds voor 2018 vast te stellen:

 

Uitvoeringsregeling Groene Energieafspraak, totaal:

Paragraaf 2 Groene Energie Afspraak

Paragraaf 3 Expeditie Energie Neutraal wonen

€ 1.270.000

€ 1.000.000

€ 270.000

Uitvoeringsregeling kwaliteitsimpuls fietsnetwerk in Drenthe; Infrastructuur

€ 725.000

Uitvoeringsregeling kwaliteitsimpuls fietsnetwerk in Drenthe; Beleving en innovatie

€ 475.000

Subsidiegids Platteland

Verplaatsingsregeling grondgebonden agrarische bedrijven

 

€ 2.200.000

Subsidiegids Platteland

Biodiversiteit

 

€ 175.000

Subsidiegids Platteland

Behoud, beheer en ontwikkeling van nationale parken, totaal:

Verdeling over de nationale parken,

Zuidwest:

Drentsche Aa:

 

€ 270.000

 

€ 181.989

€ 88.011

Uitvoeringsregeling subsidieverlening incidentele projecten Cultuurnota De Verbeelding van Drenthe 2017-2020

€ 443.000

Uitvoeringsregeling Impuls Volkshuisvesting

€ 750.000

Uitvoeringsregeling Herstructurering Ruimtelijke kwaliteit

€ 2.545.000

Bodemsanering: Stimuleringsregeling particulieren

€ 100.000

Uitvoeringsregeling Vouchers IkBenDrentsOndernemer.nl 2017-2019

€ 75.000

Subsidieregeling Internationaal Ondernemen Drenthe

€ 100.000

 

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

namens dezen,

 

mevrouw mr. ing. M.E. Koekoek

concernmanager

 

 

Uitgegeven 20 december 2017