Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2017, 5826Overige besluiten van algemene strekkingGrensbeschrijving wijziging grensbeloop provincie Limburg en grensbeloop gemeenten Maastricht en Eijsden-Margraten

Gedeputeerde Staten van Limburg

 

Ingevolge het Besluit van 7 december 2017 tot wijziging van de grenzen van de gemeenten Eijsden-Margraten en Maastricht, alsmede de grens van de provincie Limburg op grond van artikel 13 van de Wet algemene regels herindeling (arhi) tot vaststelling van een wijziging van het grensbeloop van de provincie Limburg en het grensbeloop van de gemeenten Maastricht en Eijsden-Margraten;

 

Gelet op artikel 2, tweede lid van de Wet algemene regels herindeling;

Besluiten

Artikel 1

Gedeputeerde Staten stellen voor het gewijzigd grensbeloop van de provincie Limburg en van de gemeenten Eijsden-Margraten en Maastricht, tevens zijnde het gewijzigd grensbeloop van de Rijksgrens tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden, de beschrijving vast zoals opgenomen in het Traktenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, “Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België voor de aanpassing van de grens tussen de Nederlandse gemeenten Eijsden-Margraten en Maastricht en de Belgische stad Wezet” jaargang 2016, nr 196. Dit Traktaat maakt inclusief alle bijlagen bij het Traktaat integraal deel uit van dit besluit. Voor de tekst van het Traktaat wordt verwezen naar bijgaande link.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/trb-2016-196-n1.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dTractatenblad%26dpr%3dAlle%26spd%3d20171204%26epd%3d20171204%26jgp%3d2016%26nrp%3d196%26sdt%3dDatumTotstandkoming%26sysYear%3d%26sysNumber%3d%26sysSeqNumber%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=4

Artikel 2

De nieuwe grens tussen de gemeenten Maastricht en Eijsden-Margraten, niet zijnde tevens rijksgrens, loopt volgens de volgende beschrijving en conform de kaartbijlage 2 onder “wijziging gemeentegrens Maastricht/Eijsden-Margraten”.:

 

Vanaf punt C, X=177549.516, Y=313230.063 loopt de bestaande gemeentegrens tussen Maastricht en Eijsden-Margraten in westelijke richting tot het hoekpunt punt B, X=176802.703, Y=313230.344 Vanaf punt B, X= 176802,703, Y=313230.344 loopt de gemeentegrens tussen Maastricht en Eijsden-Margraten in noordwestelijke richting tot punt A X= 176612,478, Y= 313441.327 ,betreft het snijpunt van de bestaande gemeentegrens met de nieuwe rijksgrens als bedoeld onder artikel 1.

Artikel 3

Deze grensbeschrijving treedt gelijktijdig in werking met het “Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België voor de aanpassing van de grens tussen de Nederlandse gemeenten Eijsden-Margraten en Maastricht en de Belgische stad Wezet” zoals opgenomen in het Traktatenblad jaargang 2016, nr 196.

Artikel 4

Dit besluit treedt de dag na publicatie in het Provinciaal Blad in werking.

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 12 december 2017.

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

de heer drs. G.H.E. Derks MPA