Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2017, 5780VerordeningenBesluit tot wijziging van de Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Overwegende dat de provincie Zuid-Holland zich conform het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 inzet voor het behoud, het beleefbaar en toegankelijk maken en het benutten van erfgoed zodat dit bijdraagt aan een aantrekkelijke leefomgeving en een aantrekkelijk vestigingsklimaat;

Overwegende dat het wenselijk is de Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland te wijzigen in verband met een wijziging in de aanvraagperiode.

Besluiten vast te stellen de wijziging van de Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland

Artikel I

De Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland wordt als volgt gewijzigd.

Artikel 4 komt te luiden:

Artikel 4 Aanvraagperiode

In afwijking van artikel 26, eerste lid, van de Asv kunnen aanvragen voor subsidies als bedoeld in artikel 2 worden ingediend met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het maatregelenpakket erfgoedlijnen wordt geplaatst tot en met zes weken na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het maatregelenpakket erfgoedlijnen wordt geplaatst.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Den Haag, 2 oktober 2017

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

Drs. J. Smit, Voorzitter

Drs. J.H. de Baas, Secretaris