Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2017, 5638Overige besluiten van algemene strekkingWijziging van het Besluit tot vaststelling van de Subsidieplafonds 2017 met verdeelregels voor het verstrekken van subsidie voor activiteiten die passen binnen het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2014-2020

Bekendmaking van het besluit van 12 december 2017– 2014-016804 tot wijziging van een regeling

 

GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND, handelend in hun hoedanigheid van Managementautoriteit van het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2014-2020,

 

Gelet op de artikelen 4:25 en 4:26 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 5.2.2 en 5.2.5, derde lid, van de Regeling Europese EZ-subsidies, alsmede de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2017,

 

 

BESLUITEN:

Artikel I

Het Besluit tot vaststelling van de Subsidieplafonds 2017 met verdeelregels voor het verstrekken van subsidie voor activiteiten die passen binnen het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2014-2020 als volgt te wijzigen:

 

A.

Artikel 2 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het eerste lid komt te luiden:

1. Subsidieaanvragen voor R&D-samenwerkingsprojecten als bedoeld artikel 5.2.1, eerste lid, van de REES in samenhang met paragraaf 3.2 van de Beleidsregel EFRO 2017 kunnen uitsluitend worden ingediend in de periode van 15 december 2017 tot en met 29 december 2017.

 

2. Het derde lid komt te luiden:

3. Het subsidieplafond bedraagt voor de verstrekking van subsidies voor R&D-samenwerkingsprojecten:

a. voor zover de activiteiten ten goede komen aan de provincie Gelderland: € 1.850.000;

b. voor zover de activiteiten ten goede komen aan de provincie Overijssel: € 750.000.

Artikel II

Dit wijzigingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het

Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland voornoemd

Gepubliceerd te Arnhem

Gedeputeerde Staten van Gelderland

C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koning

P.G.G. Hilhorst - secretaris