Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2017, 5629Plannen | ruimtelijkProvincie Overijssel, Terinzagelegging Voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan Natura 2000-gebied Landgoederen Oldenzaal

Aanleiding

Landgoederen Oldenzaal is op 4 juli 2013 aangewezen als Natura 2000-gebied. De natuurdoelen zijn vastgelegd in het Natura 2000-beheerplan en de PAS-gebiedsanalyse. Door de kwetsbare natuur te herstellen en versterken, ontstaat ruimte voor economische ontwikkeling. De maatregelen voor Landgoederen Oldenzaal zijn uitgewerkt in een inrichtingsplan. Gedeputeerde Staten hebben op 28 november 2017 ingestemd met het inrichtingsplan voor Landgoederen Oldenzaal.

Herstellen en versterken kwetsbare natuur Landgoederen Oldenzaal

De natuurherstelmaatregelen in Landgoederen Oldenzaal richten zich vooral op het terugdringen van verdroging en het tegengaan van verrijking door meststoffen. Doel is om de kwetsbare natuur te beschermen, zoals het vochtige alluviale bos, het eiken-haagbeukenbos en het beuken-eikenbos met hulst. Het eiken-haagbeukenbos moet tevens worden uitgebreid. Voor het onderdeel benedenloop Snoeyinksbeek gaat het om het vochtige alluviale bos en de pioniersvegetaties met snavelbies. Ook is daar de vissoort Rivierdonderpad aangewezen om te behouden.

Provinciaal Inpassingsplan (PIP)

Als de functie of het gebruik van de grond wijzigt, door bijvoorbeeld vernatting of het stoppen/beperken van bemesting, dan wordt de bestemming of het gebruik gewijzigd en vastgelegd in het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Landgoederen Oldenzaal.

Het voorontwerp-PIP is een doorvertaling van het inrichtingsplan en is opgesteld door de bestuurlijk trekker Provincie Overijssel en gemeente Losser. Zij hebben dit gerealiseerd in nauwe samenwerking met de gebiedspartners LTO Noord, Natuurmonumenten en Waterschap Vechtstromen.

Terinzagelegging voorontwerp-PIP

Het voorontwerp-PIP Landgoederen Oldenzaal ligt ter inzage van 12 december 2017 tot en met 22 januari 2018. In deze periode mag een ieder een reactie indienen.

Via www.overijssel.nl/landgoederenoldenzaal is het voorontwerp-PIP digitaal beschikbaar of kijk op: www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer: NL.IMRO.9923.ipLandgOldenzaal-vo01.

Tevens is het voorontwerp-PIP beschikbaar als inkijkexemplaar op het:

  • 1.

    Gemeentehuis Losser, Raadhuisplein 1, 7581 AG LOSSER

  • 2.

    Gemeentehuis Oldenzaal, Ganzenmarkt 1, 7571 CD OLDENZAAL

  • 3.

    Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE ZWOLLE

Let op! De gemeentehuizen en het provinciehuis zijn gesloten tijdens de feestdagen. Provincie Overijssel is tevens gesloten tussen Kerst en Nieuwjaarsdag.

Wat betekent dit voor u?

In de periode van 12 december 2017 tot en met 22 januari 2018 kunt u uw inspraakreactie digitaal indienen onder vermelding van ‘Landgoederen Oldenzaal, 3878743’ via Natura2000PIP@overijssel.nl.

Het is ook mogelijk om schriftelijk uw reactie in te dienen bij:

Gedeputeerde Staten van provincie Overijssel

T.a.v. dhr. Jan Klompmaker

O.v.v. Landgoederen Oldenzaal, 3878743

Postbus 10078, 8000 GB Zwolle

Voor vragen over de procedure of het indienen van een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met de heer Jan Klompmaker, j.klompmaker@overijssel.nl, 038 499 80 76.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u één van de inloopbijeenkomsten (of beide) bezoeken:

Datum: 20 december 2017 en 10 januari 2018

Locatie:  Erve Boerrigter, Plechelmusstraat 14, 7587 AM DE LUTTE

Tijd:  13.30 – 18.00 uur

Voor inhoudelijke vragen of vragen over het gebiedsproces, kunt u terecht bij dhr. Henk Nijboer, h.nijboer@overijssel.nl.

Meer weten? Kijk ook op www.overijssel.nl/landgoederenoldenzaal .