Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2017, 5227VerordeningenOpenstellingsbesluit 2017 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016

Gedeputeerde Staten van Limburg,

Overwegende dat met ingang van 14 april 2015 de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016 van kracht is geworden;

maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.2 van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016 bekend dat zij in hun vergadering van 7 november 2017 hebben vastgesteld:

Openstellingsbesluit 2017 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016

Artikel 1 Doelgroep en activiteiten

Aan aanvragers als bedoeld in artikel 2.1 van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016 kan subsidie worden verstrekt voor de continuering van natuur- en landschapsbeheertypen binnen een natuurterrein, waarvoor

 • a.

  door of namens Gedeputeerde Staten van Limburg subsidie is verstrekt op basis van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg en waarbij deze subsidie eindigt op uiterlijk 31 december 2017;

 • b.

  door of namens Gedeputeerde Staten van Limburg een subsidie of vergoeding is verstrekt voor inrichting, verwerving of functieverandering.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten

Uitsluitend de volgende activiteiten komen voor subsidie als bedoeld in artikel 1 in aanmerking:

 • a.

  kosten voor het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de natuurbeheertypen zoals opgenomen in het Provinciaal Natuurbeheerplan Limburg 2018;

 • b.

  kosten voor het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de landschapsbeheertypen zoals opgenomen in het Provinciaal Natuurbeheerplan Limburg 2018;

 • c.

  kosten voor de inzet van gescheperde schaapskuddes op een natuurterrein;

 • d.

  kosten voor monitoring, indien de subsidieaanvrager over een certificaat beschikt;

 • e.

  kosten voor het recreatief toegankelijk maken en houden van een natuurterrein;

 • f.

  kosten die verband houden met het beheer van natuur- en landschapsbeheertypen op een natuurterrein dat alleen varend kan worden bereikt.

Artikel 3 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 2 bedraagt € 100.000,00

Artikel 4 Verdeelcriteria

Het beschikbare subsidiebedrag als bedoeld in artikel 3 wordt verdeeld naar evenredigheid over de toegekende aanvragen.

Artikel 5 Aanvraagperiode

Aanvragen voor subsidies kunnen in de periode van 15 november 2017 tot en met 31 december 2017 worden ingediend bij de Provincie Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht.

Artikel 6 tarieven begrotingsjaar 2018

Artikel 7 Voorbehoud goedkeuring Europese Commissie en Minister van Economische Zaken

De subsidies als opgenomen in dit besluit worden uitsluitend verleend voor die onderdelen die ook door de Europese Commissie en de Minister van Economische zaken zijn of worden goedgekeurd.

Artikel 8 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit SVNL 2017.

Artikel 9

Dit besluit treedt in werking op de dag na de datum van publicatie in het Provinciaal Blad.

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 7 november 2017

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer Th.J.F.M. Boven

de heer drs. G.H.E. Derks MPA

secretaris,

Bijlage 1 Tarieven

 

Natuurbeheer

Beheertype

 

 

 

 

 

Tarief 2018

N01.01

Zee en wad

 

€ 0,36

N01.02

Duin- en kwelderlandschap

 

€ 57,34

N01.03

Rivier- en moeraslandschap

 

€ 96,72

N01.04

Zand- en kalklandschap

 

€ 74,23

N02.01

Rivier

 

€ 3,87

N03.01

Beek en bron

 

€ 76,19

N04.01

Kranswierwater

 

€ 42,82

N04.02

Zoete plas

 

€ 43,13

N04.03

Brak water

 

€ 53,51

N04.04

Afgesloten zeearm

 

€ 0,36

N05.01

Moeras

 

€ 705,71

N05.02

Gemaaid rietland

 

€ 485,34

N06.01

Veenmosrietland en moerasheide

 

€ 1.614,62

N06.02

Trilveen

 

€ 1.898,07

N06.03

Hoogveen

 

€ 150,09

N06.04

Vochtige heide

 

€ 233,93

N06.05

Zwakgebufferd ven

 

€ 55,60

N06.06

Zuur ven of hoogveenven

 

€ 72,11

N07.01

Droge heide

 

€ 155,79

N07.02

Zandverstuiving

 

€ 93,82

N08.01

Strand en embryonaal duin

 

€ 8,75

N08.02

Open duin

 

€ 237,11

N08.03

Vochtige duinvallei

 

€ 981,86

N08.04

Duinheide

 

€ 179,66

N09.01

Schor of kwelder

 

€ 110,83

N10.01

Nat schraalland

 

€ 1.619,84

N10.02

Vochtig hooiland

 

€ 969,46

N11.01

Droog schraalland

 

€ 573,00

N12.01

Bloemdijk

 

€ 1.766,85

N12.02

Kruiden- en faunarijk grasland

 

€ 171,11

N12.03

Glanshaverhooiland

 

€ 371,87

N12.04

Zilt- en overstromingsgrasland

 

€ 429,44

N12.05

Kruiden- en faunarijke akker

 

€ 713,69

N12.06

Ruigteveld

 

€ 85,28

N13.01

Vochtig weidevogelgrasland

 

€ 536,93

N13.02

Wintergastenweide

 

€ 22,60

N14.01

Rivier- en beekbegeleidend bos

 

€ 33,58

N14.02

Hoog- en laagveenbos

 

€ 17,23

N14.03

Haagbeuken- en essenbos

 

€ 51,28

N15.01

Duinbos

 

€ 58,10

N15.02

Dennen-, eiken en beukenbos

 

€ 90,58

N16.03

Droog bos met productie

 

€ 24,33

N16.04

Vochtig bos met productie

 

€ 43,77

N17.02

Droog hakhout

 

€ 401,13

N17.03

Park- en stinzenbos

 

€ 248,72

N17.04

Eendenkooi

 

€ 2.169,72

N17.05

Wilgengriend

 

€ 3.269,03

N17.06

Vochtig en hellinghakhout

 

€ 565,43

 

 

 

 

 

Openstellingsbijdrage

 

€ 37,18

   

 

Toezichtsbijdrage

 

€ 0,00

 

toeslag gescheperde kuddes hoog

 

€ 439,59

 

toeslag gescheperde kuddes laag

 

€ 272,26

 

toeslag vaarland

 

€ 467,63

 

Landschap

 

 

 

 

 

Tarief  2018

 

 

eenheid

L01.01.00

Poel en klein historisch water - gemiddeld

stuks

€ 129,54

L01.02.00

Houtwal en houtsingel - gemiddeld

ha

€ 3.057,08

L01.03.00

Elzensingel bedekking - gemiddeld

100 m

€ 96,60

L01.05.00

Knip- of scheerheg jaarlijkse cyclus - gemiddeld

100 m

€ 216,50

L01.06.00

Struweelhaag

100 m

€ 257,21

L01.07.00

Laan

100 m

€ 264,45

L01.08.00

Knotboom - gemiddeld

stuks

€ 11,37

L01.09.00

Hoogstamboomgaard

ha

€ 1.705,31

L01.16.00

Bossingel

ha

€ 1.547,41

L02.01

Fortterrein

ha

€ 709,31

L02.02

Historisch bouwwerk en erf

ha

€ 33,86

L02.03

Historische tuin

ha

€ 4.351,97

L03.01

Aardwerk en Groeve

ha

€ 794,18

 

Monitoring

 

 

 

 

 

Tarief 2018

N01.02

Duin- en kwelderlandschap

 

€ 16,71

N01.03

Rivier- en moeraslandschap

 

€ 10,13

N01.04

Zand- en kalklandschap

 

€ 9,10

N05.01

Moeras

 

€ 23,65

N05.02

Gemaaid rietland

 

€ 12,60

N06.01

Veenmosrietland en moerasheide

 

€ 26,33

N06.02

Trilveen

 

€ 22,59

N06.03

Hoogveen

 

€ 30,53

N06.04

Vochtige heide

 

€ 15,72

N06.05

Zwakgebufferd ven

 

€ 97,88

N06.06

Zuur ven of hoogveenven

 

€ 97,77

N07.01

Droge heide

 

€ 14,47

N07.02

Zandverstuiving

 

€ 14,47

N08.01

Strand en embryonaal duin

 

€ 7,96

N08.02

Open duin

 

€ 20,95

N08.03

Vochtige duinvallei

 

€ 26,80

N08.04

Duinheide

 

€ 14,47

N09.01

Schor of kwelder

 

€ 18,68

N10.01

Nat schraalland

 

€ 30,43

N10.02

Vochtig hooiland

 

€ 22,09

N11.01

Droog schraalland

 

€ 18,09

N12.01

Bloemdijk

 

€ 16,12

N12.02

Kruiden- en faunarijk grasland

 

€ 5,08

N12.03

Glanshaverhooiland

 

€ 16,74

N12.04

Zilt- en overstromingsgrasland

 

€ 18,68

N12.05

Kruiden- en faunarijke akker

 

€ 9,08

N12.06

Ruigteveld

 

€ 5,13

N13.01

Vochtig weidevogelgrasland

 

€ 8,19

N14.01

Rivier- en beekbegeleidend bos

 

€ 19,32

N14.02

Hoog- en laagveenbos

 

€ 10,34

N14.03

Haagbeuken- en essenbos

 

€ 17,44

N15.01

Duinbos

 

€ 7,55

N15.02

Dennen-, eiken- en beukenbos

 

€ 7,55

N16.03

Droog bos met productie

 

€ 5,06

N16.04

Vochtig bos met productie

 

€ 5,06

N17.02

Droog hakhout

 

€ 3,07

N17.03

Park- en stinzenbos

 

€ 3,07

N17.05

Wilgengriend

 

€ 14,27

N17.06

Vochtig en hellinghakhout

 

€ 14,27