Wijzigingsbesluit openstellingsbesluit 2017 Paragraaf 2 “Fysieke investeringen duurzame innovaties”: Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014–2020 (POP3) Limburg

Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014–2020 (POP3) Limburg bekend dat zij in hun vergadering van 7 november 2017 hebben vastgesteld:

Wijzigingsbesluit Openstellingsbesluit 2017 paragraaf 2 “Fysieke investeringen duurzame innovaties”: Subsidieverordening plattelandsontwikkelingsprogramma 2014–2020 (POP3) Limburg

Artikel I

Artikel 2 ‘Subsidieplafond’ van het Openstellingsbesluit 2017 paragraaf 2 Fysieke investeringen duurzame innovaties: Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014–2020 (POP3) Limburg (Pb. nr.2151 en Pb.nr. 2429, 2017) wordt als volgt gewijzigd:

 

Het subsidieplafond wordt voor 2017 voor paragraaf 2 Fysieke investeringen voor duurzame innovaties vastgesteld op € 2.900.000,00 bestaande uit 50% ELFPO en 50% Provinciale middelen.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking de dag na de dag van publicatie in het Provinciaal Blad.

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 7 november 2017.

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

de secretaris

dhr. Drs. G.H.E. Derks MPA

Naar boven