Zesde wijzigingsregeling Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant in hun hoedanigheid als managementautoriteit voor het Operationeel Programma EFRO Zuid-Nederland 2014-2020 ;

 

Gelet op artikel 125, derde lid, van de Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013, houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening(EG) nr. 1083/2006;

 

Gelet op artikel 5.2.2 van de Regeling Europese EZ-subsidies;

Overwegende dat de Managementautoriteit op 24 februari 2015 de Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 heeft vastgesteld;

 

Overwegende het advies van het Comité van Toezicht om de investeringsprioriteit 1B3 – Systeemversterking Human Capital opnieuw open te stellen;

 

Overwegende dat de Managementautoriteit de Subsidieregeling daartoe wenst te wijzigen;

 

 

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

 

Artikel I Wijzigingen

De Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 wordt als volgt gewijzigd:

 

 • A.

  In artikel 4.3 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  • 1.

   In het eerste lid, onder c, wordt na “topclusters” toegevoegd: uit de Regionale Innovatie Strategie.

  • 2.

   In het eerste lid, onder d, wordt na “topclusters” toegevoegd: uit de Regionale Innovatie Strategie.

 • B.

  In artikel 4.5 wordt “1 oktober 2015 tot en met 30 november 2015” vervangen door: 1 december 2017, 09.00 uur tot en met 1 juni 2018, 17.00 uur.

   

 • C.

  In artikel 4.6 wordt “5.000.000” vervangen door: €8.606.786.

 

Artikel II Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel III Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Zesde wijzigingsregeling Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020.

 

's Hertogenbosch, 13 oktober 2017

Gedeputeerde Staten voornoemd in hun hoedanigheid als Managementautoriteit voor het Operationeel Programma EFRO Zuid-Nederland 2014-2020,

de voorzitter

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris

mw. ir. A.M. Burger

Naar boven