Vaststelling grensbeschrijving grenscorrectie tussen Tilburg en Goirle per 1 januari 2018

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

 

gezien de besluiten van de gemeenteraden van Goirle d.d. 26 september 2017, nummer 2016-001499, en van Tilburg d.d. 2 oktober 2017, nummer 2017_573, tot vaststelling van een herindelingsregeling grenscorrectie tussen de gemeenten Goirle en Tilburg en zoals aangegeven op de bijbehorende kaart met het nummer

Im-2013-I1312;

 

overwegende dat met deze grenscorrectie het beloop van de gemeentegrens wordt aangepast in die zin dat deze kansen biedt op het terrein van (regionale)

woonbehoeften, ontwikkeling van bedrijventerreinen en recreatie en toerisme (gebied Bakertand);

 

gelet op het bepaalde in artikel 2, lid 2, van de Wet algemene regels herindeling;

 

gelet op de kadastrale situatie per 2 oktober 2017, 17.00 uur;

 

BESLUITEN:

 

de grensbeschrijving van deze gewijzigde grens tussen de gemeenten Goirle en Tilburg als volgt vast te stellen:

 

Artikel 1: begripsomschrijving en werkwijze

 • 1.

  Kaart: de kaart met het nummer Im-2013-I1312, als onderdeel van de bovengenoemde raadsbesluiten van Goirle en Tilburg.

 • 2.

  Punten 1 tot en met 15: X-Y coördinaten, zoals genoemd in artikel 2 en nader omschreven in artikel 3.

 • 3.

  De grenzen worden beschreven van west naar oost.

Artikel 2: grensbeschrijving

De nieuwe gemeentegrens tussen de gemeenten Goirle en Tilburg per 1 januari 2018 komt te lopen als volgt:

 

Kaart lm-2013-11312: grenscorrectie Bakertand

 

 • 1.

  Vanaf het punt (1) waar de huidige gemeentegrens van de Gemeente Tilburg. Gemeente Goirle de noordwestelijke hoek raakt van het perceel kadastraal bekend gemeente Tilburg, sectie Z, nummer 1007, volgt de gemeentegrens de zuidelijke perceelgrens van het perceel kadastraal bekend gemeente Tilburg, sectie Z, nummer 808 in oostelijke richting tot het punt waar de grens raakt aan de zuidwestelijke perceelgrens van het perceel kadastraal bekend gemeente Tilburg, sectie Z, nummer 749 (2).

 

 • 2.

  Vanaf dit punt volgt de gemeentegrens de zuidelijke perceelgrens van laatstgenoemd perceel in oostelijke richting tot aan het punt waar de grens raakt aan de zuidwestelijke perceelgrens van het perceel kadastraal bekendgemeente Tilburg, sectie Z, nummer 528 (3). 

 • 3.

  Vanaf dit punt volgt de gemeentegrens de zuidelijke perceelgrens van laatstgenoemd perceel in oostelijke richting tot aan het punt waar de grens raakt aan de westelijke perceelgrens van het perceel kadastraal bekend gemeente Tilburg, sectie Z, nummer 746 (4). 

 • 4.

  Vanaf dit punt volgt de gemeentegrens de zuidelijke perceelgrens van laatstgenoemd perceel in oostelijke richting tot aan het punt waar de grens raakt aan de zuidwestelijke perceelgrens van het perceel kadastraal bekendgemeente Tilburg, sectie Y, nummer 2266 (5). 

 • 5.

  Vanaf dit punt volgt de gemeentegrens de zuidelijke perceelgrens van laatstgenoemd perceel in oostelijke richting tot aan het punt waar de grens raakt aan de zuidwestelijke perceelgrens van het perceel kadastraal bekendgemeente Tilburg, sectie Y, nummer 2265 (6). 

 • 6.

  Vanaf dit punt volgt de gemeentegrens de zuidelijke perceelgrens van laatstgenoemd perceel in oostelijke richting tot aan het punt waar de grens raakt aan de zuidwestelijke perceelgrens van het perceel kadastraal bekendgemeente Tilburg, sectie Y, nummer 2267 (7). 

 • 7.

  Vanaf dit punt volgt de gemeentegrens de zuidelijke perceelgrens van laatstgenoemd perceel in oostelijke richting tot aan het punt waar de grens raakt aan de zuidwestelijke perceelgrens van het perceel kadastraal bekendgemeente Tilburg, sectie Y, nummer 1949 (8). 

 • 8.

  Vanaf dit punt volgt de gemeentegrens de zuidelijke perceelgrens van laatstgenoemd perceel in oostelijke richting tot aan het punt waar de grens raakt aan de noordwestelijke perceelgrens van het perceel kadastraal bekend gemeente Tilburg, sectie W, nummer 842 (9). 

 • 9.

  Vanaf dit punt volgt de gemeentegrens de noordelijke perceelgrens van laatstgenoemd perceel in oostelijke richting tot aan het punt waar de grens raakt aan de westelijke perceelgrens van het perceel kadastraal bekend gemeente Tilburg, sectie W, nummer 845 (10). 

 • 10.

  Vanaf dit punt volgt de gemeentegrens de noordelijke perceelgrens van laatstgenoemd perceel in noord en oostelijke richting tot aan het punt waar de grens raakt aan de noordwestelijke perceelgrens van het perceel kadastraal bekend gemeente Tilburg, sectie W, nummer 829 (11). 

 • 11.

  Vanaf dit punt volgt de gemeentegrens de noordelijke perceelgrens van laatstgenoemd perceel in noord oostelijke richting tot aan het punt waardegrens raakt aan de zuidwestelijke perceelgrens van het perceel kadastraalbekend gemeente Tilburg, sectie W, nummer 817 (12). 

 • 12.

  Vanaf dit punt volgt de gemeentegrens de noordelijke perceelgrens van laatstgenoemd perceel in noordelijke richting tot aan het punt waar de grensraakt aan de zuidwestelijke perceelgrens van het perceel kadastraal bekendgemeente Tilburg, sectie W, nummer 930 (13). 

 • 13.

  Vanaf dit punt volgt de gemeentegrens de zuidoostelijke perceelgrens van laatstgenoemd perceel in noordoostelijke richting tot aan het punt waar de grens raakt aan de zuidwestelijke perceelgrens van het perceel kadastraal bekend gemeente Tilburg, sectie W, nummer 681 (14). 

 • 14.

  Vanaf dit punt volgt de gemeentegrens de zuidwestelijke perceelgrens van laatstgenoemd perceel in zuidoostelijke richting tot aan het punt waar de grens raakt aan de huidige gemeentegrens Gemeente Tilburg - GemeenteHilvarenbeek (15).

Artikel 3: ondersteuning grensbeschrijving door X-Y coördinaten

De punten 1 tot en met 15 in artikel 2 komen te luiden als volgt:

 

 

Pnt 

Xrd 

Yrd

1

133.237.175

394.243.206

2

133.382.169

394.220.521

3

133.648.383

394.177.960

4

133.755.416

394.160.488

5

133.881.114

394.141.031

6

133.918.763

394.139.078

7

133.933.783

394.136.784

8

134.577.329

394.033.350

9

134.706.857

394.030.503

10

134.724.575

394.031.685

11

134.828.488

394.038.893

12

135.500.538

394.288.545

13

135.522.047

394.311.161

14

135.756.074

394.526.853

15

135.756.343

394.526.611

Artikel 4: inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

 

 

Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van

Noord-Brabant genomen besluit,

Namens deze,

 

J.H.J.M. ten Doeschate

manager bestuurlijke Organisatie en Toezicht

 

Beroep

Binnen zes weken ingaand op de dag na de publicatie in het Provinciaal blad kunt u tegen dit besluit een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 70584, 5201 CZ ’s-Hertogenbosch.

 

Het beroepschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste:

 • a.

  de naam en het adres van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

 • d.

  de gronden van het beroep.

Verder dient zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft te worden overlegd. Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

 

Voorlopige voorziening

Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de Rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch. In dat geval is extra griffierecht verschuldigd. Voorwaarde is dat u een beroepschrift heeft ingediend.

 

Naar boven