Versterking primaire waterkering in het project FluviaTiel, eerste fase

 

Met deze bekendmaking brengen wij u op de hoogte van het voornemen tot het versterken van een deel van de Echteldsedijk tussen de haven van Tiel en de voorhaven van het Amsterdam-Rijnkanaal, als onderdeel van het gebiedsontwikkelingsproject FluviaTiel.

Tevens informeren wij u over de mogelijkheid hierop te reageren.

 

Het project FluviaTiel betreft de herinrichting van het gebied tussen de rivier de Waal, het Amsterdam Rijnkanaal en de kern van Tiel. In dit gebied wordt het vergroten van de bescherming tegen overstroming gecombineerd met de vermindering van kwel in het aangrenzende stedelijk gebied en natuurontwikkeling in de Kleine Willemspolder.

 

De eerste fase van het project FluviaTiel bestaat uit de aanleg van een waterkerend landschap (een klimaatdijk) door de huidige primaire waterkering, de Echteldsedijk, te verhogen en te verbreden. Hiervoor wordt ook het binnendijkse Vijverterrein opgehoogd. Buitendijks wordt een natuurlijk landschap gerealiseerd, met ruimte voor recreatie (maaiveldverlaging en strang).

 

Waterschap Rivierenland heeft hiervoor een ontwerp-projectplan ingediend bij Gedeputeerde Staten van Gelderland. Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is reeds door Gedeputeerde Staten genomen.

Conform de Waterwet geldt een gecoördineerde procedure voor het versterken van de primaire waterkering. Dit betekent dat Gedeputeerde Staten de stukken ter inzage leggen, ervoor zorgdragen dat de bij hen ingediende zienswijzen door het bevoegde gezag worden behandeld en dat besluitvorming plaatsvindt. Gedeputeerde Staten dienen uiteindelijk het door het Algemeen Bestuur van het waterschap Rivierenland vastgestelde projectplan voor de versterking van de primaire waterkering goed te keuren.

De ontwerp-watervergunning van Rijkswaterstaat voor de ingrepen in de uiterwaard is op dit moment nog in voorbereiding. Deze wordt zo spoedig mogelijk bekendgemaakt en ter inzage gelegd zodat u hierop kunt reageren.

 

Inzage

Het ontwerp van het projectplan Waterwet ”Versterking primaire waterkering in het project Fluvia Tiel, eerste fase", de Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling en het m.e.r.-beoordelingsbesluit liggen ter inzage van donderdag 5 januari 2017 tot en met woensdag 15 februari 2017. De stukken kunnen op werkdagen worden ingezien bij de volgende instanties op de daar gebruikelijke openingstijden:

  • Waterschap Rivierenland, De Blomboogerd 1, Tiel;

  • Gemeente Tiel, Achterweg 2, Tiel;

  • Provincie Gelderland, Eusebiusplein 1a, Arnhem.

Indien u niet in staat bent tijdens de kantooruren de stukken in te zien, dan kunt u contact opnemen met de provincie Gelderland (zie onderstaand telefoonnummer).

De stukken zijn tevens in te zien op de website van Overheid.nl → Provinciaal Blad→vul in het veld ”Woord(en) of zinsdeel” de locatienaam in en klik op zoeken.

 

Zienswijzen

Een ieder kan vanaf 5 januari 2017 tot en met 15 februari 2017 schriftelijk en/of mondeling bij de provincie Gelderland een zienswijze indienen. De zienswijzen kunnen worden gezonden naar:

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Afdeling KOB/IBT

Postbus 9090, 6800 GX Arnhem

 

Graag onder vermelding van zaaknummer 2016-012250

Iedereen die zienswijzen inbrengt kan verzoeken om persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

 

Na goedkeuring door Gedeputeerde Staten van het projectplan kan door belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend, hiertegen beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Het projectplan en de vergunningen vallen onder de Crisis- en herstelwet. Ingevolge deze wet en het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet dienen de beroepsgronden in het beroepschrift te worden opgenomen en kunnen deze na afloop van de beroepstermijn niet meer worden aangevuld.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer J. van der Meulen van Waterschap Rivierenland, (T 0344 649 423 ) en de heer D. ten Hooven van de provincie Gelderland (T 026 359 88 10).

Gedeputeerde Staten van Gelderland

 

 

 

Naar boven