Plafond en openstellingsbesluit natuur- en landschap 2018

Bekendmaking van het besluit van 17 oktober 2017 - zaaknummer 2016-006188

 

GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

 

Gelet op artikel 4:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 1.2 van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 2016 (SNL 2016);

Gelet op artikel 44 van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 (SN 2000)

 

BESLUITEN

 

ARTIKEL I

 

Het Plafond en openstellingsbesluit voor natuur en landschap voor het aanvraagjaar 2018 als volgt vast te stellen:

 

1. SUBSIDIEPLAFOND

 

Het subsidieplafond ten behoeve van subsidies op grond van artikel 2.2 van de SNL 2016 voor de beheerperiode 2018 tot en met 2023 bedraagt totaal 4 miljoen euro.

 

2. AANVRAAGPERIODEN EN LOKET VOOR INDIENING

 

Aanvragen voor subsidies kunnen worden ingediend in de periode vanaf 15 november 2017 tot en met 31 december 2017 bij de Provincie Gelderland.

 

ARTIKEL II

 

Het percentage voor dit begrotingsjaar als bedoeld in artikel 44, vierde lid Subsidieregeling natuurbeheer 2000, zoals die luidde tot 1 oktober 2004, waarmee de subsidie functieverandering voor de subsidies die zijn verleend op grond van aanvragen voor de begrotingsjaren 2000 tot en met 2006 wordt verhoogd, bedraagt 0,32%.

 

ARTIKEL III

 

A.

 

Voor het begrotingsjaar 2018 vast te stellen de in de bijlagen bij dit besluit vermelde tarieven voor natuur- en landschapsbeheer als bedoeld in artikel 2.2 van de SNL 2016.

 

B.

 

De opslag voor prijsstijging zoals bedoeld in artikel 1.1 onderdeel w van de SNL 2016, waarmee de tarieven voor het begrotingsjaar worden verhoogd, bedraagt 3,93%. Deze indexering is verwerkt in de tarieven, die zijn opgenomen in de bijlagen bij dit besluit.

 

ARTIKEL IV

 

Dit besluit wordt geplaatst in het Provinciaal blad en treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1: Tarieven per hectare voor het begrotingsjaar 2018, behorende bij de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Gelderland 2016, onderdeel natuurbeheer

 

 

Natuur

 

 

1,0393

 

 

Eenheid

T arieven 2018 75 % SKP

G eïndexeerde tarieven 2018

N01.01

Zee en wad

ha.

€ 0,36

€ 0,37

N01.02

Duin- en kwelderlandschap

ha.

€ 57,34

€ 59,59

N01.03

Rivier- en moeraslandschap

ha.

€ 96,72

€ 100,52

N01.04

Zand- en kalklandschap

ha.

€ 74,23

€ 77,14

N02.01

Rivier

ha.

€ 3,87

€ 4,02

N03.01

Beek en bron

ha.

€ 76,19

€ 79,18

N04.01

Kranswierwater

ha.

€ 42,82

€ 44,50

N04.02

Zoete plas

ha.

€ 43,13

€ 44,83

N04.03

Brak water

ha.

€ 53,51

€ 55,61

N04.04

Afgesloten zeearm

ha.

€ 0,36

€ 0,37

N05.01

Moeras

ha.

€ 705,71

€ 733,44

N05.02

Gemaaid rietland

ha.

€ 485,34

€ 504,41

N06.01

Veenmosrietland en moerasheide

ha.

€ 1.614,62

€ 1.678,07

N06.02

Trilveen

ha.

€ 1.898,07

€ 1.972,66

N06.03

Hoogveen

ha.

€ 150,09

€ 155,99

N06.04

Vochtige heide

ha.

€ 233,93

€ 243,13

N06.05

Zwakgebufferd ven

ha.

€ 55,60

€ 57,78

N06.06

Zuur ven of hoogveen ven

ha.

€ 72,11

€ 74,95

N07.01

Droge heide

ha.

€ 155,79

€ 161,91

N07.02

Zandverstuiving

ha.

€ 93,82

€ 97,50

N08.01

Strand en embryonaal duin

ha.

€ 8,75

€ 9,10

N08.02

Open duin

ha.

€ 237,11

€ 246,42

N08.03

Vochtige duinvallei

ha.

€ 981,86

€ 1.020,45

N08.04

Duinheide

ha.

€ 179,66

€ 186,72

N09.01

Schor of kwelder

ha.

€ 110,83

€ 115,18

N10.01

Nat schraalland

ha.

€ 1.619,84

€ 1.683,50

N10.02

Vochtig hooiland

ha.

€ 969,46

€ 1.007,56

N11.01

Droog schraalland

ha.

€ 573,00

€ 595,52

N12.01

Bloemdijk

ha.

€ 1.766,85

€ 1.836,29

N12.02

Kruiden- en faunarijk grasland

ha.

€ 171,11

€ 177,84

N12.03

Glanshaverhooiland

ha.

€ 371,87

€ 386,49

N12.04

Zilt- en overstromingsgrasland

ha.

€ 429,44

€ 446,32

N12.05

Kruiden- en faunarijke akker

ha.

€ 713,69

€ 741,74

N12.06

Ruigteveld

ha.

€ 85,28

€ 88,63

N13.01

Vochtig weidevogelgrasland

ha.

€ 536,93

€ 558,03

N13.02

Wintergastenweide

ha.

€ 22,60

€ 23,49

N14.01

Rivier- en beekbegeleidend bos

ha.

€ 33,58

€ 34,90

N14.02

Hoog- en laagveenbos

ha.

€ 17,23

€ 17,90

N14.03

Haagbeuken- en essenbos

ha.

€ 51,28

€ 53,29

N15.01

Duinbos

ha.

€ 58,10

€ 60,38

N15.02

Dennen-, eiken en beukenbos

ha.

€ 90,58

€ 94,14

N16.01

Droog bos met productie (vervallen per 1-1-2018)

 

-

-

N16.02

Vochtig bos met productie (vervallen per 1-1-2018)

-

-

 

N16.03

Droog bos met productie

ha.

€ 24,33

€ 25,29

N16.04

Vochtig bos met productie

ha.

€ 43,77

€ 45,49

N17.02

Droog hakhout

ha.

€ 401,13

€ 416,89

N17.03

Park- en stinzenbos

ha.

€ 248,72

€ 258,50

N17.04

Eendenkooi

ha.

€ 2.169,72

€ 2.254,99

N17.05

Wilgengriend

ha.

€ 3.269,03

€ 3.397,50

N17.06

Vochtig en hellinghakhout

ha.

€ 565,43

€ 587,65

 

Recreatietoeslag (vervallen per 1-1-2018)

 

-

-

 

Openstellingsbijdrage voorzieningen (per 1-1-2018)

ha.

€ 37,18

€ 38,64

 

Toezicht bijdrage (niet opengesteld in Gelderland)

ha.

€ 0,00

€ 0,00

 

Bijlage 2: Tarieven voor het begrotingsjaar 2018, behorende bij de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Gelderland 2016, onderdeel landschapselementen

 

 

Landschap

 

 

1,0393

 

 

E enheid

T arieven 2018 75% SKP

G eïndexeerde tarieven 2018

L01.01.00

Poel en klein historisch water - gemiddeld

stuks

€ 129,54

€ 134,63

L01.02.00

Houtwal en houtsingel - gemiddeld

ha

€ 3.057,08

€ 3.177,22

L01.03.00

Elzensingel bedekking - gemiddeld

100 m

€ 96,60

€ 100,40

L01.04.00

Bossingel en bosje (vervallen per 1-1-2018)

ha

-

-

L01.05.00

Knip- of scheerheg jaarlijkse cyclus - gemiddeld

100 m

€ 216,50

€ 225,00

L01.06.00

Struweelhaag

100 m

€ 257,21

€ 267,32

L01.07.00

Laan

100 m

€ 264,45

€ 274,84

L01.08.00

Knotboom - gemiddeld

stuks

€ 11,37

€ 11,82

L01.09.00

Hoogstamboomgaard

ha

€ 1.705,31

€ 1.772,32

L01.16.00

Bossingel

ha

€ 1.547,41

€ 1.608,22

L02.01

Fortterrein

ha

€ 709,31

€ 737,18

L02.02

Historisch bouwwerk en erf

ha

€ 33,86

€ 35,19

L02.03

Historische tuin

ha

€ 4.351,97

€ 4.523,00

L03.01

Aardwerk en Groeve

ha

€ 794,18

€ 825,39

 

Bijlage 3: Tarieven voor het begrotingsjaar 2018, behorende bij de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Gelderland 2016, onderdeel monitoring natuurterreinen

 

 

Monitoring

 

 

1,0393

 

 

 

T arieven 2018 75% SKP

Geïndexeerde tarieven 2018

N01.02

Duin- en kwelderlandschap

 

€ 16,71

€ 17,37

N01.03

Rivier- en moeraslandschap

 

€ 10,13

€ 10,53

N01.04

Zand- en kalklandschap

 

€ 9,10

€ 9,46

N05.01

Moeras

 

€ 23,65

€ 24,58

N05.02

Gemaaid rietland

 

€ 12,60

€ 13,09

N06.01

Veenmosrietland en moerasheide

 

€ 26,33

€ 27,36

N06.02

Trilveen

 

€ 22,59

€ 23,48

N06.03

Hoogveen

 

€ 30,53

€ 31,73

N06.04

Vochtige heide

 

€ 15,72

€ 16,34

N06.05

Zwak gebufferd ven

 

€ 97,88

€ 101,72

N06.06

Zuur ven of hoogveen ven

 

€ 97,77

€ 101,62

N07.01

Droge heide

 

€ 14,47

€ 15,04

N07.02

Zandverstuiving

 

€ 14,47

€ 15,04

N08.01

Strand en embryonaal duin

 

€ 7,96

€ 8,27

N08.02

Open duin

 

€ 20,95

€ 21,77

N08.03

Vochtige duinvallei

 

€ 26,80

€ 27,85

N08.04

Duinheide

 

€ 14,47

€ 15,04

N09.01

Schor of kwelder

 

€ 18,68

€ 19,41

N10.01

Nat schraalland

 

€ 30,43

€ 31,63

N10.02

Vochtig hooiland

 

€ 22,09

€ 22,96

N11.01

Droog schraalland

 

€ 18,09

€ 18,80

N12.01

Bloemdijk

 

€ 16,12

€ 16,75

N12.02

Kruiden- en faunarijk grasland

 

€ 5,08

€ 5,28

N12.03

Glanshaverhooiland

 

€ 16,74

€ 17,40

N12.04

Zilt- en overstromingsgrasland

 

€ 18,68

€ 19,42

N12.05

Kruiden- en faunarijke akker

 

€ 9,08

€ 9,44

N12.06

Ruigteveld

 

€ 5,13

€ 5,33

N13.01

Vochtig weidevogelgrasland

 

€ 8,19

€ 8,51

N14.01

Rivier- en beekbegeleidend bos

 

€ 19,32

€ 20,07

N14.02

Hoog- en laagveenbos

 

€ 10,34

€ 10,74

N14.03

Haagbeuken- en essenbos

 

€ 17,44

€ 18,13

N15.01

Duinbos

 

€ 7,55

€ 7,85

N15.02

Dennen-, eiken- en beukenbos

 

€ 7,55

€ 7,85

N16.03

Droog bos met productie (nieuw per 1-1-2018)

 

€ 5,06

€ 5,26

N16.04

Vochtig bos met productie (nieuw per 1-1-2018)

 

€ 5,06

€ 5,26

N17.01

Vochtig hakhout en middenbos (vervallen per 1-1-2018)

 

 

 

N17.02

Droog hakhout

 

€ 3,07

€ 3,19

N17.03

Park- en stinzenbos

 

€ 3,07

€ 3,19

N17.05

Wilgengriend ( nieuw per 1-1-2018)

 

€ 14,27

€ 14,83

N17.06

Vochtig en hellinghakhout

 

€ 14,27

€ 14,83

 

 

Gepubliceerd te Arnhem

Gedeputeerde Staten van Gelderland

C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koning

P.G.G. Hilhorst - secretaris

   

Meer informatie

Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99, e-mailadres: post@gelderland.nl.

 

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie van Advies voor Bezwaarschriften en Klachten, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

 

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, telefoonnummer (026) 359 20 00 of op www.rechtspraak.nl.

 

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl). U kunt die informatie, vervat in de brochure "Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation", ook opvragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.

Naar boven