Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2017, 4771Overige besluiten van algemene strekkingStimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen 2018

Gedeputeerde Staten van Limburg

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. bekend dat zij in hun vergadering van 10 oktober 2017 hebben vastgesteld:

STIMULERINGSREGELING BOVENLOKALE EVENEMENTEN 2018

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  ANBI-status: erkenning door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling. Vanaf 1 januari 2010 gelden nieuwe voorwaarden om door de Belastingdienst te worden aangewezen als ANBI. Wij verwijzen hiervoor naar de Belastingdienst (http://www.belastingdienst.nl).

 • 2.

  Bovenlokale uitstraling: het evenement moet niet alleen op de eigen lokale gemeenschap gericht zijn, waarbinnen het evenement plaatsvindt, maar ook op het aantrekken van publiek en deelnemers van buiten deze gemeenschap.

 • 3.

  (Volks)cultuur: zowel professionele als amateurkunsten op de terreinen muziek, dans, toneel, beeldende kunst, media, mode, film, design, architectuur, vormgeving, bibliotheken, letteren, taal, literatuur, monumenten, archeologie, musea, harmonieën, fanfares, schutterijen, koren, immaterieel erfgoed, carnaval en culinaire evenementen.

 • 4.

  Evenement: een georganiseerde gebeurtenis, activiteit, (openlucht)manifestatie, (thema)dag/dagen, op het gebied van (volk)cultuur en/of sport, open voor publiek.

 • 5.

  SBBI-status: voorwaarden die de Belastingdienst stelt aan sociaal belang behartigende instellingen. Voor de voorwaarden hiervoor verwijzen wij naar de Belastingdienst (http://www.belastingdienst.nl).

 • 6.

  Sport: één of meer van de speerpunt-, kern- en/of kanssporten als bedoeld in het van toepassing zijnde provinciaal sportbeleid.

Artikel 2 Doel van de regeling

Doel van deze stimuleringsregeling is om evenementen met een bovenlokale uitstraling op het gebied van (volk)cultuur en/of sport, die mede door vrijwilligers worden georganiseerd en uitgevoerd, te stimuleren waardoor de sociale verbindingen in leefgemeenschappen worden versterkt.

Artikel 3 Aanvrager

Voor subsidie kunnen in aanmerking komen verenigingen en stichtingen, waarvan het bestuur onbezoldigd is en waarbij uit de statuten blijkt dat zij actief zijn op het gebied van (volks)cultuur en/of sport.

Artikel 4 Subsidievaststelling

De subsidie wordt direct, zonder voorafgaande verleningsbeschikking, vastgesteld.

Hoofdstuk 2 Criteria

Artikel 5 Subsidiecriteria

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, gelden de volgende criteria:

 • 1.

  Het evenement vindt plaats tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2019.

 • 2.

  Het evenement vindt (grotendeels) in de provincie Nederlands-Limburg plaats;

 • 3.

  Er moet sprake zijn van een Limburgs belang. Hiervan is sprake als:

  • a.

   aanvrager is gevestigd in Nederlands-Limburg; en/of

  • b.

   het evenement (grotendeels) in Nederlands-Limburg plaatsvindt.

 • 4.

  Het moet een (volks)cultureel- en/of sportevenement met bovenlokale uitstraling betreffen.

 • 5.

  Het evenement moet een publieksbereik hebben van tenminste 500 personen (bezoekers, vrijwilligers en deelnemers tezamen).

 • 6.

  Het evenement dient plaats te vinden met inzet van vrijwilligers.

 • 7.

  De aanvrager heeft van de gemeente(n) een financiële bijdrage(n) ontvangen voor het betreffende evenement in 2018.

 • 8.

  De aanvrager beschikt over de ANBI-status of voldoet aan de voorwaarden die worden gesteld aan de SBBI-status.

 • 9.

  De subsidieaanvraag dient vóór aanvang van het evenement te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten. Dit criterium is niet van toepassing op evenementen die in januari 2018 plaatsvinden.

Artikel 6 Afwijzingsgronden

In aanvulling op artikel 17 van de Algemene Subsidieverordening 2017 Provincie Limburg e.v., wordt de subsidieaanvraag afgewezen indien:

 • 1.

  het evenement niet aansluit bij de doelstelling van deze stimuleringsregeling zoals gesteld in artikel 2;

 • 2.

  de subsidieaanvraag niet is ingediend door een aanvrager zoals gesteld in artikel 3;

 • 3.

  niet wordt voldaan aan (één van) de criteria in artikel 5;

 • 4.

  het een evenement met een besloten karakter betreft;

 • 5.

  het een paracommercieel evenement, waar betaalde krachten beroepsmatig een deel van de kosten van de organisatie van het evenement uitmaken, betreft;

 • 6.

  het een evenement met grotendeels commerciële doeleinden, zoals markten en braderieën, betreft;

 • 7.

  het bij een sportevenement reguliere clubwedstrijden in competitieverband op nationaal of internationaal niveau betreft;

 • 8.

  de Provincie Limburg hetzelfde evenement al op een andere wijze subsidieert en/of financiert, met uitzondering van bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg en/of het Cultuurparticipatiefonds Limburg. Bijdragen ontvangen van het Huis voor de Kunsten Limburg, in het kader van de Motie Volkscultuur of in de vorm van een projectbijdrage, worden hierbij beschouwd als subsidiëring/financiering door de Provincie Limburg;

 • 9.

  een vereniging of stichting in 2017 binnen de Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen 2017 dan wel in 2018 binnen de Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen 2018 een subsidie heeft ontvangen voor het betreffende evenement en die vereniging of stichting 2018 wederom een subsidie aanvraagt;

 • 10.

  de subsidieaanvraag betrekking heeft op activiteiten die gericht zijn op de continuïteit van de vereniging of stichting; en/of

 • 11.

  de subsidieaanvraag is ontvangen buiten de periode en specifieke termijn zoals vermeld in artikel 10.

Hoofdstuk 3 Financiële aspecten

Artikel 7 Subsidieplafond

 • 1.

  Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond van deze stimuleringsregeling vast.

 • 2.

  De wijze van verdeling van het subsidieplafond kunt u raadplegen op www.limburg.nl/subsidies > subsidieplafonds.

Artikel 8 Subsidiebedrag

 • 1.

  De vast te stellen subsidie voor een evenement bedraagt maximaal € 2.500,00.

 • 2.

  De subsidie zal nooit hoger zijn dan de financiële bijdrage(n) van de gemeente(n) aan de vereniging of stichting voor het betreffende evenement in 2018.

Hoofdstuk 4 Aanvraagprocedure

Artikel 9 Indienen aanvraag

 • 1.

  Een subsidieaanvraag kan uitsluitend worden ingediend bij Gedeputeerde Staten met gebruikmaking van het standaard aanvraagformulier dat geplaatst is op de website van de Provincie Limburg: www.limburg.nl/subsidies > actuele subsidieregelingen.

 • 2.

  De aanvraag dient een volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend standaard aanvraagformulier te bevatten en te zijn voorzien van bijlagen zoals aangegeven in het formulier en dient te worden verzonden naar het op het formulier aangegeven adres (Gedeputeerde Staten van Limburg, Cluster Subsidies, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht). De volgende bijlagen dienen aan het aanvraagformulier te worden toegevoegd:

  • a.

   Een begroting, met een overzicht van alle kosten en inkomsten, welke is toegespitst op het betreffende evenement waarvoor subsidie wordt gevraagd;

  • b.

   Een bewijs van een financiële bijdrage(n) van de gemeente(n) voor het betreffende evenement in 2018.

Artikel 10 Termijn voor indienen aanvraag

 • 1.

  De subsidieaanvraag kan vanaf 1 januari 2018 worden ingediend en dient uiterlijk 31 december 2018 te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten.

 • 2.

  Voor de datum van ontvangst is de datum van de ontvangststempel van de Provincie Limburg bepalend.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 11 Hardheidsclausule

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslissen Gedeputeerde Staten.

 • 2.

  Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling, naar het oordeel van Gedeputeerde Staten, tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kunnen Gedeputeerde Staten van enige bepaling afwijken.

Artikel 12 Inwerkingtreding, beëindiging en citeertitel

 • 1.

  Deze stimuleringsregeling treedt in werking op 1 januari 2018 .

 • 2.

  Deze stimuleringsregeling vervalt met ingang van 1 januari 2019, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op subsidieaanvragen die vóór die datum zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten en subsidiebesluiten die vóór die datum zijn genomen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.

 • 3.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen 2018”.

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 10 oktober 2017

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

de heer drs. G.H.E. Derks MPA

TOELICHTING STIMULERINGSREGELING BOVENLOKALE EVENEMENTEN 2018

Algemeen

Deze regeling is voortgekomen uit het initiatiefvoorstel vanuit Provinciale Staten om te komen tot een stimuleringsregeling voor bovenlokale evenementen georganiseerd door vrijwilligersorganisaties op het gebied van cultuur en sport. Dit voorstel werd op 4 november 2011 unaniem aangenomen door Provinciale Staten en is door Gedeputeerde Staten uitgewerkt in een subsidieregeling.

Aanleiding voor nog een vervolg is de constatering dat deze regeling in een duidelijke behoefte voorziet door het mede mogelijk maken van evenementen, georganiseerd door vrijwilligers in verenigingsverband en daarmee de sociale verbindingen in leefgemeenschappen versterkt.

Subsidie kan alleen worden aangevraagd door verenigingen en stichtingen, waarvan het bestuur onbezoldigd is en waarbij uit de statuten blijkt dat zij actief zijn op het gebied van (volks)cultuur en/of sport. Alleen deze soort vrijwilligersorganisaties komen dus voor een subsidie in aanmerking. Op deze wijze wil de Provincie Limburg ondersteuning geven aan de belangrijke sociale functie die deze organisaties van oudsher vervullen in de lokale gemeenschappen, die nog eens wordt verbreed wanneer de gehele lokale gemeenschap bij het organiseren van een evenement wordt betrokken.

De bedoeling van de regeling is uitdrukkelijk niet om reguliere kleinschalige activiteiten te stimuleren die niet boven de reikwijdte van de lokale gemeenschap uitkomen. Hiervoor verwijzen wij naar de verantwoordelijkheid van de lokale gemeenschappen en gemeenten.

Deze regeling is een nadere subsidieregeling in aanvulling op de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v., die op de website www.limburg.nl/subsidies > subsidiestelsel 2017 is te vinden.

Artikel 4 Subsidievaststelling

De subsidieaanvraag wordt zonder voorafgaande verleningsbeschikking vastgesteld. De subsidieverleningen in het kader van deze regeling zijn onderhevig aan steekproefsgewijze controle.

Artikel 5, zevende lid Subsidiecriteria

Om voor subsidie in aanmerking te komen, geldt dat de aanvrager van de gemeente(n) een financiële bijdrage(n) heeft ontvangen voor het betreffende evenement in 2018. Dit betekent dat met het (enkel) hebben van bijdrage(n) in natura van de gemeente(n) niet wordt voldaan aan dit criterium. Een bijdrage in natura waarvoor de gemeente zelf extra kosten maakt (bijvoorbeeld korting op zaalhuur, het om niet ter beschikking stellen van een zaal), wordt binnen deze regeling gezien als financiële bijdrage van de gemeente. Kosten gerelateerd aan reguliere werkzaamheden/taken van de gemeente, ambtelijke inzet en vrijstelling van vergunningen worden niet gezien als een bijdrage in natura waarvoor de gemeente zelf extra kosten maakt. Over de relatie tussen de hoogte van de provinciale subsidie en de gemeentelijke subsidie is in artikel 8, tweede lid, een bepaling opgenomen.

 

Daarnaast moet die financiële bijdrage specifiek zijn bedoeld voor het evenement in 2018 waarvoor subsidie wordt gevraagd bij de Provincie Limburg. Een aantal verenigingen en stichtingen krijgt van de gemeente (o.b.v. het ledenaantal) een structurele jaarlijkse subsidie. In dat geval is de financiële bijdrage voor het betreffende evenement veelal verdisconteerd in de structurele bijdrage. Indien een vereniging of stichting deze jaarlijkse subsidie (geheel of gedeeltelijk) wenst in te zetten voor het betreffende evenement, vragen wij u het volgende aan te leveren:

 • een begroting met daarin duidelijk vermeld welk bedrag u van de structurele subsidie wenst in te zetten voor het betreffende evenement in 2018;

 • Een bewijs van financiële bijdrage(n) van de gemeente(n) voor het betreffende evenement in 2018, zijnde:

  • een bewijs van een (structurele) subsidie van de gemeente(n) voor het jaar 2018, dan wel;

  • een schriftelijke verklaring van de gemeente, waaruit blijkt dat de in de begroting genoemde financiële bijdrage van de gemeente is bestemd voor het betreffende evenement in 2018. Door in te stemmen met de door u aan ons overgelegde begroting geeft de gemeente te kennen dat de door de gemeente verstrekte subsidie (geheel of gedeeltelijk) kan worden aangewend voor het betreffende evenement in 2018.

Artikel 5, achtste lid Subsidiecriteria

Voorwaarde is dat de aanvrager beschikt over de ANBI-status of voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden aan de SBBI-status. Het daadwerkelijk bezitten van de SBBI-status is niet verplicht. Voldoende is derhalve dat de vereniging of stichting ‘voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden aan’ het hebben van de SBBI-status.

Artikel 6, zesde lid Afwijzingsgronden

Beoogd is evenementen met grotendeels commerciële doeleinden buiten de regeling te houden. De (eventueel) commerciële component moet ondergeschikt zijn aan het (volks)culturele en/of sportieve thema van het evenement.

Artikel 8, tweede lid Subsidiebedrag

Uit deze bepaling blijkt dat het subsidiebedrag wordt berekend aan de hand van de financiële bijdrage(n) van de gemeente(n). In lijn met artikel 5, zevende lid, wordt alleen gekeken naar de ‘financiële’ bijdrage(n). Dit betekent dat bijdrage(n) in natura, waarvoor de gemeente zelf geen extra kosten maakt, niet worden meegenomen bij de berekening van het subsidiebedrag.