Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2017, 4752Overige besluiten van algemene strekkingWijziging van het Besluit tot vaststelling van de Subsidieplafonds 2017 met verdeelregels voor het verstrekken van subsidie voor activiteiten die passen binnen het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2014-2020

Bekendmaking van het besluit van 17 oktober 2017– zaaknummer 2014-016804 tot wijziging van een regeling

 

GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND, handelend in hun hoedanigheid van Managementautoriteit van het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2014-2020,

 

Gelet op de artikelen 4:25 en 4:26 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 5.2.2 en 5.2.5, derde lid, van de Regeling Europese EZ-subsidies, alsmede de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2017,

 

BESLUITEN:

Artikel I  

Het Besluit tot vaststelling van de Subsidieplafonds 2017 met verdeelregels voor het verstrekken van subsidie voor activiteiten die passen binnen het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2014-2020 als volgt te wijzigen:

 

A.

 

Artikel 5a, derde lid, komt te luiden:

 • 3.

  Het subsidieplafond bedraagt voor de verstrekking van subsidies voor grote R&D-samenwerkingsprojecten zoals bedoeld in dit artikel:

  • a.

   voor zover de activiteiten ten goede komen aan de provincie Gelderland: € 8.680.000;

  • b.

   voor zover de activiteiten ten goede komen aan de provincie Overijssel: € 1.050.000.

Artikel II  

Dit wijzigingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Gepubliceerd te Arnhem

Gedeputeerde Staten van Gelderland

C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koning

P.G.G. Hilhorst - secretaris