Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2017, 4747VerordeningenWijziging van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2017

Bekendmaking van het besluit van 17 oktober 2017– zaaknummer 2014-016804 tot wijziging van een regeling

 

GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND, handelend in hun hoedanigheid van Managementautoriteit van het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2014-2020,

 

Gelet op artikel 9 van de Uitvoeringswet EFRO;

 

Gelet op artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Gelet op de goedkeuring van deze beleidsregel door het Comité van Toezicht op 20 januari 2017 op grond van artikel 110, tweede lid, aanhef en onder a, van Verordening (EU) Nr. 1303/2013 van het Europese Parlement en de Raad, van 17 december 2013, houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad (PbEU L 347/320);

 

BESLUITEN:

Artikel I  

De Beleidsregel Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2017 als volgt te wijzigen:

 

Na artikel 3.3.7 wordt een artikel ingevoegd dat luidt:

 

Artikel 3.3.8

De subsidie bedraagt voor aanvragen die worden ingediend binnen het tijdvak van de openstelling bedoeld in artikel 5a van het openstellingsbesluit:

  • a.

    per aanvraag: minimaal € 250.000 en maximaal € 2.000.000 van de subsidiabele kosten;

  • b.

    per subsidieontvanger: ten hoogste 40% van zijn deel van de subsidiabele kosten, indien de activiteiten zijn gericht op koolstofarme innovatie en experimentele ontwikkeling;

  • c.

    per subsidieontvanger: ten hoogste 40% van zijn deel van de subsidiabele kosten, indien de activiteiten zijn gericht op koolstofarme innovatie en industrieel onderzoek in combinatie met experimentele ontwikkeling.

 

Artikel II  

Dit wijzigingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Gepubliceerd te Arnhem

Gedeputeerde Staten van Gelderland

C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koning

P.G.G. Hilhorst - secretaris