Provinciaal blad van Noord-Brabant

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-BrabantProvinciaal blad 2017, 4713VerordeningenVijfde wijzigingsregeling Subsidieregeling provinciaal milieu- en waterplan Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

 

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten op 2 februari 2016 de Subsidieregeling provinciaal milieu- en waterplan Noord-Brabant hebben vastgesteld;

 

Overwegende dat de tweede tender van paragraaf 2 “Klimaatrobuuste zoetwatervoorziening hoge zandgronden overige doelgroepen” inmiddels is afgerond en geëvalueerd;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten naar aanleiding daarvan enkele kleine wijzigingen in paragraaf 2 van de Subsidieregeling provinciaal milieu- en waterplan Noord-Brabant wensen door te voeren en een derde tender wensen open te stellen;

 

Besluiten vast te stellen de volgende regeling

Artikel I Wijzigingen

De Subsidieregeling provinciaal milieu- en waterplan Noord-Brabant wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

Artikel 2.1 komt te luiden:

Artikel 2.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • a.

  arm’s length beginsel: beginsel dat partijen in een transactie handelen alsof zij onafhankelijk zijn van elkaar en het daaruit voortvloeiende contract wordt gesloten conform de gebruikelijke conventies in de markt;

 • b.

  ASV: Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

 • c.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • d.

  beheergebied DHZ: beheergebied van het Deltaplan Hoge Zandgronden als opgenomen op de kaart in bijlage 1;

 • e.

  BrUG: door Provinciale Staten op 21 september 2012 vastgestelde integrale natuur en landschapsvisie “Brabant: uitnodigend groen”;

 • f.

  Deltaplan Hoge Zandgronden: regionale uitwerking van het Deltaprogramma Zoetwater;

 • g.

  kennisinstelling: verzamelnaam voor alle universiteiten, hogescholen, onderzoeksinstellingen en academische ziekenhuizen;

 • h.

  kosten derden: kosten als bedoeld in artikel 3 van de Regeling uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen subsidies Noord-Brabant;

 • i.

  KRW: Kaderrichtlijn Water;

 • j.

  MKB-onderneming: kleine en middelgrote onderneming als bedoeld in artikel 1, onder 28, van Verordening 1303/2013 en bijlage I van Aanbeveling van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (2003/361/EG);

 • k.

  Natuur Netwerk Brabant: netwerk als bedoeld in artikel 1, onder 1.59, van de Verordening ruimte 2014, met uitzondering van ecologische verbindingszones;

 • l.

  Natuurorganisatie: non-profitorganisatie met een statutair doel gericht op natuur- of milieu;

 • m.

  PAS: Programmatische Aanpak Stikstof;

 • n.

  Programmatische Aanpak Stikstof: landelijke beleidsregel Programmatische Aanpak Stikstof, als bedoeld in artikel 2.1 van het Besluit natuurbescherming

 • o.

  Projectgroep DHZ: projectgroep Deltaplan Hoge Zandgronden, bestaande uit de ambtelijke vertegenwoordigers van bij het Deltaplan Hoge Zandgronden betrokken partijen;

 • p.

  Verordening: verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014, waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard, Pb L 187/1 van 26 juni 2014 (algemene groepsvrijstellingsverordening).

 

B

De onderdelen a en b van artikel 2.6, komen te luiden:

 • a.

  het project wordt uitgevoerd in het beheergebied DHZ, opgenomen in bijlage 1;

 • b.

  het project is gericht op het verbeteren van de klimaatbestendigheid van de zoetwatervoorziening, door ten minste een van de volgende maatregeltypen:

  • 1º.

   vermindering van de watervraag;

  • 2º.

   voorkomen of beperken van extra watervraag door een veranderend klimaat;

  • 3º.

   waterconservering door verbetering van de sponswerking van het watersysteem;

  • 4º.

   optimaliseren van wateraanvoer;

  • 5º.

   adapteren aan de effecten van droogte;

 

C

In artikel 2.7 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 • 1.

  Het eerste lid, onder b, komt te luiden:

  • b.

   investeringskosten als bedoeld onder a, in de vorm van personeelskosten voor coördinerende taken van de aanvrager en alle deelnemers van het samenwerkingsverband, met uitzondering van publiekrechtelijke rechtspersonen niet zijnde kennisinstellingen;

 • 2.

  Het tweede lid, onder a, komt te luiden:

  • a.

   personeelskosten voor coördinerende taken van de aanvrager en alle deelnemers van het samenwerkingsverband, met uitzondering van publiekrechtelijke rechtspersonen, niet zijnde kennisinstellingen.

 

D

Artikel 2.9 komt te luiden:

Artikel 2.9 Vereisten subsidieaanvraag

Subsidieaanvragen worden ingediend binnen de tenderperiode van 18 oktober 2017 tot en met 28 januari 2018.

 

E

Artikel 2.10 komt te luiden:

Artikel 2.10 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 2.4, voor de tenderperiode, genoemd in artikel 2.9, vast op € 3.000.000.

 

F

Het derde lid van artikel 2.11 komt te luiden:

 • 3.

  In afwijking van het eerste lid, bedraagt de hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 2.4, 50 procent van de subsidiabele kosten, indien de subsidieaanvrager een publiekrechtelijke rechtspersoon, een natuurorganisatie of een kennisinstelling is en er geen sprake is van economische activiteiten.

Artikel II Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel III Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Vijfde wijzigingsregeling Subsidieregeling provinciaal milieu- en waterplan Noord-Brabant.

 

’s-Hertogenbosch, 10 oktober 2017

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris,

mw. ir. A.M. Burger