Provinciaal blad van Noord-Brabant

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-BrabantProvinciaal blad 2017, 4585BeleidsregelsTweede wijzigingsregeling Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

 

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten op 20 december 2016 de Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant hebben vastgesteld, waarin is vastgelegd op welke wijze Gedeputeerde Staten aan een aantal aan hen op grond van de Wet natuurbescherming toegekende bevoegdheden uitvoering zullen geven;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten het ter verduidelijking van hun beleid wenselijk achten deze beleidsregel te wijzigen;

 

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

 

Artikel 1 Wijzigingen

De Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

In artikel 1.1 worden, onder verlettering van de onderdelen b tot en met i tot d tot en met k, twee onderdelen ingevoegd, luidende:

 • b.

  kritische depositie waarde: grenswaarde voor stikstofbelasting waarboven kans bestaat op negatieve effecten op de natuur;

 • c.

  naderende overbelasting: belasting waarbij de totale stikstofdepositie van maximaal 70 mol per hectare per jaar onder de kritische depositiewaarde wordt genaderd;

   

B.

In artikel 1.3 wordt, onder vernummering van de leden 3 en 4 tot 4 en 5, een nieuw lid ingevoegd, luidende:

 • 3.

  De 3,00 mol, bedoeld in het eerste lid en tweede lid, heeft enkel betrekking op de belasting van de hectares waarbinnen een voor stikstof gevoelig natuurlijke habitat of stikstof gevoelige habitat van een soort voorkomt en waarbij sprake is van een overbelasting van stikstofdepositie of naderende overbelasting.

Artikel II Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2017.

Artikel III Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Tweede wijzigingsregeling Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant.

 

’s-Hertogenbosch, 25 september 2017

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris

mw. ir. A.M. Burger

Toelichting behorende bij de Tweede wijzigingsregeling Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant.

 

Algemeen

 

De aanleiding voor de aanpassing van deze beleidsregel is de uitbreiding van de monitoringstool in het modelprogramma Aerius, die in gebruik is sinds 1 september 2017. Deze maakt een onderscheid tussen de gebieden gelegen binnen de aangewezen Natura 2000-gebieden waarvan de in het gebied voorkomende stikfstofdepositie als toetsingscriterium relevant is voor de beoordeling van een vergunningaanvraag en de gebieden waarbij dat niet het geval is. In laatstgenoemde gebieden wordt de in de gebieden voorkomende stikfstofdepositie wel gemonitoord.

De aanpassing beoogt het toepassingsbereik van deze beleidsregel te beperken tot die gebieden binnen de aangewezen Natura 2000-gebieden die overbelast zijn, dan wel waar de grens van de overbelasting nadert.

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

 

de voorzitter

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

 

de secretaris

mw. ir. A.M. Burger