Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2017, 4222Beschikkingen | aanvraagOntwerpbeschikking wet natuurbescherming, Benedenkerkseweg 138 te Stolwijk

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat het voornemen bestaat om vergunning te verlenen voor het exploiteren van een melkrundveehouderij en het uitbreiden van de dieraantallen. De locatie betreft Benedenkerkseweg 138, 2821 LG te Stolwijk.

Zienswijze en inzage

De ontwerpbeschikking en de relevante documenten liggen vanaf 27 september 2017 zes weken ter inzage. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren brengen. Een zienswijze moet het zaaknummer 00485997, naam en adres van de indiener en de dagtekening bevatten.

Een zienswijze moet worden gezonden aan Omgevingsdienst Haaglanden, Postbus 14060, 2501 GB Den Haag, of via e-mail: vergunningen@odh.nl.

Voor informatie over de openingstijden en locatie voor het inzien van de ontwerpbeschikking en de relevante documenten verwijzen wij u naar de website van de Omgevingsdienst Haaglanden en van de gemeente Krimpenerwaard.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.