Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2017, 4171Overige besluiten van algemene strekkingBesluit directeur CZ tot aanwijzen mr P.B. van Arragon als plv. treasurer en verlenen ondermandaat ingaande 1 oktober 2017

 

BESLUIT:

de directeur Concernzaken

 

GELET OP :

  • -

    het mandaat- en volmachtbesluit van de Commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland voor de provinciale organisatie 2016 van 8 december 2015, zoals gepubliceerd in het Provinciaal Blad van 15 december 2015, nr. 8293;

  • -

    het mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor de provinciale organisatie 2017 van 20 december 2016, zoals gepubliceerd in het Provinciaal Blad van 22 december 2016, nr. 6905;

Artikel 1

Aanwijzen plaatsvervangend treasurer

De directeur Concernzaken wijst aan de heer mr P.B. van Arragon, ambtenaar in algemene dienst van de provincie Zuid-Holland, werkzaam als financieel beleidsmedewerker bij bureau Strategische Bedrijfsvoering van de afdeling Financiële en Juridische Zaken, als plaatsvervangend treasurer.

Artikel 2

Ondermandaat

De directeur Concernzaken stelt vast het ondermandaat ten behoeve van de in het voorgaande artikel aangewezen plaatsvervangend treasurer, voor werkzaamheden betreffende de vervanging van de treasurer, als volgt:

 

Bevoegdheid

Voorwaarden

Beslisser

ACF01

Besluiten:

-tot het plaatsen en vervroegd opnemen van deposito’s binnen de schatkist;

-tot het aantrekken van leningen bij een financiële instelling of een publiekrechtelijk lichaam die voldoen aan de Wet Fido.

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

-maximaal € 100 mln;

-maximale looptijd 3 mnd.

Besluiten tot het storten van het nominale bedrag van een of meer aandelen in het kapitaal van Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V., indien en zodra dat door deze wordt opgevraagd.

Hiervoor geldt als voorwaarde: maximaal € 5 mln per volstortingsverzoek.

In het ondermandaat wordt bepaald dat de bevoegdheden worden uitgeoefend door het afdelingshoofd Financiële en Juridische Zaken en de Treasurer gezamenlijk.

.

Zie ook BC01

Treasurer +

hoofd afd. FJZ

Artikel 3

Voorwaarden

Het ondermandaat geldt met inachtneming van de door de Commissaris van de Koning en Gedeputeerde Staten in de hierboven aangehaalde besluiten gestelde voorwaarden en beperkingen.

Artikel 4

Intrekking aanwijzing drs L.P.J.M.T van den Berg als plaatsvervangend treasurer

De directeur Concernzaken trekt in het besluit van 23 mei 2017, PZH-2017-598998846, betreffende de

aanwijzing van de heer drs L.P.J.M.T van den Berg als plaatsvervangend treasurer en het aan

betrokkene in ondermandaat verlenen van mandaat ACF01.

Artikel 5

Inwerkingtreding

Dit besluit wordt gepubliceerd in het provinciaal blad en treedt in werking op 1 oktober 2017.

Artikel 6

Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Ondermandaatbesluit directeur CZ t.b.v. plv. treasurer de heer mr P.B. van Arragon 2017.

 

Den Haag, 19 september 2017,

 

ir J.C. van Ginkel MCM